เทศบาลตำบลแม่คืออ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

หัวหน้าส่วนราชการ

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์

ปลัดเทศบาลตำบล

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 053-387062 ต่อ 21

-ว่าง-

-ว่าง-

หน่วยตรวจสอบภายใน

สิบโทจิตรกร พิทองจา

สิบโทจิตรกร พิทองจา

รองปลัดเทศบาลตำบล

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 053-387062 ต่อ 11

สำนักปลัด


นางกรรณิการ์  นิรัติศยกุล

นางกรรณิการ์ นิรัติศยกุล

หัวหน้าสำนักปลัด

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 053-387062 ต่อ 11

ฝ่ายอำนวยการ

นางลาวัลย์  การเก่ง

นางลาวัลย์ การเก่ง

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 053-387062 ต่อ 11

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางนิชานันท์ พรมใจ

นางนิชานันท์ พรมใจ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 053-387062 ต่อ 11

กองคลัง


นายไชยยศ ศักดิ์ศรีศิริสกุล

นายไชยยศ ศักดิ์ศรีศิริสกุล

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 053-387062 ต่อ 12

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

นางสาววรณัน​ วิระ​ภา​สกุล

นางสาววรณัน​ วิระ​ภา​สกุล

(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 053-387062 ต่อ 12

กองช่าง


นายสันติ ชุนดี

นายสันติ ชุนดี

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 053-387062 ต่อ 13

ฝ่ายการโยธา

-ว่าง-

-ว่าง-

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

กองการศึกษา


นางสาวดาริกา จันทร์จริง

นางสาวดาริกา จันทร์จริง

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) 053-387062 ต่อ 14

ฝ่ายบริหารการศึกษา

นายนคร  จันทรวรรณ

นายนคร จันทรวรรณ

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา


(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) 053-387062 ต่อ 14