เทศบาลตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ (เบอร์โทรศัพท์ 053-387062)
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
คำขวัญเทศบาลตำบลแม่คือ
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ
อำนาจและหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างสภาเทศบาล
รายชื่อคณะผู้บริหารเทศบาล
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
รายชื่อบุคลากรเทศบาล
ปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คือ
แผนยุทธศาสตร์/แผนการดำเนินงานประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือการปฎิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและบริการ
E-Service (ระบบบริการแบบออนไลน์)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
อัตรากำลังของเทศบาล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การส่งเสริมความโปร่งใสฯ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
บุคคลสำคัญในตำบลแม่คือ
ข้อมูลสถิติรายได้ของ เทศบาล
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่คือ
Facebook
รายงานผลการดำเนินงานตามแผน
แผนปฏิบัติการงานสาธารณสุข
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลแม่คือ
คลินิกกฎหมายบริการประชาชน เทศบาลตำบลแม่คือ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานป้องกันทุจริตประจำปี รอบ6เดือน
รายงานการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ITA
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลแม่คือ
 
 
สถิิติการเข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้ 26 คน
สถิติวันนี้ 41 คน
สถิติเดือนนี้ 12933 คน
สถิติปีนี้ 127360 คน
สถิติทั้งหมด 1756622 คน
ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2549
ข่าวสารและกิจกรรม
 

   

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่คือครั้งแรกเพื่อเลือกประธานสภาเทศบาลตำบล <10/05/64>

10 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น.
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบหมายให้นายจิระชาติ ซื่อตระกูล นายอำเภอดอยสะเก็ดเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่คือครั้งแรกเพื่อเลือกประธานสภาเทศบาลตำบล
ผลการเลือกมีดังนี้
1. นายธีรศานต์ เดชปัญญา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ เขต 2 เป็นประธานสภาเทศบาลตำบลแม่คือ
2. นายเสถียร ทาเขียว สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ เขต 2 เป็นรองประธานสภาเทศบาลตำบลแม่คือ
3. นางกัญญา อิ่นคำ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ เขต 1 เป็นเลขานุการสภาเทศบาลตำบลแม่คือ
นอกจากนี้ยังมีการคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล อีกจำนวน 5 ท่าน คือ
1. นายบุญมี ไชยเทพ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ เขต 1
2. นายมนูญ กองเงิน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ เขต 1
3. นางศรีไว ยะจา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ เขต 1
4. นายนพพร สิงห์เรือง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ เขต 1
5. นางสาวสมบูรณ์ ชูยกปิ่น สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ เขต 2ประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่คือครั้งแรก 1108_1037_000.pdf (3.06 MB.)โครงการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563 <05/12/63>
กิจกรรมแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน ธันวาคม 2563 <04/12/63>
การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่คือ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 <01/12/63>
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ตำบลแม่คือ ประจำปี 2563 <30/10/63>

 
     
หน้า   1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107  


 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
Copyright 2006-2021 โดย เทศบาลตําบลแม่คือ - http://www.maekhu.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่คือ 149 ม.2 ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com