เทศบาลตำบลแม่คือ ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างเทศบาล
โครงสร้างคณะผู้บริหาร
โครงสร้างสภาเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
คำขวัญเทศบาลตำบลแม่คือ
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ
อัตรากำลังของเทศบาล
ปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คือ
แผนพัฒนาตำบลแม่คือ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อมูลสถิติรายได้ของ เทศบาล
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อในพื้นที่
บุคคลสำคัญในตำบลแม่คือ
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเทศบาลตำบลแม่คือ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
เทศบัญญัติตำบลแม่คือ/กฎหมาย ระเบียบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่คือ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับดูแลรอบ 6 เดือน
social network
facebook
มาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน
คู่มือการปฎิบัติงาน
แผนปฏิบัติการงานสาธารณสุข
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานตามแผน
รายงานผลความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและบริการ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลแม่คือ
กิจการสภาเทศบาลตำบลแม่คือ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลแม่คือ
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลแม่คือ
คลินิกกฎหมายบริการประชาชน เทศบาลตำบลแม่คือ
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลแม่คือ
 
 
สถิิติการเข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้ 9 คน
สถิติวันนี้ 239 คน
สถิติเดือนนี้ 9380 คน
สถิติปีนี้ 77964 คน
สถิติทั้งหมด 1707226 คน
ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2549
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลแม่คือ

ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง  อาณาเขต เขตการปกครอง ประชากร ผลิตภัณฑ์มวลรวมรายได้  การศึกษา  สาธารณสุข  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น           
                                                                  
  1. ที่ตั้ง  เทศบาลตำบลแม่คือ   ตั้งอยู่เลขที่  149  หมู่ที่ 2   บ้านแม่คือ  ตำบลแม่คือ  อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่  50220   โทรศัพท์  0-5338-7062  ,0-5338-6128 เว็บไซด์  www.maekhu.go.th  อยู่ห่างจากอำเภอดอยสะเก็ดไปทางทิศใต้  ประมาณ  9 กิโลเมตร   

  2. อาณาเขตติดต่อ   มีดังนี้
       ทิศเหนือ             ติดต่อ         เทศบาลตำบลตลาดใหญ่       
       ทิศตะวันออก       ติดต่อ        เทศบาลตำบลแม่ปูคา
       ทิศตะวันตก         ติดต่อ        เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์,เทศบาลตำบลสันปูเลย
       ทิศใต้                 ติดต่อ         เทศบาลเมืองต้นเปา

   2.1 มี ภูมิประเทศ   เป็นพื้นที่ราบใช้ทำการเกษตรกรรม  และใช้เป็นที่อยู่อาศัย  
   2.2 มี เนื้อที่ ทั้งหมด  6.72 ตารางกิโลเมตร  ( ประมาณ 4,200 ไร่ )

  3. เขตการปกครอง  มี หมู่บ้านจำนวน  6 หมู่บ้าน  คือ
       หมู่ที่ 1 บ้านแพะแม่คือ       
       หมู่ที่ 2 บ้านแม่คือ                  
       หมู่ที่ 3 บ้านสันต้นแหน  
       หมู่ที่ 4 บ้านป่าบง          
       หมู่ที่ 5 บ้านสันต้นแหนใต้           
       หมู่ที่ 6 บ้านป่าเสร้า, เหล่าคา,หนองงู
       อยู่ในเขตเทศบาลตำบลแม่คือ  เต็มพื้นที่ทุกหมู่บ้าน

  4. จำนวนประชากร  5,802 คน แยกเป็น   ชาย  2,778   คน  หญิง  3,024 คน (ข้อมูล ณ  กันยายน  2561)   
  4.1 จำนวนครัวเรือน          2,606   ครัวเรือน  
  4.2 ความหนาแน่นเฉลี่ย        828   คน / ตารางกิโลเมตร

  5. ผลิตภัณฑ์มวลรวมรายได้      มีรายได้เฉลี่ย 23,000 บาท /  คน  /  ปี ( ข้อมูลจปฐ.ปี 2554 )
   ประชากรในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ  เกษตรกรรม ,  รับจ้างทั่วไป ,  อุตสาหกรรมในครัวเรือน  ( แกะสลัก, ทำพัด, ทำร่ม, ทำกระดาษสา )
   5.1 มี โรงงานอุตสาหกรรม     จำนวน    5    แห่ง   
   5.2 โรงสีข้าว                       จำนวน     1   แห่ง
   5.3 ตลาดเอกชน                   จำนวน    1    แห่ง   
   5.4 สถานที่ชนไก่ เอกชน        จำนวน    1    แห่ง
   5.5 ปั้มน้ำมัน ( ปั้มหลอด )      จำนวน    5    แห่ง  
   5.6 ที่ทำการไปรษณีย์เอกชน   จำนวน    -    แห่ง

  6. การศึกษา   

   6.1 สถานศึกษา จำนวน  3  แห่ง  ดังนี้      

   1. โรงเรียนแม่คือวิทยา   
   จำนวนนักเรียน     ทั้งหมด     299    คน       


   2. โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือ

   จำนวน นักเรียน 121 คน 

   3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่คือ 

   มีจำนวน   เด็กเล็ก   25   คน 

   
   6.2 มี ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน  จำนวน  6  แห่ง
   6.3 มี วัด / สำนักสงฆ์  จำนวน 6 แห่ง ดังนี้
        1. วัดแม่คือ                 
        2. วัดป่าแพ่ง     
        3. วัดไชยพฤกษาวาส (สันต้นแหน)       
        4. วัดเทพินทราราม  (ป่าบง)   
        5. วัดนาคาสถิตย์    (หนองงู)         
        6. วัดใหม่สารภี

  7. สาธารณสุข 
   7.1  มี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลแม่คือ (บ้านสันต้นแหน)ตำบล  จำนวน   1  แห่ง     บุคลากร  4  คน  
   7.2  มี คลีนิคเอกชน          จำนวน  1  แห่ง

  8. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
   8.1 มี ป้อมตำรวจสภ.อ.ดอยสะเก็ด (ตู้ยามแม่คือ)     จำนวน   1  แห่ง

  9. ทรัพยากรธรรมชาติ   
   - ไม่มี –

ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น  ได้แก่  โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล งบประมาณ  และเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ

         กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คือ เป็น เทศบาลตำบลแม่คือ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2552 ตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม ถึง(ฉบับที่ 5)พ.ศ.2546 และมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มีหน้าที่ต้องทำและอาจจัดทำใยเขตเทศบาล(มาตรา 50 มาตรา 51)เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชา พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาล รองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจำของเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย และมีอำนาจหน้าที่อื่นตามที่มีกฎหมายกำหนด หรือตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย(มาตรา 48 เอกูนวีสติ)
                 

(อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล) 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
Copyright 2006-2021 โดย เทศบาลตําบลแม่คือ - http://www.maekhu.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่คือ 149 ม.2 ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com