เทศบาลตำบลแม่คืออ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

กองคลัง

นายไชยยศ ศักดิ์ศรีศิริสกุล

ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 053-387062 ต่อ 12

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

นางสาววรณัน​ วิระ​ภา​สกุล

(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 053-387062 ต่อ 12

งานการเงินและบัญชี

นางสุชาดา บุญรัตาภิรมย์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

นางสาวสุดธิดา ปันศิริ

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

-ว่าง-

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวพิมพกานต์ ขาวสวย

พนักงานจ้างทั่วไป

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

นางสุภลักษณ์ ชัยศิริ

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

นางสาวพัชรินทร์ ถาปินตา

พนักงานจ้างทั่วไป