เทศบาลตำบลแม่คืออ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

สำนักปลัด

นางสาวเกษศิรินทร์ กันทะอินทร์

หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

ฝ่ายอำนวยการ

-ว่าง-

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

งานบริหารทั่วไป

นางนิชานันท์ พรมใจ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวศันศนีย์ คำเปลี่ยน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายพงศกร เครื่องนันตา

พนักงานจ้างทั่วไป

นายนรากร บุญมา

พนักงานจ้างทั่วไป

นายธงชัย เทพวิชัย

พนักงานจ้างทั่วไป

นายมณเฑียร ไหหลำ

พนักงานขับรถยนต์

งานการเจ้าหน้าที่

นางลาวัลย์ การเก่ง

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

งานนิติการ

นายสุรเชษฐ คชนิล

นิติกรชำนาญการ

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางนงนาถ คำวานิช

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางจีระพันธ์ โปธามูล

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายละแผน

นางสาวนฤมล ยะมาวิรัญ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

นางสาวศศินันท์ มโนรส ลี

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางพวงเพชร คันธาทิพย์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

งานส่งเสริมการเกษตร

นายวิศิษฐ์ ตุ่มศิริ

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายธราวุฒิ ขุ่ยอาภัย

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายพัฒนา ตาติจันทร์

นายธนวัฒน์ ดวงสนิท

งานกิจการสภา

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวพัชรินทร์ ถาปินตา

คนงานทั่วไป

งานทะเบียนและบัตรประชาชน