ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลแม่คือ                               วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ "ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาชีวิต เศรษฐกิจดี ประเพณีท้องถิ่น"
 ข้อมูลเทศบาล

นายนนทวัฒน์ วรรณา

นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
โทร.081-5686072

msgสายตรงนายก

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์ - ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ<br>โทร. 081-9939492

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์

ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ
โทร. 081-9939492


informationกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

รายการเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดูแล้ว(ครั้ง)
1 พ.ร.บ. การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 387 KB. 96
2 พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 294 KB. 21
3 พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 90 KB. 28
4 พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 164 KB. 24
5 พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 113 KB. 26
6 พรบ. ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540 138 KB. 29
7 พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 86 KB. 21
8 พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 297 KB. 23
9 พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 145 KB. 23
10 พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 376 KB. 24
11 พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ.2496 611 KB. 25


แชร์หน้านี้: