เทศบาลตำบลแม่คือ ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างเทศบาล
คำขวัญเทศบาลตำบลแม่คือ
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ
อัตรากำลังของเทศบาล
ปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คือ
แผนพัฒนาตำบลแม่คือ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อมูลสถิติรายได้ของ เทศบาล
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อในพื้นที่
บุคคลสำคัญในตำบลแม่คือ
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเทศบาลตำบลแม่คือ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
เทศบัญญัติตำบลแม่คือ/กฎหมาย ระเบียบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่คือ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับดูแลรอบ 6 เดือน
social network
facebook
มาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการ
คู่มือการปฎิบัติงาน
รายงานผลความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและบริการ
มาตรการป้องกันการทุจริต
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลแม่คือ
 
 
สถิิติการเข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้ 12 คน
สถิติวันนี้ 337 คน
สถิติเดือนนี้ 2976 คน
สถิติปีนี้ 64142 คน
สถิติทั้งหมด 1413631 คน
ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2549
ข่าวสารและกิจกรรม
 

   

กองการศึกษาร่วมกับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือได้จัด โครงการศึกษาของดีท้องถิ่น <06/02/55>

กองการศึกษาร่วมกับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือได้จัด โครงการศึกษาของดีท้องถิ่น เพื่อให้เด็กการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ช่วยพัฒนาเด็กทั้งทางร่างกายและจิตใจ สติปัญญาและจริยธรรม จินตนาการและความสุขสนุกสนาน เด็กได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ผ่านสื่อที่เป็นของจริง เกิดความภาคภูมิใจในถิ่นฐานของตนเองตระหนักถึงคุณค่าของท้องถิ่น สร้างจิตสำนึกรักบ้านเกิด ต่อไป
ระยะเวลาการดำเนินงาน
๑. ศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
๒. ศึกษาดูงานวัดดอยสะเก็ด และ เขื่อนแม่กวงอุดมธารา วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
๓. ศึกษาดูงานการทำร่ม ทำพัด ตำบลแม่คือ และ ศูนย์ร่มบ่อสร้าง วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๔
๔. ศึกษาดูงานการทำขนมจีนวัดป่าแพ่ง และการแกะสลักบ้านแม่คือ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๕

ผลที่ได้รับ
๑. เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
๒. นักเรียนเกิดเรียนรู้ เกิดความภาคภูมิใจในถิ่นฐานของตนเอง
๓. นักเรียนมีความตระหนักถึงคุณค่าของท้องถิ่น
๔. นักเรียนมีความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นของตนเองกองการศึกษาร่วมกับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือได้จัด โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น <06/02/55>

กองการศึกษาร่วมกับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือได้จัด โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้เด็กเกิดเรียนรู้ โดยเฉพาะของเล่นที่ทำมาจากวัสดุพื้นบ้านและวัสดุเหลือใช้นับเป็นสิ่งที่ควรตระหนักถึงคุณค่าของการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นก่อนที่จะเลือนหายไปตามกาลเวลา
ระยะเวลาการดำเนินงาน
๑. การจักสานตั๊กแตนจากใบมะพร้าว วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๔
๒. การทำดอกดาวเรือง(ต้นดอกตานก๋วยฉลาก) ๑๑ มกราคม ๒๕๕๕

ผลที่ได้รับ
๑. เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
๒. สามารถถ่ายทอดภูมิปัญญาจากผู้สูงอายุแก่เด็ก และเยาวชน
๓. เด็กนักเรียนมีความรู้และทักษะในการผลิตของเล่นพื้นบ้านหลากหลายรูปแบบกองการศึกษาร่วมกับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือได้จัด โครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อเด็กน้อย(ตามพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง) <06/02/55>

กองการศึกษาร่วมกับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือได้จัด โครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อเด็กน้อย(ตามพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง) เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ประกอบการดำเนินชีวิต ด้วยการพึ่งพาตนเองให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม นอกจากนี้ยังให้ความเพลิดเพลิน ในการช่วยปลูกและช่วยกันดูแลผักสวนครัวที่สมาชิกภายในสถานศึกษาช่วยกันปลูกขึ้นมา นับเป็นการปลูกจิตสำนึกที่ดี ต่อไป
ระยะเวลาการดำเนินงาน
๑. กิจกรรม ปลูกผักสวนครัว วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๕
๒. กิจกรรมฝึกขายผลผลิตผักสวนครัว มีนาคม ๒๕๕๕
๓. กิจกรรม เพาะเห็ดนางฟ้า พฤษภาคม ๒๕๕๕
ผลที่ได้รับ
๑. นักเรียนสามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต ด้วยการพึ่งพาตนเองให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมได้อย่างสมดุล มั่นคงและยั่งยืน
๒. นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการปลูกผักสวนครัวพร้อมปฏิบัติจริง
๓. นักเรียนได้มีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในการใช้เวลาร่วมกันเทศบาลตำบลแม่คือร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มผู้นำชุมชน เจ้าของโครงการแม่คือเซนเตอร์พอยท์และโรงเรียนแม่คือวิทยา จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2555 <03/02/55>

เทศบาลตำบลแม่คือร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มผู้นำชุมชน เจ้าของโครงการแม่คือเซนเตอร์พอยท์และโรงเรียนแม่คือวิทยา จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2555 โดยมี ส.ส.ชินณิชา วงศ์สวัสดิ์ ร่วมให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆมากมาย เช่น โชว์รถถัง โชว์ปืนใหญ่ วาดรูประบายสี โรงทาน วงดนตรีจากคนตาบอก เกมส์แจกรางวัลโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จับรางวัลจากหางบัตร มีของรางวัลให้ทั้งเด็กในตำบลและต่างตำบล บรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความสนุกสนานเทศบาลตำบลแม่คือ จัดงานปีใหม่วันที่ 1 มกราคม 2555 <03/02/55>

เทศบาลตำบลแม่คือ จัดงานปีใหม่วันที่ 1 มกราคม โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 13 รูป เวลา 6.30 น. ณ ตลาดแม่คือ ในวันเดียวกันนั้น มีการสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2555 และการครบวาระผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 นายอภิชาติ จันทร์จริง ในงานเลี้ยงมีการเลี้ยงโรงทานจากหลุ่มต่างๆมากมาย มีการจับรางวัล และมีการแลกของขวัญต่างๆมากมาย..บรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความอบอุ่ม มีแขกผู้ใหญ่มาร่วมงานกันคับคั่ง
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 [76] 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101  


 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
Copyright 2006-2020 โดย เทศบาลตําบลแม่คือ - http://www.maekhu.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่คือ 149 ม.2 ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com