เทศบาลตำบลแม่คือ ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างเทศบาล
คำขวัญเทศบาลตำบลแม่คือ
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ
อัตรากำลังของเทศบาล
ปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คือ
แผนพัฒนาตำบลแม่คือ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อมูลสถิติรายได้ของ เทศบาล
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อในพื้นที่
บุคคลสำคัญในตำบลแม่คือ
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเทศบาลตำบลแม่คือ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
เทศบัญญัติตำบลแม่คือ/กฎหมาย ระเบียบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่คือ
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลแม่คือ
 
 
สถิิติการเข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้ 17 คน
สถิติวันนี้ 202 คน
สถิติเดือนนี้ 9318 คน
สถิติปีนี้ 54999 คน
สถิติทั้งหมด 1205253 คน
ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2549
คุยกับนายกฯ
 
 
  หัวข้อสนทนา : เอาขยะมาทิ้งบ่อดินม.3ทำไม
ผู้ตั้งหัวข้อ : คนต้นแหน
วัน-เวลา : 29/08/61 - 09:38:19 น.
ข้อความ : ถามนายก กับป้อหลวงม.3 ว่า การที่เจ้าของบ่อดินมีการเอาขยะมาทิ้งบ่อ มันไม่มีปัญหาหรือ ชองไม่ดียังปล่อยให้เช้ามาในชุมชนเราทำไม บอกให้ชาวบ้านให้ชื้อถุงดำใส่ขยะทิ้ง แต่ปล่อยให้บ่อดินเขาเอาขยะมาทิ้งได้งั้นก์ยังไม่ให้ชาวบ้านเอาขยะไปทิ้งบ่อดินดีกว่าหรือ ชาวบ้านจะไม่ต้องเสียเิงินชื่อถุงำประหยัดดี ลองไปดูกันหน่อยไหม ใครได้ ใครเสีย
 
 
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 1  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : นายกเทศมนตรีตำบแม่คือ
วัน-เวลา : 31/08/61 - 11:20:01 น.
ข้อความ : ก่อนอื่นผมต้องขอทำความเข้าใจก่อนนะครับว่า อำนาจหน้าที่ของเทศบาลว่าด้วย พรบ. สาธารณสุขว่าด้วยเรื่องการรักษาความสะอาด (ขยะ) ในส่วนขยะที่ท่านได้แจ้งมาน้ัน ผมไ้ด้ให้เจ้าหน้าที่ได้ไปตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นขยะแบบที่ไม่ต้องใส่ถุงดำท้ัง จะเป็นประเภทกิ่งไม้ เศษปูน ซากตึกเก่า เป็นต้นครับ ซึ่งทางเทศบาลได้แจ้งให้ผู้ที่นำมาทิ้งได้ฝังกลบขยะที่นำมาทิ้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ และในส่วนขยะที่จัดเก็บเป็นขยะในครัวเรือน ซึ่งมีความแตกต่างกันตามสภาพ แต่อย่างไรก็ตามผมต้องขอขอบคุณท่านมากนะครับที่ให้ความสนใจและติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ จึงเป็นหน้าที่ของพวกเราและทุกคนในการร่วมมือกันในการดูแลและสอดส่อง หากท่านมีข้อสงสัยประการสามารถสอบถามเข้ามาที่เทศบาลได้นะครับ ขอบคุณครับ
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 2  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : คนแม่คือ
วัน-เวลา : 21/11/61 - 17:30:40 น.
ข้อความ : ตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด อยู่ในผังเมืองเชียงใหม่ ใน ข้อ ๙ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (ใช่หรือไม่)ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม การอยู่อาศัย พาณิชยกรรม สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ และการอนุรักษ์และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือสาธารณประโยชน์สำหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่นให้เป็นไปตามที่กำหนด ดังต่อไปนี้

(๑) ให้ดำเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่ไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่หรืออาคารสูง แต่ไม่หมายความรวมถึงโครงสร้างสำหรับใช้ในการรับส่งสัญญาณวิทยุ สัญญาณโทรทัศน์ หรือสัญญาณสื่อสารทุกชนิด
(๒) ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กำหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทุกจำพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิดและจำพวกที่กำหนดให้ดำเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ และโรงงานบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน
(๒) คลังน้ำมันและสถานที่เก็บรักษาน้ำมัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อการจำหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง
(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่
(๙) สวนสนุก
(๑๐) สนามกอล์ฟ
(๑๑) กำจัดมูลฝอย เว้นแต่เป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่นหรือได้รับอนุญาตให้ดำเนินการจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
(๑๒) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
ที่ดินประเภทนี้ในเขตปฏิรูปที่ดิน ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลำคลองหรือแหล่งน้ำสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลำคลองหรือแหล่งน้ำสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ำหรือการสาธารณูปโภค

  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 3  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : การสุ่มตรวจรถขนขยะมาทิ้ง
วัน-เวลา : 21/11/61 - 17:33:41 น.
ข้อความ : ขยะบางอย่างเช่น เศษวัสดุจากการรื้อถอนอาคาร อิฐ ปูน เศษแม้แม้จะไม่มีกฏหมายห้ามทิ้ง แต่เจ้าหน้าที่ก็ควรจะออกซุ่มตรวจเป็นระยะ ๆ ด้วย เพื่อป้องกันการปอมปนของขยะต้องห้ามครับ
แสดงความคิดเห็น / ตอบ
 
ชื่อ *
โทรศัพท์ :  
อีเมล์ :  
ข้อความ * :  
รหัสตรวจสอบ * :    กรุณากรอกรหัสในภาพให้ครบถ้วน
 
     
  กรุณาเติมรายละเอียดในช่องที่มีสัญลักษณ์ " * "
   
 
กลับไปดูรายการทั้งหมด
 
 

 

 


 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
Copyright 2006-2019 โดย เทศบาลตําบลแม่คือ - http://www.maekhu.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่คือ 149 ม.2 ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com