เทศบาลตำบลแม่คือ ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างเทศบาล
โครงสร้างคณะผู้บริหาร
โครงสร้างสภาเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
คำขวัญเทศบาลตำบลแม่คือ
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ
อัตรากำลังของเทศบาล
ปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คือ
แผนพัฒนาตำบลแม่คือ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อมูลสถิติรายได้ของ เทศบาล
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อในพื้นที่
บุคคลสำคัญในตำบลแม่คือ
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเทศบาลตำบลแม่คือ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
เทศบัญญัติตำบลแม่คือ/กฎหมาย ระเบียบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่คือ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับดูแลรอบ 6 เดือน
social network
facebook
มาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน
คู่มือการปฎิบัติงาน
แผนปฏิบัติการงานสาธารณสุข
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานตามแผน
รายงานผลความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและบริการ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลแม่คือ
กิจการสภาเทศบาลตำบลแม่คือ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลแม่คือ
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลแม่คือ
คลินิกกฎหมายบริการประชาชน เทศบาลตำบลแม่คือ
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลแม่คือ
 
 
สถิิติการเข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้ 4 คน
สถิติวันนี้ 25 คน
สถิติเดือนนี้ 13686 คน
สถิติปีนี้ 13686 คน
สถิติทั้งหมด 1642948 คน
ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2549
สถานที่ท่องเที่ยว
 

 
 

น้องยุ้ย น้องนุ๊ก ชวนมาแอ่วดูของดีแม่คือ <16/06/59>

ยุ้ย
นุ๊ก   สวัสดีเจ้า, ครับ

ยุ้ย        น้องชื่อน้องยุ้ยเจ้า

นุ๊ก        ผมชื่อน้องนุ๊กครับ  เฮาเป๋นตัวแทนของสภาเด็กและเยาวชนตำบลแม่คือ

โดยก๋านดูแลของเทศบาลตำบลแม่คือ

ยุ้ย        วันนี้น้อง ๆ จะปาไปแอ่วผ่อ การทำโครงร่ม
ซึ่งเป็นอาชีพดั้งเดิม

ตี้สร้างรายได้หื้อประชาชนต่ำบลแม่คือของเฮาเน้อเจ้า

นุ๊ก        ตี้เฮาหันเป๋นร่มตี้ส่วยงาม
ประดับบ้านเรือน เป๋นของฝากของเจียงใหม่

แต้ๆ แล้ว เปิ้นทำกั๋นตี้ไหน
ใจ๊ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านเฮาจะได

ตวยน้องนุ๊กและน้องยุ้ยมาเลยครับ

..................................................

 

ยุ้ย        ตี่นี่เป๋นกลุ่มอาชีพการทำร่มบ้านสันต้นแหน
ต๋ำบนแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด

เป๋นต้นกำเนินของก๋านทำร่มจ๋นถึงปัจจุบันนี้น่ะเจ้า

ยุ้ย นุ๊ก   สวัสดีครับ สวัสดีเจ้า

นุ๊ก        ขั้นต๋อนแรก
เฮาจะนำไม้ไผ่มาตั๋ดทำซี่ร่มต๋ามขนาด 
หลังจากนั้นเฮาก่อต้องนำมา เหลาผิวเปลือกไม้ออกหื้อเรียบเนียนได้ขนาด

....................................................................................

 

ยุ้ย        เมื่อได้ซี่ร่มแล้ว เฮาก่อจะนำมาจี หรือ
เจาะรู โดยก๋านใจ๊โยน หรือ เรียกว่า สว่านมือ ขั้นต๋อนนี้บ่ะสามารถใช้เครื่องจักรใดๆ
ได้ เพราะจะทำหื้อซี่ร่มนั้นแตกหัก

จึงต้องใช้โยน หรือสว่านมือ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิม
เจาะรู้ได้เต้าอั้น

นุ๊ก        ป้ออุ้ยครับ ทำมากี่ปี๋ล่ะครับ
ถึงได้ชำนาญขนาดนี้

อุ้ย        ทำมาตั้งแต่อายุ  15 
แล้วลูกเอ้ย  ต๋อนนี้
อายุ 
70 ปี๋แล้ว

......................................................................

 

นุ๊ก        ชาวบ้านกลุ่มอาชีพทำโครงร่ม
ได้กระจายรายได้ กระจายงาน ไปหื้อคลอบคลุมทุกพื้นที่ในต่ำบลแม่คือ

ยุ้ย        แห๋มส่วนนึ่ง ก็จะทำหัวร่ม ซึ่งนำไม้มาเคี่ยน
หรือ กรึง ขึ้นรูปต๋ามขนาด

นุ๊ก        เมื่อได้หัวร่มแล้ว ก็ต้องนำไปแตงหัวร่ม
หรือเรียกว่า เลื่อยซี่หัวร่ม

ขันต๋อนนี้จะต้องใช้ประสบก๋าน
และความชำนาญเป็นอย่างมาก

เพื่อหื้อได้ซี่ที่มีช่องห่างที่เท่ากั๋น
และครบต๋ามจำนวนซี่ของแต่ละขนาด

ยุ้ย        โห บ่าต้องใช้ไม้บรรทัดวัด
ก่อได้ซี่ที่เท่ากั๋นเด๊ะเลย

................................................................................

 

นุ๊ก        หลังจากนี้
เฮาก่อจะหันจ้องเป๋นรูปเป๋นร่างแล้วน่ะครับ

ยุ้ย        เฮาจะต้องนำหัวจ้อง กับซี่ร่ม
ที่เหลาแล้วเรียบร้อย นำมาร้อยเชือกหื้อยืดติดกั๋น เพื่อขึ้นโครงร่ม

นุ๊ก        เด็ก ๆ รุ่นลูก รุ่นหลาน ก่อมาศึกษาก๋านทำอาชีพนี้ไว้บ่าหื้อสูญหาย
และสามารถสร้างรายได้ในช่วงปิดภาคเรียนได้

.............................................................

 

ยุ้ย        เฮาได้โครงร่มมาแล้ว เฮาต้องนำไปหุ้มด้วยกระดาษสา
หรือผ้าแพร หรือกระดาษจีน แล้วแต่ความต้องก๋านของตลาด

นุ๊ก        วาดลวดลาย เขียนลาย ตกแต่งหื้อสวยงาม

.............................................................

 

ยุ้ย        และตี้ทำหื้อเราหู้จักร่มกั๋น
ก่อตี้นี้เจ้า  บ้านบ่อสร้าง

แหล่งรับซื้อ และขายร่ม  ที่ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่

ที่กลุ่มอาชีพต่ำลบแม่คือนำมาขายส่งหื้อร้านค้าในบ้านบ่อสร้าง

เพื่อขายต่อหื้อนักท่องเที่ยว สร้างรายได้หื้อทั้งผู้ผลิต
และผู้ขาย

และสร้างชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศทั่วโลก
มาแต่ช้านานจ๋นถึงปัจจุบันนี้

........................................

 

นุ๊ก        หันก่อครับ
กว่าเฮาจะได้ร่มสักคัน ต้องผ่านกระบวนก๋านอะหยั้งพ่อง

ใจ๋ภูมิปัญญาท้องถิ่นพื้นบ้านเฮาอย่างได

ยุ้ย        แต่พอได้หันคนซื้อร่มตี้คนบ้านเฮาทำขาย
สร้างรายได้หื้อคนต่ำบลแม่คือ

ก็เป๋นตี้น่าภาคภูมิใจ๋ เฮาในฐานนะลูกหลานต่ำบลแม่คือ

จะต้องจ่วยกั๋นฮักสา
และสืบทอดอาชีพนี้ไว้บ่าหื้อเลือนหายไปเน้อเจ้า

ยุ้ย นุ๊ก
ขอบคุณเจ้า , ครับ 
     

 


 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
Copyright 2006-2021 โดย เทศบาลตําบลแม่คือ - http://www.maekhu.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่คือ 149 ม.2 ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com