เทศบาลตำบลแม่คืออ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือ

นายธนวัฒน์ บุญทวี

ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

.

นางเพ็ญโฉม คุนน์

ครู
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นางกษิรา ศรีวิชัย

ครู
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นางสุรภี ชัยมงคล

ครู
วิทยฐานะชำนาญการ

นางเบญจมาศ ม้าเจริญตระกูล

ครู
วิทยฐานะชำนาญการ

นางณัฎกฤตา ปันปวง

ครู

นางสาวกาญจนา กิติยศ

ครูผู้ช่วย

นางสาวกนกกาญจน์ สุระธง

บุคลากรสนับสนุนการสอน

นายบรรดิษฐ์ ขันทปราบ

พนักงานจ้างทั่วไป (ภารโรง)

นางสาวกนกกัญญา โตบัว

พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก

นางดาวเรือง ถาปินตา

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางอำพร พิญสะเนาะ

พนักงานจ้างเหมาบริการ