เทศบาลตำบลแม่คืออ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

กองคลัง

นายไชยยศ ศักดิ์ศรีศิริสกุล

ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

ฝ่ายบริหารงานคลัง

นางสาวอรวรรณ ตันหล้า

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

นางสุภลักษณ์ ชัยศิริ

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

นางสาวสุดธิดา ปันศิริ

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางสุชาดา บุญรัตนาภิรมย์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวพิมพกานต์ ขาวสวย

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวพัชรินทร์ ถาปินตา

คนงานทั่วไป