เทศบาลตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ (เบอร์โทรศัพท์ 053-387062)
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
คำขวัญเทศบาลตำบลแม่คือ
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ
อำนาจและหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างสภาเทศบาล
รายชื่อคณะผู้บริหารเทศบาล
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
รายชื่อบุคลากรเทศบาล
ปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คือ
แผนยุทธศาสตร์/แผนการดำเนินงานประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือการปฎิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและบริการ
E-Service (ระบบบริการแบบออนไลน์)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
อัตรากำลังของเทศบาล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การส่งเสริมความโปร่งใสฯ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
บุคคลสำคัญในตำบลแม่คือ
ข้อมูลสถิติรายได้ของ เทศบาล
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่คือ
Facebook
รายงานผลการดำเนินงานตามแผน
แผนปฏิบัติการงานสาธารณสุข
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลแม่คือ
คลินิกกฎหมายบริการประชาชน เทศบาลตำบลแม่คือ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานป้องกันทุจริตประจำปี รอบ6เดือน
รายงานการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ITA
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลแม่คือ
 
 
สถิิติการเข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้ 13 คน
สถิติวันนี้ 784 คน
สถิติเดือนนี้ 12846 คน
สถิติปีนี้ 127273 คน
สถิติทั้งหมด 1756535 คน
ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2549
ข่าวสารและกิจกรรม
 

   

กองการศึกษาร่วมกับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือได้จัด โครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อเด็กน้อย(ตามพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง) <06/02/55>

กองการศึกษาร่วมกับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือได้จัด โครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อเด็กน้อย(ตามพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง) เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ประกอบการดำเนินชีวิต ด้วยการพึ่งพาตนเองให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม นอกจากนี้ยังให้ความเพลิดเพลิน ในการช่วยปลูกและช่วยกันดูแลผักสวนครัวที่สมาชิกภายในสถานศึกษาช่วยกันปลูกขึ้นมา นับเป็นการปลูกจิตสำนึกที่ดี ต่อไป
ระยะเวลาการดำเนินงาน
๑. กิจกรรม ปลูกผักสวนครัว วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๕
๒. กิจกรรมฝึกขายผลผลิตผักสวนครัว มีนาคม ๒๕๕๕
๓. กิจกรรม เพาะเห็ดนางฟ้า พฤษภาคม ๒๕๕๕
ผลที่ได้รับ
๑. นักเรียนสามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต ด้วยการพึ่งพาตนเองให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมได้อย่างสมดุล มั่นคงและยั่งยืน
๒. นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการปลูกผักสวนครัวพร้อมปฏิบัติจริง
๓. นักเรียนได้มีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในการใช้เวลาร่วมกันเทศบาลตำบลแม่คือร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มผู้นำชุมชน เจ้าของโครงการแม่คือเซนเตอร์พอยท์และโรงเรียนแม่คือวิทยา จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2555 <03/02/55>

เทศบาลตำบลแม่คือร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มผู้นำชุมชน เจ้าของโครงการแม่คือเซนเตอร์พอยท์และโรงเรียนแม่คือวิทยา จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2555 โดยมี ส.ส.ชินณิชา วงศ์สวัสดิ์ ร่วมให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆมากมาย เช่น โชว์รถถัง โชว์ปืนใหญ่ วาดรูประบายสี โรงทาน วงดนตรีจากคนตาบอก เกมส์แจกรางวัลโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จับรางวัลจากหางบัตร มีของรางวัลให้ทั้งเด็กในตำบลและต่างตำบล บรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความสนุกสนานเทศบาลตำบลแม่คือ จัดงานปีใหม่วันที่ 1 มกราคม 2555 <03/02/55>

เทศบาลตำบลแม่คือ จัดงานปีใหม่วันที่ 1 มกราคม โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 13 รูป เวลา 6.30 น. ณ ตลาดแม่คือ ในวันเดียวกันนั้น มีการสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2555 และการครบวาระผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 นายอภิชาติ จันทร์จริง ในงานเลี้ยงมีการเลี้ยงโรงทานจากหลุ่มต่างๆมากมาย มีการจับรางวัล และมีการแลกของขวัญต่างๆมากมาย..บรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความอบอุ่ม มีแขกผู้ใหญ่มาร่วมงานกันคับคั่งกองการศึกษาร่วมกับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือจึงได้จัด โครงการคุณครูคนใหม่ <03/02/55>

กองการศึกษาร่วมกับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือจึงได้จัด โครงการคุณครูคนใหม่ เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการที่หลากหลาย กระตุ้นให้เด็กใฝ่เรียนรู้ ผ่านสื่อการเรียนรู้ที่แปลกใหม่ ครูคนใหม่ สร้างเสริมพัฒนาการให้เด็ก อีกทั้งเป็นเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและชุมชนส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนของเด็กในห้องเรียน และนอกห้องเรียน ต่อไป
ระยะเวลาการดำเนินงาน
๑.การทำขนมบัวลอยหลากสี วิทยากร นางนงนาถ คำราพิช วันที่ ๖ ธันวาคม ๕๔
๒.การทำข้าวโพดคลุก วิทยากร น.ส. วรรณกร ชูจิตร วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๕๔
๓.การทำพวกกุญแจลูกปัด วิทยากร น.ส. สุธาสินี บูรพาพัธ วันที่ ๑๐ มกราคม ๕๕
ผลที่ได้รับ
๑.เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและชุมชนส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน
๒.นักเรียนได้รับส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้จากวิทยากรที่หลากหลาย
๓.มีกิจกรรมที่กระตุ้นให้เด็กใฝ่เรียนรู้ ผ่านสื่อการเรียนรู้ที่แปลกใหม่กิจกรรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2554 <05/12/54>

เทศบาลตำบลแม่คือ ร่วมกับองค์กรประชาชน กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่คือ กลุ่มแม่บ้านตำบลแม่คือ ร่วมกันจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติประจำปี 2554 ขึ้น ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 โดยมีกิจกรรมมากมาย เช่น
การทำบุญตักบาตรตอนเช้า จากตลาดแม่คือถึงวัดเทพินทราราม
การปลูกต้มไม้บ้านแม่ท้องปอง หมู่ที่ 2
การมอบประกาศนียบัตรพ่อดีเด่น จำนวน 6 ท่าน
การมอบประกาศเกียรบัตรบุคคลดีเด่น
การมอบประกาศเกียรติบัตรผู้สูงอายุสุขภาพดี
การมอบประกาศเกียรติบัตรพร้อมสมุดเงินฝากลูกกตัญญู
การมอบรางวัลบ้านเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ
ภายในงานยังได้รับความร่วมมือจากทุกบ้านในการออกโรงทานเพื่อเลี้ยงอาหารผู้เข้าร่วมงาน
การจับรางวัลหางบัตรมอบรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 [83] 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107  


 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
Copyright 2006-2021 โดย เทศบาลตําบลแม่คือ - http://www.maekhu.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่คือ 149 ม.2 ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com