เทศบาลตำบลแม่คืออ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

สำนักปลัด

นางกรรณิการ์ นิรัติศยกุล

หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 053-387062 ต่อ 11

ฝ่ายอำนวยการ

นางลาวัลย์ การเก่ง

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 053-387062 ต่อ 11

งานบริหารทั่วไป

นางสาวนิภาพร บัวเมืองปัก

นักจัดการงานทั่วไป
ระดับ ชำนาญการ

นางสาวศันสนีย์ คำเปลี่ยน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

งานนิติการ

นายสุรเชษฐ คชนิล

นิติกรชำนาญการ

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวพัทธนันท์ ญาณพัตร์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางจีระพันธ์ โปธามูล

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

งานการเจ้าหน้าที่

นางสาวสุจรรยา ปุ๊ดแค

นักทรัพยากรบุคคล
ระดับปฏิบัติการ

งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน

ว่าง

นักพัฒนาชุมชน

นางพวงเพชร คันธาทิพย์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายพิชเยศ มณีเพชร

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

นายธราวุฒิ ขุ่ยอาภัย

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานส่งเสริมการเกษตร

นายวรคุณ ศรีวิชัย

นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

-ว่าง-

นักวิชาการสาธารณสุข

นายธนวัฒน์ ดวงสนิท

พนักงานช่วยชีวิตคน

นางสาวศิริวรรณ จันใจ

พนักงานจ้างทั่วไป

งานกิจการสภา

นางสาวนฤมล ยะมาวิรัญ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ