เทศบาลตำบลแม่คือ ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างเทศบาล
โครงสร้างคณะผู้บริหาร
โครงสร้างสภาเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
คำขวัญเทศบาลตำบลแม่คือ
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ
อัตรากำลังของเทศบาล
ปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คือ
แผนพัฒนาตำบลแม่คือ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อมูลสถิติรายได้ของ เทศบาล
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อในพื้นที่
บุคคลสำคัญในตำบลแม่คือ
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเทศบาลตำบลแม่คือ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
เทศบัญญัติตำบลแม่คือ/กฎหมาย ระเบียบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่คือ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับดูแลรอบ 6 เดือน
social network
facebook
มาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน
คู่มือการปฎิบัติงาน
แผนปฏิบัติการงานสาธารณสุข
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานตามแผน
รายงานผลความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและบริการ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลแม่คือ
กิจการสภาเทศบาลตำบลแม่คือ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลแม่คือ
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลแม่คือ
คลินิกกฎหมายบริการประชาชน เทศบาลตำบลแม่คือ
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลแม่คือ
 
 
สถิิติการเข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้ 15 คน
สถิติวันนี้ 156 คน
สถิติเดือนนี้ 24236 คน
สถิติปีนี้ 45024 คน
สถิติทั้งหมด 1674286 คน
ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2549
สำนักปลัดเทศบาล
 
นางสาวเกษศิรินทร์ กันทะอินทร์
หัวหน้าสำนักปลัด
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
-ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นายวิศิษฐ์ ตุ่มศิริ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นายสุรเชษฐ คชนิล
นิติกรชำนาญการ
นางนงนาถ คำราพิช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวศศินันท์ มโนรส ลี
นักพัฒนาชุมชนชำนายการ
นางลาวัลย์ การเก่ง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางนิชานันท์ พรมใจ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางจีระพันธ์ โปธามูล
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายละแผน
นางสาวศันศนีย์ คำเปลี่ยน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวนฤมล ยะมาวิรัญ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางพวงเพชร คันธาทิพย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายมณเฑียร ไหหลำ
พนักงานขับรถยนต์
นายพงศกร เครื่องนันตา
พนักงานจ้างทั่วไป
นางนันทนา จักรแก้ว
พนักงานจ้างทั่วไป
นายนรากร บุญมา
พนักงานจ้างทั่วไป
นายธงชัย เทพวิชัย
พนักงานทั่วไป
นายสุพรรณ เหลี่ยมตระกูล
พนักงานจ้างเหมา
นางเหรียญทอง ชมภูปัน
พนักงานจ้างเหมา
นายไกรสีห์ ศรีหมอกแก้ว

นายโสภณ พิญสะเนาะ
พนักงานจ้างเหมา
นางสาวจันทร์เป็ง บุ่งคำ
พนักงานจ้างเหมา
นายนิกร ยี่คำปัน
พนักงานจ้างเหมา
นางสาวอำพร ไชยยาติ๊บ

  
 
ข่าวสารและกิจกรรม
Copyright 2006-2021 โดย เทศบาลตําบลแม่คือ - http://www.maekhu.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่คือ 149 ม.2 ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com