เทศบาลตำบลแม่คืออ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

กองช่าง

นายสันติ ชุนดี

ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

ฝ่ายการโยธา

นายชวารินทร์ เขื่อนจินดาวงศ์

หัวหน้าฝ่ายการโยธา
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

นายธนยศ พระบาลี

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นางธัญญารัตน์ เดชปัญญา

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายอภิชัย ทุนผลงาม

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า