เทศบาลตำบลแม่คือ ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างเทศบาล
คำขวัญเทศบาลตำบลแม่คือ
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ
อัตรากำลังของเทศบาล
ปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คือ
แผนพัฒนาตำบลแม่คือ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อมูลสถิติรายได้ของ เทศบาล
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อในพื้นที่
บุคคลสำคัญในตำบลแม่คือ
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเทศบาลตำบลแม่คือ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
เทศบัญญัติตำบลแม่คือ/กฎหมาย ระเบียบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่คือ
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลแม่คือ
 
 
สถิิติการเข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้ 18 คน
สถิติวันนี้ 176 คน
สถิติเดือนนี้ 6572 คน
สถิติปีนี้ 41747 คน
สถิติทั้งหมด 1192001 คน
ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2549
ข่าวสารและกิจกรรม
 

   

โครงการ เปิดใจ ใส่ธรรม อบรมผู้บริหาร ส.อบต. พนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน เยาวชน และประชาชนตำบลแม่คือ <25/09/51>

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คือ ได้จัดทำโครงการ เปิดใจ ใส่ธรรม อบรม ผู้บริหาร ส.อบต. พนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน เยาวชน และประชาชนตำบลแม่คือ ณ ห้องจริยธรรม อาคารเรียนศรีศุภอักษร โรงเรียนแม่คือวิทยา เพื่อเข้ารับฟังเทศน์ และทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อให้มีการปลูกฝังศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม โดยอาศัยธรรมะในขึ้นพื้นฐาน ฟื้นฟูจิตใจ โดยมุ่งเน้นธรรมะที่จะต้องใช้ในชีวิตประจำวัน สำหรับทุกเพศ ทุกวัย อย่างเช่น หิริ คือความละอาย ความละอายที่จะกระทำบาป บาปหมายถึงสิ่งที่ไม่ดีทุกอย่าง ไม่ว่าในที่ต่อหน้าและลับหลัง และไม่ละอายที่จะกระทำบุญทุกอย่าง บุญหมายถึงสิ่งที่ดีงามทุกอย่าง สิ่งที่ถูกจารีตประเพณีอันดีงามของบ้านเมือง ซึ่งก็จัดว่าเป็นบุญ และโอตตัปปะ คือความเกรงกลัว ความเกรงกลัวต่อผลแห่งบาปที่จะได้รับเมื่อทำบาป และความยินดีต่อผลแห่งบุญที่จะได้รับเมื่อทำบุญคือสิ่งที่ดี ๆ สิ่งที่สังคมยอมรับว่าถูกจารีตประเพณี ฯลฯ
โดยได้รับเกียรติจาก ทีมพระวิทยากร นำทีมโดย พระมหาสกุล มหาวีโร จาก วัดชัยศรีภูมิ์ เชียงใหม่ มาเทศนาธรรม เรื่อง เปิดใจ ใส่ธรรม เพื่อเป็นการปลูกฝังศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม ให้แก่ กลุ่มผู้นำชุมชน พนักงาน เจ้าหน้าที่ และ ประชาชน โดยให้นำเอาหลักธรรมคำสอน ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นกับการศึกษาเล่าเรียน การทำงาน การอยู่ร่วมกันในสังคม อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทางด้านจิตใจในการทำงานของพนักงาน เจ้าหน้าที่ เพื่อให้งานที่ได้มีประสิทธิภาพ และมีสภาพจิตใจในการทำงานที่ดี มีสติสมาธิในการทำงาน และมีความประพฤติที่ดียิ่งขึ้น เป็นแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง โดยเน้นการขัดเกลาอุปนิสัย กิริยามารยาท รวมทั้งให้ความรู้ ความเข้าใจ ความคุ้นเคยในการปฏิบัติธรรม เพื่อพัฒนาจิตของแต่ละบุคคลอันจะให้เกิดประโยชน์ สูงสุดแก่ตนเอง ครอบครัว ที่ทำงาน สังคม ช่วยขจัดและบรรเทาปัญหาต่าง ๆ จากสภาพเหตุการณ์ปัจจุบัน และที่สำคัญเพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา
และหลังจากรับฟังเทศนาธรรมจบเรียบร้อยแล้ว ยังมีกิจกรรมการตอบปัญหาธรรมะ โดยนำความรู้ที่ได้จากทีมพระวิทยากร นำมาเป็นปัญหาถาม – ตอบ เพื่อเป็นการทบทวน และเสริมสร้างทักษะในการตอบปัญหา กล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าทำ ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วม และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี สร้างความสมัครสมานสามัคคีให้เกิดขึ้นระหว่างกันของทุก ๆ หน่วยงานด้วยโครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ บ้านพี่เมืองน้อง <24/09/51>

ด้วย ศูนย์กีฬาตำบลแม่คือ ได้รับการประสานงานจากองค์การบริหารส่วนตำบล แม่คือ ว่า เทศบาลตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ และ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คือ ได้ร่วมโครงการสานสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์และสามัคคี และได้ผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬา ซึ่งเมื่อครั้งที่แล้ว เทศบาลตำบลหนองผึ้ง ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันไปแล้ว และครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คือ ก็จะได้เป็นเจ้าในการจัดงานดังกล่าว
เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์กีฬาตำบลแม่คือ จึงได้จัดทำโครงการแข่งขันกีฬา เชื่อมความสัมพันธ์ บ้านพี่เมืองน้องขึ้น ในวันที่ 19 กันยายน 2551 ระหว่าง นักกีฬาของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง และ นักกีฬาขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่คือ โดยจัดการแข่งขันกีฬา 3 ชนิดกีฬา คือ 1.ฟุตบอลชาย 2.แชร์บอลหญิง 3.เปตองชาย-หญิง โดยทำการแข่งขันกีฬา ณ สนามกีฬาโรงเรียนแม่คือวิทยา และ ลานกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คือ ตั้งแต่เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป
นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันของทั้งสององค์การ คือ ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน เจ้าหน้าที่ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน แลกเปลี่ยนทัศนะวิสัยของกันและกัน โดยใช้การแข่งขันกีฬาเป็นสื่อเชื่อมความสัมพันธ์ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง สมบูรณ์ มีสภาพร่างกายและจิตใจที่ดี เพื่อเป็นประโยชน์ในการทำงานด้านบริการสาธารณะแก่พี่น้องประชาชนของทั้งสององค์กรด้วย ศูนย์กีฬาตำบลแม่คือ ในฐานะผู้จัดโครงการฯ จะดำเนินงานตามโครงการ เพื่อให้การจัดทำโครงการฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกประการรวมพลังร่วมโหวตให้อบต.แม่คือการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ <23/09/51>

รวมพลังชาวแม่คือช่วยโหวตกันเยอะๆด้วยนะคะ

เวปเข้าชมวีดีโอ OK27 แม่คือ

http://www.sml.okrd.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=39&Itemid=57&limitstart=24โครงการเยี่ยมเยียน และสำรวจข้อมูล พร้อมตรวจสุขภาพร่างกายคนพิการตำบลแม่คือ <12/09/51>

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คือ ได้จัดส่งพนักงานส่วนตำบลเข้ารับการอบรมอาสาสมัครเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจคนพิการ และการดำรงชีวิตอิสระคนพิการ ระหว่างวันที่ 25 - 27 สิงหาคม 2551 ณ ห้องประชุม ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกิจกรรมในโครงการฯ ดังกล่าว ให้สำรวจข้อมูลคนพิการของตำบลแม่คือด้วยนั้น


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คือ พร้อมคณะ อสม. ที่อาสาให้ความช่วยเหลือคนพิการในเขตพื้นที่ตำบลแม่คือ ได้ออกพื้นที่ เพื่อเยี่ยมเยียน และสำรวจข้อมูล พร้อมตรวจสุขภาพร่างกายคนพิการ จำนวน 9 ราย โดยได้นำชุดอุปโภคบริโภคแจกจ่ายให้คนพิการตามจำนวนดังกล่วด้วย


ชมภาพประทับใจได้เลยค่ะ

โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2551 <25/08/51>

เนื่องในศุภวาระที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 76 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2551 จึงนับเป็นมหามงคลสมัยพิเศษยิ่ง ยังความปลาบปลื้มปิติยินดีมาสู่ประเทศชาติ และประชาชนอย่างอเนกอนันต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คือ จังได้จัดงานเฉลิมฉลองเพื่อถวายเป็นราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล รวมทั้ง เพื่อให้ประชาชนในตำบลได้แสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

กิจกรรมในงานประกอบด้วย ภาคเช้าการร่วมลงนามถวายพระพร การทำบุญตักบาตรการฟังเทศวันแม่ การมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่นประจำหมู่บ้าน การมอบเกียรติบัตรบุคคลตัวอย่าง การจัดนิทรรศการวันแม่ของนักเรียนในตำบล การแสดงของนักเรียนโรงเรียนแม่คือวิทยา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่คือ และโรงเรียนอนุบาลสุมาลี อาทิ การแสดงลิเกเด็ก การรำประกอบเพลง การบริการตรวจเช็คสุขภาพร่างกายฟรี การจัดเลี้ยงอาหารกลางวันฟรี การมอบเบี้ยยงชีพสำหรับคนพิการ การมอบจักรยานสำหรับเด็กนักเรียนเพื่อใช้เป็นพาหนะในการเดินทางมาเรียนหนังสือ การมอบแว่นตาตามโครงการแก้วตาดี ชีวีมีสุข การเล่นเกมส์ระหว่างคุณแม่ และคุณลูก จัดกิจกรรมโดยสภาเด็กและเยาวชนตำบลแม่คือ ภาคค่ำมีการจุดเทียนชัยถวายพระพร และการจัดหางบัตรแจกรางวัลมากมาย ฯลฯ
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 [80] 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93  


 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
Copyright 2006-2019 โดย เทศบาลตําบลแม่คือ - http://www.maekhu.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่คือ 149 ม.2 ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com