เทศบาลตำบลแม่คือ ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างเทศบาล
คำขวัญเทศบาลตำบลแม่คือ
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ
อัตรากำลังของเทศบาล
ปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คือ
แผนพัฒนาตำบลแม่คือ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อมูลสถิติรายได้ของ เทศบาล
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อในพื้นที่
บุคคลสำคัญในตำบลแม่คือ
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเทศบาลตำบลแม่คือ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
เทศบัญญัติตำบลแม่คือ/กฎหมาย ระเบียบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่คือ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับดูแลรอบ 6 เดือน
social network
facebook
มาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการ
คู่มือการปฎิบัติงาน
รายงานผลความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและบริการ
มาตรการป้องกันการทุจริต
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลแม่คือ
 
 
สถิิติการเข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้ 14 คน
สถิติวันนี้ 243 คน
สถิติเดือนนี้ 3405 คน
สถิติปีนี้ 149184 คน
สถิติทั้งหมด 1498673 คน
ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2549
ข่าวสารและกิจกรรม
 

   

โครงการฝึกอบรมบุคลากรเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ <29/04/52>

โครงการฝึกอบรมบุคลากรเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คือได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของการทำงานร่วมกันระหว่างผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประโยชน์ไปยังประชาชนในพื้นที่อย่างสูงสุด เพื่อความพร้อมที่จะสามารถพัฒนาชุมชน ให้เจริญก้าวหน้าต่อไปและ เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างความเข้าใจ และมีความสามัคคีกันในหมู่คณะ จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว

วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่คือ มีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง , เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่คือทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข , เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี และความสามัคคีในหมู่คณะ

สถานที่ดำเนินการ ณ ศูนย์การเรียนรู้ ฯ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 6 - 7 เดือนกุมภาพันธ์ 2552

ชมภาพความสนุกสนานได้เลยค่ะโครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการบริหารงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่คือ <28/04/52>

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คือ เป็นองค์กรที่ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจ โดยกำหนดยุทธศาสตร์การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่คือ ให้มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมมาภิบาล ซึ่งจะต้องเร่งพัฒนาในทุก ๆ ด้าน เพื่อรองรับการกระจายอำนาจ และถ่ายโอนภารกิจ การบริหารงาน บุคลากร ตลอดจนงบประมาณจากส่วนกลาง ตามแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนตำบลแม่คือ


ดังนั้น ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำเป็นจะต้องเร่งพัฒนาปรับปรุงองค์กรเพื่อรองรับ ภารกิจ ความรับผิดชอบ ที่รับการถ่ายโอนจากส่วนกลาง ทั้งด้านการบริหารงบประมาณ บุคลากร ล้วนเป็นภาระหนัก แต่ไม่เกินขีดความสามารถที่จะดำเนินการได้ หากรู้จักการพัฒนา และนำประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย การบริหารงาน ตลอดจนการตรวจสอบ


เพื่อให้การดำเนินงานทุก ๆ ด้านเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องเรียนรู้ และหาความรู้ แบบอย่างในการนำไปบริหารงาน จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมและดูงานเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการบริหารงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่คือ เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่คือ รวมทั้งกลุ่มผู้นำชุมชน ทุก ๆ หน่วยงานในตำบลแม่คือ อาทิ อสม. , ประชาคม , ศูนย์กีฬาฯ , อปพร. , สภาเด็กและเยาวชน , โรงเรียน , สถานีอนามัย ได้ไปดูงาน เพื่อศึกษาการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้รับรับรางวัลในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานในชุมชน อาทิ ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาล การบริหารจัดการที่ดี ณ เทศบาลเมืองตราด , ด้านความเข้มแข็งของชุมชน ของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน และการบริหารจัดการขยะของโรงกำจัดขยะ ณ เทศบาลตำบลเกาะช้าง และด้านการบริหารงานการจัดจำหน่ายสินค้าของชุมชน สินค้า OTOP , การบริหารจัดการตลาด และการบริหารจัดการการจัดเก็บภาษี ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ จังหวัดสระแก้ว ไว้เป็นแบบอย่างนำมาบริหารงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คือ ต่อไป


ดังนั้น ทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คือ เห็นว่าสมควรที่จะจัดให้มีการเพิ่มพูนประสบการณ์เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงใช้รูปแบบของการอบรม สัมมนา ดูงาน จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมและดูงานเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการบริหารงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่คือ ระหว่างวันที่ 17 – 20 มีนาคม 2552 ขึ้นโครงการแข่งขันกีฬา อบต.แม่คือ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 12 <15/02/52>

ศูนย์กีฬาตำบลแม่คือ จึงกำหนดจัดการแข่งขันกีฬา อบต.แม่คือ ต้านภัยยาเสพติดครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 2 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2552 โดยกำหนดจัดพิธีเปิด และ ปิด ในวันที่ 1 มีนาคม 2552 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คือ

ในการจัดทำโครงการจัดการแข่งขันกีฬา อบต.แม่คือ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 12 ขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาการกีฬาให้กระจายไปสู่หมู่บ้าน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของประชาชนและเยาวชนในตำบลให้ห่างไกลจากยาเสพติด และให้มีสุขภาพ ที่แข็งแรง สมบูรณ์ โดยใช้การเล่นกีฬาเสริมสร้างพลานามัย รวมถึงการให้ผู้เล่นกีฬาได้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และทำให้นักกีฬาแสดงออกถึงน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้จักการให้อภัย


ในการจัดการแข่งขันกีฬาดังกล่าว ได้กำหนดชนิดกีฬาที่ทำการแข่งขัน ดังนี้ ฟุตบอลประชาชน , ฟุตบอลเยาวชน , ฟุตบอลหญิง ,วอลเลย์บอลผสม , เปตองชาย , เปตองหญิง , เปตองเด็ก , ตระกร้อ , แชร์บอลแม่บ้าน และกีฬาพื้นบ้าน ซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬาที่ทำให้ประชาชน ทุก ๆ หน่วยงาน ได้มีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ อาทิ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน , อสม , เยาวชน , แม่บ้าน , สมาชิกสภา อบต. , โรงเรียน และประชาชนทั่วไปทุกคน ได้ร่วมกันทำกิจกรรมด้านการกีฬา รวมทั้งเป็นการส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะอีกด้วย โดยแต่ละหมู่บ้าน มีสีประจำหมู่ เพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬา ดังนี้ หมู่ 1 สีชมพู , หมู่ 2 สีแดง , หมู่ 3 สีขาว , หมู่ 4 สีเหลือง , หมู่ 5 สีน้ำเงิน , หมู่ 6 สีฟ้า
และหากทำการแข่งขันเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะเป็นตัวแทนของตำบลแม่คือ ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับอำเภอ ซึ่งศูนย์กีฬาตำบลแม่คือ ก็ได้จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันระดับอำเภอทุกประเภทกีฬาที่กำหนดไว้ และได้รับรางวัลเป็นประจำทุกปี ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถของการเล่นกีฬาของนักกีฬาภายในตำบล และสร้างชื่อเสียงให้แก่ตำบลแม่คือ ได้เป็นอย่างดีโครงการ เรียนรู้นอกสถานที่ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่คือ <11/02/52>

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยการดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่คือ มีเด็กนักเรียนจำนวน 54 คน ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาล และปฐมวัย จำนวน 4 คน และแม่บ้านทำความสะอาด 1 คน เพื่อให้เด็กนักเรียนมีร่างกายเจริญเติบโตตามวัย มีสุขนิสัย สุขภาพจิตดี และมีความสุข รวมทั้งมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และมีทักษะในการแสวงหาความรู้องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คือ จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดกิจกรรมสำหรับเด็ก จึงได้กำหนดจัดโครงการเรียนรู้นอกสถานที่ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่คือ ในวันที่ 30 มกราคม 2552 ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ และสวนสนุกคาร์ฟู เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่ ทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข ช่วยให้เด็กนักเรียนเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง และช่วยให้เด็กได้ฝึกทักษะ ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ได้เรียนรู้ชีวิตสัตว์ต่าง ๆ อาทิ ช้าง ฮิปโป ม้าลาย ยีราฟ อูฐ ฯลฯ และศึกษาสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของ สัตว์น้ำทะเล ชีวิตสัตว์ทะเล ซึ่งเด็กนักเรียนยังไม่รู้จัก และไม่เคยเห็น ทำให้เด็กนักเรียนได้รับความรู้ ความเพลิดเพลินในการศึกษาชีวิตสัตว์ รวมทั้งได้เรียนรู้ทักษะการเล่นอย่างสนุกสนาน จากสวนสนุก ที่มีของเล่นเด็กชนิดต่าง ๆ มากมาย และมีความปลอดภัยอบต.แม่คือ ร่วมงานเทศกาลร่มบ่อสร้าง และหัตถกรรมสันกำแพง ครั้งที่ 26 <05/02/52>

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คือ ได้ร่วมขบวนแห่ เทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง ครั้งที่ 26 โดยสภาวัฒนธรรมตำบลแม่คือ จัดทำรถระดับรมเข้าร่วมขบวนแห่ โดยมีผู้นำชุมชนจากหน่วยต่าง ๆ อาทิ คณะผู้บริหาร , ส.อบต. พนักงาน เจ้าหน้าที่ , ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน , ประชาคม , อสม. กลุ่มสตรีแม่บ้าน , ชมรมผู้สูงอายุ , สภาเด็กและเยาวชนตำบลแม่คือ ร่วมเดินขบวนแห่ครั้งนี้ด้วย เพื่อร่วมกันสืบสานประเพณีวัฒนธรรม ประชาสัมพันธ์ตำบลแม่คือ และให้ทุกคนได้รู้จักการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นพื้นบ้านล้านนาไว้ ให้สืบต่อไปถึงรุ่นลูกหลานต่อไป

ชมภาพบรรยากาศการร่วมขบวนเทศกาลร่มบ่อสร้าง และหัตถกรรมสันกำแพง ครั้งที่ 26 ได้เลยค่ะ
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 [88] 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104  


 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
Copyright 2006-2020 โดย เทศบาลตําบลแม่คือ - http://www.maekhu.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่คือ 149 ม.2 ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com