เทศบาลตำบลแม่คือ ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างเทศบาล
โครงสร้างคณะผู้บริหาร
โครงสร้างสภาเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
คำขวัญเทศบาลตำบลแม่คือ
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ
อัตรากำลังของเทศบาล
ปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คือ
แผนพัฒนาตำบลแม่คือ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อมูลสถิติรายได้ของ เทศบาล
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อในพื้นที่
บุคคลสำคัญในตำบลแม่คือ
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเทศบาลตำบลแม่คือ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
เทศบัญญัติตำบลแม่คือ/กฎหมาย ระเบียบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่คือ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับดูแลรอบ 6 เดือน
social network
facebook
มาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน
คู่มือการปฎิบัติงาน
แผนปฏิบัติการงานสาธารณสุข
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานตามแผน
รายงานผลความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและบริการ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลแม่คือ
กิจการสภาเทศบาลตำบลแม่คือ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลแม่คือ
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลแม่คือ
คลินิกกฎหมายบริการประชาชน เทศบาลตำบลแม่คือ
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลแม่คือ
 
 
สถิิติการเข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้ 9 คน
สถิติวันนี้ 709 คน
สถิติเดือนนี้ 14446 คน
สถิติปีนี้ 256122 คน
สถิติทั้งหมด 1605611 คน
ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2549
ข่าวสารและกิจกรรม
 

   

เทศบาลตำบลแม่คือส่งนางงามเข้าประกวดได้รับรางวัลชนะเลิศ งานมหัศจรรย์ เมืองกระดาษสาบ้านต้นเปา ครั้งที่ 9 <13/02/55>

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2555 เทศบาลตำบลแม่คือส่งนางงามเข้าประกวด งานมหัศจรรย์ เมืองกระดาษสาบ้านต้นเปา ครั้งที่ 9ได้รับรางวัลชนะเลิศ โดยนางงามที่เทศบาลตำบลแม่คือเข้าประกวดนั้น ได้รับหมายเลข 13 ชื่อน้องน้ำฝน ชมความน่ารักของน้องน้ำฝนกันได้เลยครับเทศบาลตำบลแม่คือ ร่วมงานซะป้ะของดีดอยสะเก็ด ประจำปี 2555 <13/02/55>

เทศบาลตำบลแม่คือ เข้าร่วมงานซะป้ะของดีดอยสะเก็ด ประจำปี 2555 โดยในกิจกรรมมีการออกบูธแสดงสินค้าในชุมชนและเดินพาเหรอ โดยมีกลุ่มผู้นำชุมชน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มแม่บ้าน พนักงานเจ้าหน้าที่ โดยมีนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ซึ่ง ในปีนี้เทศบาลตำบลแม่คือ จัดรถขบวนโดยยึดแนวคิดการตีข้าวสมัยก่อน และในช่วงค่ำเทศบาลตำบลแม่คือยังได้ส่งนางงามเข้าประกวดอีกด้วยกองการศึกษาร่วมกับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือได้จัด โครงการแจกรักสานสายใยครอบครัว <06/02/55>

ปัจจุบันความ ผูกพันความเอาใจใส่คนในครอบครัวลดลง ทำให้เด็กในครอบครัวรู้สึกขาดความมั่นคง ขาดความรักความอบอุ่นและขาดรูปแบบที่เหมาะสมที่จะยึดเป็นแนวทางได้ ดังนั้น กองการศึกษาร่วมกับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือจึงได้จัด โครงการแจกรักสานสายใยครอบครัว เพื่อให้เด็กเกิดเรียนรู้ สร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติตนให้เป็นสมาชิกที่ดีในครอบครัว และเป็นสมาชิกที่ดีในสังคมต่อไป
ระยะเวลาการดำเนินงาน
๑. จัดทำน้ำมะตูมเพื่อมอบให้คนในครอบครัวและออกแจกให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยในชุมชน วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๔
๒. จัดให้เด็กบริการนอกสถานที่ ให้เด็กเสริฟน้ำในการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
ผลที่ได้รับ
๑. นักเรียนได้แสดงออกถึงความรักและสิ่งที่ดีงามให้กับคนในครอบครัวและผู้สูงอายุในชุมชน
๒. นักเรียนมีสัมมาคารวะแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ที่มีอายุมากกว่า อย่างเหมาะสม
๓. นักเรียนรู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน โดยปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายภายในครอบครัว
กองการศึกษาร่วมกับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือได้จัด โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เยี่ยมเพื่อนต่างโรงเรียน <06/02/55>

กองการศึกษาร่วมกับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือได้จัด โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เยี่ยมเพื่อนต่างโรงเรียน เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ผ่านสื่อที่เป็นของจริง การส่งเสริมให้เด็กได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพื่อนต่างโรงเรียน อีกทั้งเป็นเปิดโอกาสให้คณะครูและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวทางการศึกษา ได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกัน เป็นการสร้างเครือข่ายทางการศึกษา ต่อไป
การดำเนินงาน
๑ ศึกษาดูงานและร่วมกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าขุย วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๔
๒ ศึกษาดูงานและร่วมกิจกรรมโรงเรียนบ้านสานฝัน วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๔

ผลที่ได้รับ
๑. โรงเรียนอนุบาลแม่คือได้เครือข่ายทางการศึกษา
๒. นักเรียนได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพื่อนต่างโรงเรียน
๓. นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ผ่านสื่อที่เป็นของจริงกองการศึกษาร่วมกับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือได้จัด โครงการศึกษาของดีท้องถิ่น <06/02/55>

กองการศึกษาร่วมกับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือได้จัด โครงการศึกษาของดีท้องถิ่น เพื่อให้เด็กการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ช่วยพัฒนาเด็กทั้งทางร่างกายและจิตใจ สติปัญญาและจริยธรรม จินตนาการและความสุขสนุกสนาน เด็กได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ผ่านสื่อที่เป็นของจริง เกิดความภาคภูมิใจในถิ่นฐานของตนเองตระหนักถึงคุณค่าของท้องถิ่น สร้างจิตสำนึกรักบ้านเกิด ต่อไป
ระยะเวลาการดำเนินงาน
๑. ศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
๒. ศึกษาดูงานวัดดอยสะเก็ด และ เขื่อนแม่กวงอุดมธารา วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
๓. ศึกษาดูงานการทำร่ม ทำพัด ตำบลแม่คือ และ ศูนย์ร่มบ่อสร้าง วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๔
๔. ศึกษาดูงานการทำขนมจีนวัดป่าแพ่ง และการแกะสลักบ้านแม่คือ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๕

ผลที่ได้รับ
๑. เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
๒. นักเรียนเกิดเรียนรู้ เกิดความภาคภูมิใจในถิ่นฐานของตนเอง
๓. นักเรียนมีความตระหนักถึงคุณค่าของท้องถิ่น
๔. นักเรียนมีความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นของตนเอง
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 [80] 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106  


 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
Copyright 2006-2020 โดย เทศบาลตําบลแม่คือ - http://www.maekhu.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่คือ 149 ม.2 ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com