เทศบาลตำบลแม่คือ ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างเทศบาล
โครงสร้างคณะผู้บริหาร
โครงสร้างสภาเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
คำขวัญเทศบาลตำบลแม่คือ
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ
อัตรากำลังของเทศบาล
ปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คือ
แผนพัฒนาตำบลแม่คือ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อมูลสถิติรายได้ของ เทศบาล
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อในพื้นที่
บุคคลสำคัญในตำบลแม่คือ
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเทศบาลตำบลแม่คือ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
เทศบัญญัติตำบลแม่คือ/กฎหมาย ระเบียบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่คือ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับดูแลรอบ 6 เดือน
social network
facebook
มาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน
คู่มือการปฎิบัติงาน
แผนปฏิบัติการงานสาธารณสุข
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานตามแผน
รายงานผลความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและบริการ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลแม่คือ
กิจการสภาเทศบาลตำบลแม่คือ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลแม่คือ
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลแม่คือ
คลินิกกฎหมายบริการประชาชน เทศบาลตำบลแม่คือ
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลแม่คือ
 
 
สถิิติการเข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้ 12 คน
สถิติวันนี้ 54 คน
สถิติเดือนนี้ 9702 คน
สถิติปีนี้ 219026 คน
สถิติทั้งหมด 1568515 คน
ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2549
ข่าวสารและกิจกรรม
 

   

โครงการเข้าค่ายเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับเด็กและเยาวชนตำบลแม่คือ ณ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง และ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ จ.เชียงใหม่ <31/08/52>

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คือ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดเชียงใหม่ โดยการประสานงานของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 32,300 บาท

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คือ จึงได้จัดทำโคงการเข้าค่ายเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับเด็กและเยาวชนตำบลแม่คือ ในวันที่ 23 สิงหาคม 2552 โดยให้เด็กและเยาวชนในตำบลแม่คือ จำนวน 50 คน ได้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดวัน ดังนี้

ตลอดการเดินทาง รับฟังบรรยาย เรื่อง วัยรุ่นยุคใหม่ ให้รู้เรียน รู้รัก รู้จักป้องกัน และ เรื่อง วัยรุ่นยุคใหม่ ห่างไกลยาเสพติดให้โทษ โดยวิทยากรบรรยายพิเศษ คุณไชยมงคล จันทร์ตา ผู้จัดการองค์กรเพื่อนเยาวชน

เข้าเยี่ยมชมกระบวนการกำเนิดไฟฟ้า การผลิตไฟฟ้า ชมแหล่งผลิตถ่านหินธรรมชาติ การนำไปใช้ประโยชน์ การปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติ การลดมลพิษทางอากาศ การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการใช้พลังงานอย่างประหยัด ณ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

การจัดทำกิจกรรมละลายพฤติกรรม

การเข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอลหญิง 11 คน ระหว่างทีม สถานสงเคราะห์บ้านเด็กเวียงพิงค์ และทีม สภาเด็กและเยาวชนตำบลแม่คือ ณ สถานสงเคราะห์บ้านเด็กเวียงพิงค์

การสรุปองค์ความรู้ที่ได้รับ

ชมภาพความสนุกสนานได้เลยค่ะ



































โครงการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของเยาวชนตำบลแม่คือ ณ บ้านป่าสักงาม ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด <30/06/52>

ด้วยกลุ่มสภาเด็กและเยาวชนตำบลแม่คือได้ตระหนัก และเห็นคุณค่าของเยาวชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญของชาติ ในการที่จะพัฒนาชุมชน ประเทศไทย ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป และเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มเยาวชนเรียนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียนให้เป็นคนที่มีความรู้หลายด้าน จึงได้จัดโครงการฝึกเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแก่เยาวชนในการที่จะมีความคิด ความเข้าใจในการดำเนินชีวิตในการอยู่ร่วมกันรวมถึงตระหนักและเห็นคุณค่าของธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม การนำองค์ความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการดำเนินชีวิต และส่งเสริมให้เยาวชนเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คือ จึงได้จัดทำโครงการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของเยาวชนตำบลแม่คือ เมื่อวันที่ 20 - 21 เมษายน 2552 ณ ชุมชนบ้านป่าสักงาม ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

ชมภาพความสนุกสนานได้เลยค่ะ



















โครงการฝึกอบรมบุคลากรเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ <29/04/52>

โครงการฝึกอบรมบุคลากรเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คือได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของการทำงานร่วมกันระหว่างผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประโยชน์ไปยังประชาชนในพื้นที่อย่างสูงสุด เพื่อความพร้อมที่จะสามารถพัฒนาชุมชน ให้เจริญก้าวหน้าต่อไปและ เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างความเข้าใจ และมีความสามัคคีกันในหมู่คณะ จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว

วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่คือ มีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง , เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่คือทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข , เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี และความสามัคคีในหมู่คณะ

สถานที่ดำเนินการ ณ ศูนย์การเรียนรู้ ฯ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 6 - 7 เดือนกุมภาพันธ์ 2552

ชมภาพความสนุกสนานได้เลยค่ะ























โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการบริหารงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่คือ <28/04/52>

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คือ เป็นองค์กรที่ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจ โดยกำหนดยุทธศาสตร์การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่คือ ให้มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมมาภิบาล ซึ่งจะต้องเร่งพัฒนาในทุก ๆ ด้าน เพื่อรองรับการกระจายอำนาจ และถ่ายโอนภารกิจ การบริหารงาน บุคลากร ตลอดจนงบประมาณจากส่วนกลาง ตามแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนตำบลแม่คือ


ดังนั้น ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำเป็นจะต้องเร่งพัฒนาปรับปรุงองค์กรเพื่อรองรับ ภารกิจ ความรับผิดชอบ ที่รับการถ่ายโอนจากส่วนกลาง ทั้งด้านการบริหารงบประมาณ บุคลากร ล้วนเป็นภาระหนัก แต่ไม่เกินขีดความสามารถที่จะดำเนินการได้ หากรู้จักการพัฒนา และนำประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย การบริหารงาน ตลอดจนการตรวจสอบ


เพื่อให้การดำเนินงานทุก ๆ ด้านเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องเรียนรู้ และหาความรู้ แบบอย่างในการนำไปบริหารงาน จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมและดูงานเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการบริหารงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่คือ เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่คือ รวมทั้งกลุ่มผู้นำชุมชน ทุก ๆ หน่วยงานในตำบลแม่คือ อาทิ อสม. , ประชาคม , ศูนย์กีฬาฯ , อปพร. , สภาเด็กและเยาวชน , โรงเรียน , สถานีอนามัย ได้ไปดูงาน เพื่อศึกษาการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้รับรับรางวัลในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานในชุมชน อาทิ ด้านการบริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาล การบริหารจัดการที่ดี ณ เทศบาลเมืองตราด , ด้านความเข้มแข็งของชุมชน ของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน และการบริหารจัดการขยะของโรงกำจัดขยะ ณ เทศบาลตำบลเกาะช้าง และด้านการบริหารงานการจัดจำหน่ายสินค้าของชุมชน สินค้า OTOP , การบริหารจัดการตลาด และการบริหารจัดการการจัดเก็บภาษี ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ จังหวัดสระแก้ว ไว้เป็นแบบอย่างนำมาบริหารงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คือ ต่อไป


ดังนั้น ทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คือ เห็นว่าสมควรที่จะจัดให้มีการเพิ่มพูนประสบการณ์เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงใช้รูปแบบของการอบรม สัมมนา ดูงาน จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมและดูงานเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการบริหารงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่คือ ระหว่างวันที่ 17 – 20 มีนาคม 2552 ขึ้น



















โครงการแข่งขันกีฬา อบต.แม่คือ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 12 <15/02/52>

ศูนย์กีฬาตำบลแม่คือ จึงกำหนดจัดการแข่งขันกีฬา อบต.แม่คือ ต้านภัยยาเสพติดครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 2 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2552 โดยกำหนดจัดพิธีเปิด และ ปิด ในวันที่ 1 มีนาคม 2552 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คือ

ในการจัดทำโครงการจัดการแข่งขันกีฬา อบต.แม่คือ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 12 ขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาการกีฬาให้กระจายไปสู่หมู่บ้าน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของประชาชนและเยาวชนในตำบลให้ห่างไกลจากยาเสพติด และให้มีสุขภาพ ที่แข็งแรง สมบูรณ์ โดยใช้การเล่นกีฬาเสริมสร้างพลานามัย รวมถึงการให้ผู้เล่นกีฬาได้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และทำให้นักกีฬาแสดงออกถึงน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้จักการให้อภัย


ในการจัดการแข่งขันกีฬาดังกล่าว ได้กำหนดชนิดกีฬาที่ทำการแข่งขัน ดังนี้ ฟุตบอลประชาชน , ฟุตบอลเยาวชน , ฟุตบอลหญิง ,วอลเลย์บอลผสม , เปตองชาย , เปตองหญิง , เปตองเด็ก , ตระกร้อ , แชร์บอลแม่บ้าน และกีฬาพื้นบ้าน ซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬาที่ทำให้ประชาชน ทุก ๆ หน่วยงาน ได้มีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ อาทิ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน , อสม , เยาวชน , แม่บ้าน , สมาชิกสภา อบต. , โรงเรียน และประชาชนทั่วไปทุกคน ได้ร่วมกันทำกิจกรรมด้านการกีฬา รวมทั้งเป็นการส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะอีกด้วย โดยแต่ละหมู่บ้าน มีสีประจำหมู่ เพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬา ดังนี้ หมู่ 1 สีชมพู , หมู่ 2 สีแดง , หมู่ 3 สีขาว , หมู่ 4 สีเหลือง , หมู่ 5 สีน้ำเงิน , หมู่ 6 สีฟ้า
และหากทำการแข่งขันเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะเป็นตัวแทนของตำบลแม่คือ ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับอำเภอ ซึ่งศูนย์กีฬาตำบลแม่คือ ก็ได้จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันระดับอำเภอทุกประเภทกีฬาที่กำหนดไว้ และได้รับรางวัลเป็นประจำทุกปี ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถของการเล่นกีฬาของนักกีฬาภายในตำบล และสร้างชื่อเสียงให้แก่ตำบลแม่คือ ได้เป็นอย่างดี




































 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 [89] 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105  


 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
Copyright 2006-2020 โดย เทศบาลตําบลแม่คือ - http://www.maekhu.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่คือ 149 ม.2 ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com