ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลแม่คือ                               วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ "ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาชีวิต เศรษฐกิจดี ประเพณีท้องถิ่น"
 ข้อมูลเทศบาล

นายนนทวัฒน์ วรรณา

นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
โทร.081-5686072

msgสายตรงนายก

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์ - ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ<br>โทร. 081-9939492

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์

ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ
โทร. 081-9939492


สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล

นายธีรศานต์ เดชปัญญา

ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่คือ
089-855-8116

นายเสถียร ทาเขียว

รองประธานสภาเทศบาลตำบลแม่คือ
089-855-5400

นางกัญญา อิ่นคำ

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลแม่คือ

เขต 1

นางกัญญา อิ่นคำ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ เขต 1

นายจรัญ กิจสุภา

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ เขต 1 087-183-6018

นายบุญมี ไชยเทพ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ เขต 1
064-092-6482

นายนพพร สิงห์เรือง

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ เขต 1
099-849-8906

นางศรีไว ยะจา

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ เขต 1
086-188-1103

นายมนูญ กองเงิน

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ เขต 1

เขต 2

นายธีรศานต์ เดชปัญญา

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ เขต 2

นายเสถียร ทาเขียว

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ เขต 2

นายมานพ จินะใจ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ เขต 2

นายทม ตุ่นมานะ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ เขต 2

นายกฤตพัส ไชยขัน

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ เขต 2

นางสาวสมบูรณ์ ชูยกปิ่น

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ เขต 2


แชร์ให้เพื่อน: