เทศบาลตำบลแม่คือ ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างเทศบาล
คำขวัญเทศบาลตำบลแม่คือ
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ
อัตรากำลังของเทศบาล
ปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คือ
แผนพัฒนาตำบลแม่คือ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อมูลสถิติรายได้ของ เทศบาล
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อในพื้นที่
บุคคลสำคัญในตำบลแม่คือ
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเทศบาลตำบลแม่คือ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
เทศบัญญัติตำบลแม่คือ/กฎหมาย ระเบียบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่คือ
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลแม่คือ
 
 
สถิิติการเข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้ 11 คน
สถิติวันนี้ 66 คน
สถิติเดือนนี้ 6062 คน
สถิติปีนี้ 41237 คน
สถิติทั้งหมด 1191491 คน
ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2549
ข่าวสารและกิจกรรม
 

   

กองการศึกษาร่วมกับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือได้จัด โครงการแจกรักสานสายใยครอบครัว <06/02/55>

ปัจจุบันความ ผูกพันความเอาใจใส่คนในครอบครัวลดลง ทำให้เด็กในครอบครัวรู้สึกขาดความมั่นคง ขาดความรักความอบอุ่นและขาดรูปแบบที่เหมาะสมที่จะยึดเป็นแนวทางได้ ดังนั้น กองการศึกษาร่วมกับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือจึงได้จัด โครงการแจกรักสานสายใยครอบครัว เพื่อให้เด็กเกิดเรียนรู้ สร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติตนให้เป็นสมาชิกที่ดีในครอบครัว และเป็นสมาชิกที่ดีในสังคมต่อไป
ระยะเวลาการดำเนินงาน
๑. จัดทำน้ำมะตูมเพื่อมอบให้คนในครอบครัวและออกแจกให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยในชุมชน วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๔
๒. จัดให้เด็กบริการนอกสถานที่ ให้เด็กเสริฟน้ำในการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
ผลที่ได้รับ
๑. นักเรียนได้แสดงออกถึงความรักและสิ่งที่ดีงามให้กับคนในครอบครัวและผู้สูงอายุในชุมชน
๒. นักเรียนมีสัมมาคารวะแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ที่มีอายุมากกว่า อย่างเหมาะสม
๓. นักเรียนรู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน โดยปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายภายในครอบครัว
กองการศึกษาร่วมกับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือได้จัด โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เยี่ยมเพื่อนต่างโรงเรียน <06/02/55>

กองการศึกษาร่วมกับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือได้จัด โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เยี่ยมเพื่อนต่างโรงเรียน เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ผ่านสื่อที่เป็นของจริง การส่งเสริมให้เด็กได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพื่อนต่างโรงเรียน อีกทั้งเป็นเปิดโอกาสให้คณะครูและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวทางการศึกษา ได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกัน เป็นการสร้างเครือข่ายทางการศึกษา ต่อไป
การดำเนินงาน
๑ ศึกษาดูงานและร่วมกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าขุย วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๔
๒ ศึกษาดูงานและร่วมกิจกรรมโรงเรียนบ้านสานฝัน วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๔

ผลที่ได้รับ
๑. โรงเรียนอนุบาลแม่คือได้เครือข่ายทางการศึกษา
๒. นักเรียนได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพื่อนต่างโรงเรียน
๓. นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ผ่านสื่อที่เป็นของจริงกองการศึกษาร่วมกับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือได้จัด โครงการศึกษาของดีท้องถิ่น <06/02/55>

กองการศึกษาร่วมกับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือได้จัด โครงการศึกษาของดีท้องถิ่น เพื่อให้เด็กการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ช่วยพัฒนาเด็กทั้งทางร่างกายและจิตใจ สติปัญญาและจริยธรรม จินตนาการและความสุขสนุกสนาน เด็กได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ผ่านสื่อที่เป็นของจริง เกิดความภาคภูมิใจในถิ่นฐานของตนเองตระหนักถึงคุณค่าของท้องถิ่น สร้างจิตสำนึกรักบ้านเกิด ต่อไป
ระยะเวลาการดำเนินงาน
๑. ศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
๒. ศึกษาดูงานวัดดอยสะเก็ด และ เขื่อนแม่กวงอุดมธารา วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
๓. ศึกษาดูงานการทำร่ม ทำพัด ตำบลแม่คือ และ ศูนย์ร่มบ่อสร้าง วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๔
๔. ศึกษาดูงานการทำขนมจีนวัดป่าแพ่ง และการแกะสลักบ้านแม่คือ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๕

ผลที่ได้รับ
๑. เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
๒. นักเรียนเกิดเรียนรู้ เกิดความภาคภูมิใจในถิ่นฐานของตนเอง
๓. นักเรียนมีความตระหนักถึงคุณค่าของท้องถิ่น
๔. นักเรียนมีความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นของตนเองกองการศึกษาร่วมกับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือได้จัด โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น <06/02/55>

กองการศึกษาร่วมกับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือได้จัด โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้เด็กเกิดเรียนรู้ โดยเฉพาะของเล่นที่ทำมาจากวัสดุพื้นบ้านและวัสดุเหลือใช้นับเป็นสิ่งที่ควรตระหนักถึงคุณค่าของการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นก่อนที่จะเลือนหายไปตามกาลเวลา
ระยะเวลาการดำเนินงาน
๑. การจักสานตั๊กแตนจากใบมะพร้าว วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๔
๒. การทำดอกดาวเรือง(ต้นดอกตานก๋วยฉลาก) ๑๑ มกราคม ๒๕๕๕

ผลที่ได้รับ
๑. เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
๒. สามารถถ่ายทอดภูมิปัญญาจากผู้สูงอายุแก่เด็ก และเยาวชน
๓. เด็กนักเรียนมีความรู้และทักษะในการผลิตของเล่นพื้นบ้านหลากหลายรูปแบบกองการศึกษาร่วมกับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือได้จัด โครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อเด็กน้อย(ตามพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง) <06/02/55>

กองการศึกษาร่วมกับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือได้จัด โครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อเด็กน้อย(ตามพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง) เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ประกอบการดำเนินชีวิต ด้วยการพึ่งพาตนเองให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม นอกจากนี้ยังให้ความเพลิดเพลิน ในการช่วยปลูกและช่วยกันดูแลผักสวนครัวที่สมาชิกภายในสถานศึกษาช่วยกันปลูกขึ้นมา นับเป็นการปลูกจิตสำนึกที่ดี ต่อไป
ระยะเวลาการดำเนินงาน
๑. กิจกรรม ปลูกผักสวนครัว วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๕
๒. กิจกรรมฝึกขายผลผลิตผักสวนครัว มีนาคม ๒๕๕๕
๓. กิจกรรม เพาะเห็ดนางฟ้า พฤษภาคม ๒๕๕๕
ผลที่ได้รับ
๑. นักเรียนสามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต ด้วยการพึ่งพาตนเองให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมได้อย่างสมดุล มั่นคงและยั่งยืน
๒. นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการปลูกผักสวนครัวพร้อมปฏิบัติจริง
๓. นักเรียนได้มีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในการใช้เวลาร่วมกัน
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 [68] 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93  


 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
Copyright 2006-2019 โดย เทศบาลตําบลแม่คือ - http://www.maekhu.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่คือ 149 ม.2 ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com