เทศบาลตำบลแม่คืออ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

กองการศึกษา

นางสาวดาริกา จันทร์จริง

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) 053-387062 ต่อ 14

ฝ่ายบริหารการศึกษา

นายนคร จันทรวรรณ

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) 053-387062 ต่อ 14

นายธีรศักดิ์ เชื้อนันตา

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาววลัยพร เทพสมรส

พนักงานจ้างทั่วไป