ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลแม่คือ                               วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ "ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาชีวิต เศรษฐกิจดี ประเพณีท้องถิ่น"
 ข้อมูลเทศบาล

นายนนทวัฒน์ วรรณา

นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
โทร.081-5686072

msgสายตรงนายก

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์ - ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ<br>โทร. 081-9939492

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์

ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ
โทร. 081-9939492


informationกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

1.1.1พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 13 185_1039_mk01.pdf (270 KB.)

1.2.1พรบ.อบจ. พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2552 185_1041_mk03.pdf (270 KB.)
1.2.2พรบ.อบจ. พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ.2562 185_1042_mk04.PDF (186 KB.)
1.3.1พรบ.อบต. พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 185_1043_mk05.pdf (325 KB.)
1.3.2พรบ.อบต. พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 185_1044_mk06.PDF (190 KB.)
1.4พรบ.กรุงเทพมหานคร แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 185_1045_mk07.pdf (169 KB.)
1.5พรบ.พัทยา แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2562 185_1046_mk08.pdf (175 KB.)
2.พระราชกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ 185_1047_mk09.pdf (184 KB.)
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับฯ 185_1048_mk10.pdf (363 KB.)
4.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบฯ 185_1049_mk11.pdf (99 KB.)
5.พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุฯ 185_1050_mk12.pdf (294 KB.)
6.1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 185_1051_mk13.pdf (244 KB.)
6.2ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 185_1052_mk14.PDF (155 KB.)
7.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผน 185_1053_mk15.pdf (200 KB.)


แชร์หน้านี้: