เทศบาลตำบลแม่คืออ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

กองการศึกษา

นางพัชรี ถิรขจรวงค์

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นักบริหารการศึกษา ระดับต้น)

ฝ่ายบริหารการศึกษา

-ว่าง-

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

นายธีรศักดิ์ เชื้อนันตา

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวพรพิมล อินตายวง

พนักงานจ้างทั่วไป