เทศบาลตำบลแม่คืออ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

สำนักปลัด

นางกรรณิการ์ นิรัติศยกุล

หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 053-387062 ต่อ 11

ฝ่ายอำนวยการ

นางลาวัลย์ การเก่ง

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 053-387062 ต่อ 11

บริหารทั่วไป

ว่าง

นักจัดการงานทั่วไป

งานนิติการ

นายสุรเชษฐ คชนิล

นิติกรชำนาญการ

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวพัทธนันท์ ญาณพัตร์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

งานพัฒนาชุมชน

นางสาวศศินันท์ มโนรส ลี

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

งานส่งเสริมการเกษตร