เทศบาลตำบลแม่คืออ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

กองช่าง

นายสันติ ชุนดี

ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 053-387062 ต่อ 13

ฝ่ายการโยธา

-ว่าง-

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายธนยศ พระบาลี

นายช่างโยธาชำนาญงาน

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางธัญญารัตน์ เดชปัญญา

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นายอภิชัย ทุนผลงาม

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า