เทศบาลตำบลแม่คืออ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

บุคลากรกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่คือ

นางศรีไว ยะจา

ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่คือ

นางจันทร์นวล บุญพันธ์

รองประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่คือ

นางธัญญลักษณ์ สุภาวัฒนากร

รองประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่คือ

นางสาวจารุวรรณ ชิดนายี

เลขานุการกองทุนฯ

นายนนทวัฒน์ วรรณา

เหรัญญิกกองทุนฯ