เทศบาลตำบลแม่คือ ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างเทศบาล
คำขวัญเทศบาลตำบลแม่คือ
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ
อัตรากำลังของเทศบาล
ปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คือ
แผนพัฒนาตำบลแม่คือ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อมูลสถิติรายได้ของ เทศบาล
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อในพื้นที่
บุคคลสำคัญในตำบลแม่คือ
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเทศบาลตำบลแม่คือ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
เทศบัญญัติตำบลแม่คือ/กฎหมาย ระเบียบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่คือ
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลแม่คือ
 
 
สถิิติการเข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้ 24 คน
สถิติวันนี้ 150 คน
สถิติเดือนนี้ 6546 คน
สถิติปีนี้ 41721 คน
สถิติทั้งหมด 1191975 คน
ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2549
ข่าวสารและกิจกรรม
 

   

โครงการแข่งขันกีฬา อบต.แม่คือ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 12 <15/02/52>

ศูนย์กีฬาตำบลแม่คือ จึงกำหนดจัดการแข่งขันกีฬา อบต.แม่คือ ต้านภัยยาเสพติดครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 2 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2552 โดยกำหนดจัดพิธีเปิด และ ปิด ในวันที่ 1 มีนาคม 2552 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คือ

ในการจัดทำโครงการจัดการแข่งขันกีฬา อบต.แม่คือ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 12 ขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาการกีฬาให้กระจายไปสู่หมู่บ้าน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของประชาชนและเยาวชนในตำบลให้ห่างไกลจากยาเสพติด และให้มีสุขภาพ ที่แข็งแรง สมบูรณ์ โดยใช้การเล่นกีฬาเสริมสร้างพลานามัย รวมถึงการให้ผู้เล่นกีฬาได้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และทำให้นักกีฬาแสดงออกถึงน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้จักการให้อภัย


ในการจัดการแข่งขันกีฬาดังกล่าว ได้กำหนดชนิดกีฬาที่ทำการแข่งขัน ดังนี้ ฟุตบอลประชาชน , ฟุตบอลเยาวชน , ฟุตบอลหญิง ,วอลเลย์บอลผสม , เปตองชาย , เปตองหญิง , เปตองเด็ก , ตระกร้อ , แชร์บอลแม่บ้าน และกีฬาพื้นบ้าน ซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬาที่ทำให้ประชาชน ทุก ๆ หน่วยงาน ได้มีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ อาทิ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน , อสม , เยาวชน , แม่บ้าน , สมาชิกสภา อบต. , โรงเรียน และประชาชนทั่วไปทุกคน ได้ร่วมกันทำกิจกรรมด้านการกีฬา รวมทั้งเป็นการส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะอีกด้วย โดยแต่ละหมู่บ้าน มีสีประจำหมู่ เพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬา ดังนี้ หมู่ 1 สีชมพู , หมู่ 2 สีแดง , หมู่ 3 สีขาว , หมู่ 4 สีเหลือง , หมู่ 5 สีน้ำเงิน , หมู่ 6 สีฟ้า
และหากทำการแข่งขันเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะเป็นตัวแทนของตำบลแม่คือ ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับอำเภอ ซึ่งศูนย์กีฬาตำบลแม่คือ ก็ได้จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันระดับอำเภอทุกประเภทกีฬาที่กำหนดไว้ และได้รับรางวัลเป็นประจำทุกปี ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถของการเล่นกีฬาของนักกีฬาภายในตำบล และสร้างชื่อเสียงให้แก่ตำบลแม่คือ ได้เป็นอย่างดีโครงการ เรียนรู้นอกสถานที่ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่คือ <11/02/52>

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยการดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่คือ มีเด็กนักเรียนจำนวน 54 คน ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาล และปฐมวัย จำนวน 4 คน และแม่บ้านทำความสะอาด 1 คน เพื่อให้เด็กนักเรียนมีร่างกายเจริญเติบโตตามวัย มีสุขนิสัย สุขภาพจิตดี และมีความสุข รวมทั้งมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และมีทักษะในการแสวงหาความรู้องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คือ จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดกิจกรรมสำหรับเด็ก จึงได้กำหนดจัดโครงการเรียนรู้นอกสถานที่ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่คือ ในวันที่ 30 มกราคม 2552 ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ และสวนสนุกคาร์ฟู เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่ ทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข ช่วยให้เด็กนักเรียนเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง และช่วยให้เด็กได้ฝึกทักษะ ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ได้เรียนรู้ชีวิตสัตว์ต่าง ๆ อาทิ ช้าง ฮิปโป ม้าลาย ยีราฟ อูฐ ฯลฯ และศึกษาสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของ สัตว์น้ำทะเล ชีวิตสัตว์ทะเล ซึ่งเด็กนักเรียนยังไม่รู้จัก และไม่เคยเห็น ทำให้เด็กนักเรียนได้รับความรู้ ความเพลิดเพลินในการศึกษาชีวิตสัตว์ รวมทั้งได้เรียนรู้ทักษะการเล่นอย่างสนุกสนาน จากสวนสนุก ที่มีของเล่นเด็กชนิดต่าง ๆ มากมาย และมีความปลอดภัยอบต.แม่คือ ร่วมงานเทศกาลร่มบ่อสร้าง และหัตถกรรมสันกำแพง ครั้งที่ 26 <05/02/52>

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คือ ได้ร่วมขบวนแห่ เทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง ครั้งที่ 26 โดยสภาวัฒนธรรมตำบลแม่คือ จัดทำรถระดับรมเข้าร่วมขบวนแห่ โดยมีผู้นำชุมชนจากหน่วยต่าง ๆ อาทิ คณะผู้บริหาร , ส.อบต. พนักงาน เจ้าหน้าที่ , ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน , ประชาคม , อสม. กลุ่มสตรีแม่บ้าน , ชมรมผู้สูงอายุ , สภาเด็กและเยาวชนตำบลแม่คือ ร่วมเดินขบวนแห่ครั้งนี้ด้วย เพื่อร่วมกันสืบสานประเพณีวัฒนธรรม ประชาสัมพันธ์ตำบลแม่คือ และให้ทุกคนได้รู้จักการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นพื้นบ้านล้านนาไว้ ให้สืบต่อไปถึงรุ่นลูกหลานต่อไป

ชมภาพบรรยากาศการร่วมขบวนเทศกาลร่มบ่อสร้าง และหัตถกรรมสันกำแพง ครั้งที่ 26 ได้เลยค่ะโครงการแข่งขันกีฬา ประชาชนท้องถิ่นสัมพันธ์ <09/01/52>
งานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2552 พร้อมต้อนรับเจ้าหน้าที่คนใหม่ ของ อบต.แม่คือ <04/01/52>

อบต.แม่คือ จัดงาน ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2552 พร้อมต้อนรับเจ้าหน้าที่ใหม่ ของ อบต.แม่คือ เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2551 ณ ที่ทำการ อบต.แม่คือ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จาก ทุก ๆ หน่วยงานที่ได้ร่วมกันทำงานกับอบต.แม่คือ

โดยมีตัวแทนกลุ่มผู้นำชุมชน หน่วยงานราชการ และหน่วยงานเอกชนต่าง ๆ รวม 350 คน ที่ได้ร่วมกันทุกงานเพื่อตำบลแม่คือ มาตลอดทั้งปี ได้ร่วมกันพบปะสังสรรค์ เพื่อสรุปผลการทำงานตลอดปี และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตำบลแม่คือ อย่างต่อเนื่องตลอดไป

กิจกรรมในงานมีการนำของขวัญปีใหม่มาแลกเปลี่ยนกันระหว่างผู้มาร่วมงาน , มีพิธีมอบเกียรติบัตรพนักงานดีเด่น ประจำปี 2551 และเช็คของขวัญ ซึ่งได้แก่

พนักงานดีเด่น ด้านการประสานงานยอดเยี่ยม
ได้แก่ น.ส.เกษศิรินทร์ กันทะอินทร์ เจ้าพนักงานธุรการ

พนักงานดีเด่น ด้านซื่อสัตย์ และขยัน
ได้แก่ นายอภิชัย ทุนผลงาม ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

พนักงานดีเด่น ด้านมุ่งผลสำเร็จของงาน
ได้แก่ นายชวารินทร์ เขื่อนจินดาวงศ์ นายช่างโยธา

พนักงานดีเด่น ด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ได้แก่ นายวิศิษฐ์ ตุ่มศิริ นักวิชาการเกษตร

ชมการแสดง การร้องเพลงบนเวที การจุดพลุ แสง สี เสียง การปล่อยโคมลอย
การร่วมร้องเพลงปีใหม่ การเต้นรำ การจับฉลากแจกรางวัลพนักงานเจ้าหน้าที่ ของ อบต.


ชมภาพความสนุกสนานได้เลยค่ะ
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 [78] 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93  


 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
Copyright 2006-2019 โดย เทศบาลตําบลแม่คือ - http://www.maekhu.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่คือ 149 ม.2 ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com