เทศบาลตำบลแม่คือ ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างเทศบาล
โครงสร้างคณะผู้บริหาร
โครงสร้างสภาเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
คำขวัญเทศบาลตำบลแม่คือ
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ
อัตรากำลังของเทศบาล
ปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คือ
แผนพัฒนาตำบลแม่คือ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อมูลสถิติรายได้ของ เทศบาล
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อในพื้นที่
บุคคลสำคัญในตำบลแม่คือ
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเทศบาลตำบลแม่คือ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
เทศบัญญัติตำบลแม่คือ/กฎหมาย ระเบียบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่คือ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับดูแลรอบ 6 เดือน
social network
facebook
มาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน
คู่มือการปฎิบัติงาน
แผนปฏิบัติการงานสาธารณสุข
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานตามแผน
รายงานผลความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและบริการ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลแม่คือ
กิจการสภาเทศบาลตำบลแม่คือ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลแม่คือ
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลแม่คือ
คลินิกกฎหมายบริการประชาชน เทศบาลตำบลแม่คือ
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลแม่คือ
 
 
สถิิติการเข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้ 11 คน
สถิติวันนี้ 520 คน
สถิติเดือนนี้ 1142 คน
สถิติปีนี้ 258756 คน
สถิติทั้งหมด 1608245 คน
ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2549
คุยกับนายกฯ
 
 
  หัวข้อสนทนา : การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ (ตำบลแม่คือ)
ผู้ตั้งหัวข้อ : WWwawa
วัน-เวลา : 05/07/56 - 15:22:01 น.
ข้อความ : เรียน นายก อบต.แม่คือ
ขอเสนอแนวคิดในการพัฒนาตำบลแม่คือดังนี้

โครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ
หลักการและเหตุผล
โอกาสได้รับการส่งเสริมการศึกษาและอาชีพในสังคมของเราแบ่งออกเป็นสองกลุ่มอย่างเห็นได้ชัดคือกลุ่มคนที่มีโอกาสและกลุ่มคนที่ขาด โอกาส ประตูมักเปิดกว้างเสมอสำหรับคนที่มีโอกาส มีเส้นสายทางสังคมและมีฐานะทางการเงินดี คนกลุ่มนี้มักจะได้รับโอกาสดีๆ ในชีวิต มีหน้าที่การงานดี มีรายได้สูง ในขณะที่กลุ่มคนที่ขาดโอกาส ชีวิตมักต้องทำงานหนัก โดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ใช้แรงงานหรือเป็นลูกจ้างที่ไม่ค่อยมีโอกาสเติบโตมากนัก และแน่นอนรายได้ของพวกเขานั้นไม่ค่อยเพียงพอแม้ว่าจะทำงานหนักเพียงใด จึงเป็นการยากเหลือเกินที่กลุ่มคนเหล่านี้จะสามารถยกระดับมาตรฐานชีวิตของตนเองและครอบครัวให้ดีขึ้นได้ ทั้งๆที่เวลาส่วนใหญ่ของพวกเขาหมดไปกับการทำงาน อะไรที่ทำให้สถานการณ์เป็นเช่นนี้ และเราจะแก้ไขกันอย่างไร ซึ่งสังคมจะต้องสร้างโอกาสในด้านอื่นๆไว้รองรับ เช่น โอกาสในการได้รับการส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ
เราจะทำอย่างไรให้เยาวชนได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีมาตรฐานที่ดี อย่างถ้วนหน้าและมีความเสมอภาคอย่างแท้จริงสังคมกำลังจะมุ่งเน้น ให้คนสร้างฐานะทางเศรษฐกิจเพื่อสามารถให้ลูกหลานเข้าโรงเรียนที่ดีเหล่านั้น ได้ หรือสังคมควรจะมุ่งเน้นในการปรับมาตรฐานของโรงเรียนต่างๆให้มีความเท่าเทียม กัน โดยไม่ว่าคนมีฐานะทางเศรษฐกิจอย่างก็จะได้รับการศึกษาที่ใกล้เคียงกันและทำให้ปัจจัยข้างต้นไม่เป็นข้อจำกัดอีกต่อไป
เพื่อที่จะช่วยในการสนับสนุนการสร้างโอกาสทางการศึกษา อาชีพ และสร้างภูมิคุ้มกันในการดำเนินชีวิตจึงควรจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและอาชีพให้กับเด็ก นักเรียน นักศึกษา เยาวชนและประชาชน โดยการส่งเสริมการศึกษาโดยสร้างโอกาส และสร้างทักษะด้านอาชีพให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนที่สนใจ เพื่อเป็นแนวทางหนึ่งที่จะมีกิจกรรมเสริมที่เป็นประโยชน์ สนับสนุนให้มีการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ฯลฯ และเปิดสอนวิชาชีพต่างๆ เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สร้างความสัมพันธ์ เกิดความรักความสามัคคี อันจะเป็นการพัฒนาและส่งเสริมให้ตำบลแม่คือมีความเจริญอย่างมั่นคงและยั่งยืน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างโอกาสเท่าเทียมทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสได้เพิ่มความรู้และประสบการณ์เทียบเท่ากับเด็กที่ฐานะดีและศึกษาในโรงเรียนที่มีชื่อเสียง
2. เพื่อสร้างโอกาสให้ความรู้แก่เยาวชนและประชาชนที่ต้องหลุดจากโอกาสทางการศึกษา และยังไม่มีอาชีพ ให้ได้มีโอกาสเรียนรู้อาชีพ และสามารถประกอบอาชีพตามที่ตนถนัด
3. เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สร้างให้เกิดความสัมพันธ์ เกิดความรักความสามัคคีอย่างกว้างขวางในตำบลแม่คือ
4. เพื่อลดความเสี่ยงของเด็ก เยาวชนและประชาชน ให้ห่างไกลอบายมุขและสิ่งเสพติด
เป้าหมาย
เด็ก นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชน ทั้งที่อยู่ในระบบการศึกษาและนอกระบบการศึกษา ทั้ง 6 หมู่บ้าน ของตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ คือ
หมู่ที่ 1 บ้านแพะแม่คือ
หมู่ที่ 2 บ้านแม่คือ
หมู่ที่ 3 บ้านสันต้นแหน
หมู่ที่ 4 บ้านป่าบง
หมู่ที่ 5 บ้านสันต้นแหนใต้
หมู่ที่ 6 บ้านป่าเสร้า, เหล่าคา, หนองงู
วิธีดำเนินการ
1. ประชุม สมาชิกสภา.อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้เกี่ยวข้อง เด็ก เยาวชน และประชาชนที่สนใจเพื่อเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็นในระดับตำบล
2. จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ และขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลให้การสนับสนุนงบประมาณ
3. แต่งตั้งผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อดำเนินงานโครงการฯ
4. ดำเนินงานโครงการ
4.1 สอบถาม เด็ก นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชน เกี่ยวกับวิชาความรู้ และอาชีพที่ต้องการให้เปิด
4.2 จัดหาสถานที่เพื่อจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ ประจำตำบลแม่คือ
4.3 จัดหาวิทยากรด้านการศึกษา ในวิชาที่ เด็ก นักเรียน นักศึกษา สนใจและมีความต้องการให้ศูนย์ฯ เปิดทำการสอน เช่นวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น เป็นต้น
4.4 จัดหาวิทยากรด้านการประกอบอาชีพต่าง ๆ ที่ เยาวชน ประชาชน ที่ไม่อยู่ในระบบการศึกษา ที่มีความต้องการเรียนรู้เพื่อการประกอบอาชีพตามที่ตนเองถนัด เพื่อสร้างรายได้อย่างมั่นคงต่อตนเองและครอบครัว
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เด็ก นักเรียน นักศึกษา เยาวชนและประชาชน ได้รับโอกาสทางการศึกษาและอาชีพ ที่เท่าเทียมกับผู้ที่มีฐานะและโอกาสที่ดี
2. เด็ก นักเรียน นักศึกษา เยาวชนและประชาชน มีโอกาสเลือกรับความรู้ด้านการศึกษาและอาชีพ ตามที่ตนชอบและถนัด
3. รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และเกิดความรักสามัคคีใน 6 หมู่บ้านของตำบลแม่คือ
4. เด็ก นักเรียน นักศึกษา เยาวชนและประชาชน ห่างไกลจากอบายมุขและสิ่งเสพติด

 
 
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 1  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : รับสอนคณิต อังกฤษ
วัน-เวลา : 06/09/56 - 17:50:40 น.
ข้อความ : สนใจ เรียนคณิต อังกฤษ ติดต่อได้นะครับ
ที่ สุพรรณ 08-6190 5941 supanjtw@hotmail.com สอนโดยใช้เทคนิคเรื่องที่เข้าใจยากให้เข้าใจง่ายขึ้น
แสดงความคิดเห็น / ตอบ
 
ชื่อ *
โทรศัพท์ :  
อีเมล์ :  
ข้อความ * :  
รหัสตรวจสอบ * :    กรุณากรอกรหัสในภาพให้ครบถ้วน
 
     
  กรุณาเติมรายละเอียดในช่องที่มีสัญลักษณ์ " * "
   
 
กลับไปดูรายการทั้งหมด
 
 

 

 


 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
Copyright 2006-2020 โดย เทศบาลตําบลแม่คือ - http://www.maekhu.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่คือ 149 ม.2 ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com