เทศบาลตำบลแม่คืออ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

หัวหน้าส่วนราชการ

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์

ปลัดเทศบาลตำบล

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

-ว่าง-

-ว่าง-

หน่วยตรวจสอบภายใน

นายกษิติกานต์ ปาจุวัง

นายกษิติกานต์ ปาจุวัง

รองปลัดเทศบาลตำบล

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)

สำนักปลัด


นางสาวเกษศิรินทร์ กันทะอินทร์

นางสาวเกษศิรินทร์ กันทะอินทร์

หัวหน้าสำนักปลัด

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

ฝ่ายอำนวยการ

-ว่าง-

-ว่าง-

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

กองคลัง


นายไชยยศ ศักดิ์ศรีศิริสกุล

นายไชยยศ ศักดิ์ศรีศิริสกุล

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

ฝ่ายบริหารงานคลัง

นางสาวอรวรรณ ตันหล้า

นางสาวอรวรรณ ตันหล้า

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง


(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

กองช่าง


นายสันติ ชุนดี

นายสันติ ชุนดี

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

ฝ่ายการโยธา

นายชวารินทร์ เขื่อนจินดาวงศ์

นายชวารินทร์ เขื่อนจินดาวงศ์

หัวหน้าฝ่ายการโยธา


(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

กองการศึกษา


นางพัชรี ถิรขจรวงค์

นางพัชรี ถิรขจรวงค์

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

(นักบริหารการศึกษา ระดับต้น)

ฝ่ายบริหารการศึกษา

-ว่าง-

-ว่าง-

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา