เทศบาลตำบลแม่คือ ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างเทศบาล
คำขวัญเทศบาลตำบลแม่คือ
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ
อัตรากำลังของเทศบาล
ปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คือ
แผนพัฒนาตำบลแม่คือ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อมูลสถิติรายได้ของ เทศบาล
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อในพื้นที่
บุคคลสำคัญในตำบลแม่คือ
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเทศบาลตำบลแม่คือ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
เทศบัญญัติตำบลแม่คือ/กฎหมาย ระเบียบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่คือ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับดูแลรอบ 6 เดือน
social network
facebook
มาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการ
คู่มือการปฎิบัติงาน
รายงานผลความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและบริการ
มาตรการป้องกันการทุจริต
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลแม่คือ
 
 
สถิิติการเข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้ 24 คน
สถิติวันนี้ 376 คน
สถิติเดือนนี้ 12282 คน
สถิติปีนี้ 158061 คน
สถิติทั้งหมด 1507550 คน
ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2549
ข่าวสารและกิจกรรม
 

   

ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่คือ เรื่องการกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่คือ สมัยสามัญสมัญ ประจำปี 2558 และ กำหนดเริ่มสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่คือ สมัยสามัญ ประจำปี 2559 <23/02/58>
เทศบาลตำบลแม่คือ มีความประสงค์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล จำนวน 3 ตำแหน่ง <05/11/57>

เทศบาลตำบลแม่คือ มีความประสงค์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล ดังนี้
1. เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 2-4/5 จำนวน 1 อัตรา
2. นิติกร 3-5/6ว จำนวน 1 อัตรา
3. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2-4/5 จำนวน 1 อัตรา
สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ บุคลากร สำนักปลัดเทศบาล
โทร 0-53378062 ต่อ 11 ในวันและเวลาราชการการจัดกิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติและการแข่งขันกีฬาตำบลแม่คือ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2557 <11/08/57>

ขอเชิญร่วมงานวันแม่แห่งชาติ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2557
ณ ลานกิจกรรมหน้าโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือ
เวลา ๐6.3๐ น. - ข้าราชการพนักงานเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาล ประชาชนตำบลแม่คือ
ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์บริเวณถนนสายบ่อสร้าง-สันกำแพง
- ประชาชนและกลุ่มออกกำลังกาย ร่วมกันปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ
จากตลาดแม่คือถึงเทศบาลตำบลแม่คือ
เวลา ๐๘.0๐ น. - ข้าราชการพนักงานเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาล ประชาชนตำบลแม่คือ
พร้อมกัน ณ ลานกิจกรรมหน้าโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือ
- ตัวแทนหน่วยงาน ข้าราชการ และประชาชนถวายเครื่องราชสักการะ
เวลา ๐๘.3๐ น. – นายอุดม อิ่นคำ นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ ประธานในพิธีเดินทางมาถึง ณ บริเวณพิธีการ
เวลา ๐๘.๔๕ น. - เชิญข้าราชการ พนักงานเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาล และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน บริเวณด้านหน้าเวที- ประธานจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพระรัตนตรัย
- นายอุดม อิ่นคำ นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ ประธานเปิดกรวยดอกไม้
ถวายความเคารพ(คำนับ) พระบรมสาทิสลักษณ์
- ประธานถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มดอกมะลิ)
- ประธานกล่าวคำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล
แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
- ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
- ข้าราชการ พนักงานเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาล
และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ร่วมร้องเพลงสดุดีมหาราชา
- การแสดงของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่คือ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือ และโรงเรียนแม่คือวิทยา
- ประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่แม่ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕7
และประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่นตำบลแม่คือ
โดยนายอุดม อิ่นคำ นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
- มอบเครื่องมือทำมาหากินแก่ราษฎรตำบลแม่คือ โดยนายอุดม อิ่นคำนายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
เวลา 09.๓๐ น. - เสร็จพิธีถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ บรมราชินีนาถ
หลังจากนั้นเป็นกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาตำบลแม่คือ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2557
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านมหาสนุก ฟุตบอลกระชับมิตรตำรวจสภ.ดอยสะเก็ด และเทศบาลตำบลแม่คือประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเป็นพนักงานจ้าง <23/06/57>

เทศบาลตำบลแม่คือ จะดำเนินการสอบแข่งขัน ในวันพุธที่ 25 มิถุนายน 2557 สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาครู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เวลา 09.00 - 12.00 น. และสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ เทศบาลตำบลแม่คือ545_591_CCF23062557 (1).pdf (110 KB.)
545_592_CCF23062557_0001.pdf (454 KB.)เทศบาลตำบลแม่คือ จัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น <22/06/57>

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิจารณาแล้วเห็นว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานของรัฐและมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นให้มีความผาสุก สมควรที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของชาติ เพื่อสร้างบรรยากาศของความปรองดองและความรักสามัคคีของคนในชุมชนท้องถิ่น.
(ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว889 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2557)
1.การจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น
ให้ อปท.พิจารณาจัดตั้ง ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น เพื่อประสานงานหรือบูรณาการการทำงานร่วมกับ ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับจังหวัด/อำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) หรือ หน่วยงานทหารในพื้นที่ และพิจารณาจัดทำโครงการ/กิจกรรม เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองของประชาชนในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง โดยมีลักษณะของกิจกรรม ดังนี้
1)จัดอบรม ประชุมชี้แจง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนทุกหมู่เหล่า
2)จัดทำสื่อเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทางการสร้างความปรองดองของคนในชุมชน เพื่อให้ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ประชาชน เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ได้รับรู้ข่าวสารที่ถูกต้องและรอบด้าน อันจะนำไปสู่ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน
3)จัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการ เพื่อสร้างความรู้รักสามัคคี โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ อปท.อาจพิจารณาสนับสนุนงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หรือหน่วยงานของรัฐ ดำเนินการโครงการลักษณะดังกล่าว โดยถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

2.การใช้ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้ อปท.เปิดรับข้อมูลข่าวสารทางสื่อทุกประเภทจากทุกสำนัก/แหล่งข่าว ไม่เอนเอียงหรือเลือกรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อใด หรือจากสำนัก/แหล่งข่าวใดเป็นการเฉพาะ ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงความเป็นกลาง ความสมบูรณ์และความถูกต้อง เมื่อได้ตรวจสอบความสมบูรณ์ ถูกต้องของข้อมูลข่าวสารแล้ว หากจะนำไปเผยแพร่ จะต้องคำนึงถึงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ และความสงบเรียบร้อยให้เกิดขึ้นในสังคมตามนโยบายและแนวทางในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)ด้วย
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44  


 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
Copyright 2006-2020 โดย เทศบาลตําบลแม่คือ - http://www.maekhu.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่คือ 149 ม.2 ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com