เทศบาลตำบลแม่คือ ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างเทศบาล
โครงสร้างคณะผู้บริหาร
โครงสร้างสภาเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
คำขวัญเทศบาลตำบลแม่คือ
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ
อัตรากำลังของเทศบาล
ปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คือ
แผนพัฒนาตำบลแม่คือ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อมูลสถิติรายได้ของ เทศบาล
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อในพื้นที่
บุคคลสำคัญในตำบลแม่คือ
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเทศบาลตำบลแม่คือ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
เทศบัญญัติตำบลแม่คือ/กฎหมาย ระเบียบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่คือ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับดูแลรอบ 6 เดือน
social network
facebook
มาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน
คู่มือการปฎิบัติงาน
แผนปฏิบัติการงานสาธารณสุข
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานตามแผน
รายงานผลความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและบริการ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลแม่คือ
กิจการสภาเทศบาลตำบลแม่คือ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลแม่คือ
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลแม่คือ
คลินิกกฎหมายบริการประชาชน เทศบาลตำบลแม่คือ
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลแม่คือ
 
 
สถิิติการเข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้ 9 คน
สถิติวันนี้ 237 คน
สถิติเดือนนี้ 9378 คน
สถิติปีนี้ 77962 คน
สถิติทั้งหมด 1707224 คน
ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2549
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเทศบาลตำบลแม่คือ
 

ภาษีบำรุงท้องที่

เป็นภาษีที่จัดเก็บจากเจ้าของที่ดิน ตามราคาปานกลางของที่ดินและตามบัญชีอัตราภาษีบำรุงท้องที่ที่ดินที่จะต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ ได้แก่ ที่ดินที่เป็นของบุคคลหรือคณะบุคคล ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือสิทธิครอบครองอยู่ในที่ดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชนที่ดินที่จะต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ได้แก่พื้นที่ดินและพื้นที่ที่เป็นภูเขาหรือที่มีน้ำด้วย โดยไม่เป็นที่ดินที่เจ้าของที่ดินได้รับยกเว้นภาษีหรืออยู่ในเกณฑ์ลดหย่อน

อัตราภาษี
1. จะเสียตามราคาปานกลางของที่ดินซึ่งมีหลายอัตราขอทราบรายละเอียดจากเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง
2. ที่ดินว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์จะต้องเสียภาษีเพิ่มอีก 1 เท่าของอัตราปกติ

หลักฐานใช้ประกอบการเสียภาษี
1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วนบริษัท
4. หลักฐานที่แสดงการเป็นเจ้าของที่ดิน
5. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษี (ปีที่ผ่านมา)
6. หนังสือมอบอำนาจในกรณีให้ผู้อื่นมาทำการแทน

การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินและชำระภาษี
1. ให้เจ้าของที่ดิน ผู้ครอบครองที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) และชำระภาษี      ปีละครั้ง ตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค. – 30 เม.ย. ของทุกปี
2. ผู้ที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินใหม่ หรือ ที่ดินเปลี่ยนแปลง ให้ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ภายใน 30 วันนับแต่วันที่โอนกรรมสิทธิ์

การลดหย่อนและการยกเว้นภาษีบำรุงท้องที่
1. บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินแปลงเดียวหรือหลายแปลงที่อยู่ในจังหวัดเดียวกันและใช้ที่ดินนั้นเป็นที่อยู่อาศัยของตน เป็นที่เลี้ยงสัตว์ของตน หรือประกอบกสิกรรมของตนนอกเขตเทศบาลลดหย่อนได้ไม่เกิน 1 ไร่
2. ที่ดินที่สิ่งปลูกสร้างและสิ่งปลูกสร้างนั้นเป็นสถานการค้าหรือให้เช่าไม่ได้รับการลดหย่อนสำหรับส่วนของที่ดินที่มีสิ่ง ปลูกสร้างที่ใช้เป็นสถานการค้าหรือให้เช่าเท่านั้น

อัตราโทษและค่าปรับ
1. ไม่ยื่นแบบภายในกำหนด เสียเงินเพิ่ม 10% ของค่าภาษี
2. ยื่นรายการไม่ถูกต้องทำให้ค่าภาษีน้อยลง ต้องเสียเพิ่ม 1% ค่าภาษีประเมินเพิ่มเติม
3. ชี้เขตแจ้งจำนวนที่ดินไม่ถูกต้อง ทำให้ค่าภาษีน้อยลงต้องเสียเงินเพิ่มอีก 1 เท่าของค่าภาษีประเมินเพิ่มเติม
4. ชำระภาษีเกินกำหนดคือวันที่  30  เม.ย. ต้องเสียเงินเพิ่ม 24% ต่อปี ของค่าภาษีเศษของเดือนให้นับเป็น 1 เดือน

สามารถชำระภาษีได้ที่ กองคลัง งานจัดเก็บรายได้  เทศบาลตำบลแม่คือ หรือส่งธนาณัติมาในนามผู้รับเงิน “ผู้อำนวยการกองคลัง  ทต.แม่คือ”  เลขที่  149  หมู่ที่ 2  ตำบลแม่คือ  อำเภอดอยสะเก็ด   จังหวัดเชียงใหม่  รหัสไปรษณีย์  50220 และกรุณาจ่าหน้าซองติดแสตมป์ถึงตัวท่านเพื่อจะได้จัดส่งใบเสร็จรับเงินกลับไปให้  ขอบคุณค่ะ 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
Copyright 2006-2021 โดย เทศบาลตําบลแม่คือ - http://www.maekhu.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่คือ 149 ม.2 ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com