เทศบาลตำบลแม่คืออ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คือ

นางอัญชลี วงศ์ใหญ่

ครู/รักษาการหัวหน้าศูนย์ฯ
วิทยฐานะชำนาญการ

.

นางบัวผัด จูยกปิ่น

ครู

-ว่าง-

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางพรธิดา ไชยแว่น

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางอัมพร ไหหลำ

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางอินทุอร ไชยมิ่งโต

พนักงานจ้างเหมาบริการ