เทศบาลตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ (เบอร์โทรศัพท์ 053-387062)
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
คำขวัญเทศบาลตำบลแม่คือ
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ
อำนาจและหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างสภาเทศบาล
รายชื่อคณะผู้บริหารเทศบาล
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
รายชื่อบุคลากรเทศบาล
ปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คือ
แผนยุทธศาสตร์/แผนการดำเนินงานประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือการปฎิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและบริการ
E-Service (ระบบบริการแบบออนไลน์)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
อัตรากำลังของเทศบาล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การส่งเสริมความโปร่งใสฯ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
บุคคลสำคัญในตำบลแม่คือ
ข้อมูลสถิติรายได้ของ เทศบาล
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่คือ
Facebook
รายงานผลการดำเนินงานตามแผน
แผนปฏิบัติการงานสาธารณสุข
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลแม่คือ
คลินิกกฎหมายบริการประชาชน เทศบาลตำบลแม่คือ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานป้องกันทุจริตประจำปี รอบ6เดือน
รายงานการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ITA
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลแม่คือ
 
 
สถิิติการเข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้ 22 คน
สถิติวันนี้ 70 คน
สถิติเดือนนี้ 12962 คน
สถิติปีนี้ 127389 คน
สถิติทั้งหมด 1756651 คน
ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2549
ข่าวสารและกิจกรรม
 

   

งานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2552 พร้อมต้อนรับเจ้าหน้าที่คนใหม่ ของ อบต.แม่คือ <04/01/52>

อบต.แม่คือ จัดงาน ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2552 พร้อมต้อนรับเจ้าหน้าที่ใหม่ ของ อบต.แม่คือ เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2551 ณ ที่ทำการ อบต.แม่คือ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จาก ทุก ๆ หน่วยงานที่ได้ร่วมกันทำงานกับอบต.แม่คือ

โดยมีตัวแทนกลุ่มผู้นำชุมชน หน่วยงานราชการ และหน่วยงานเอกชนต่าง ๆ รวม 350 คน ที่ได้ร่วมกันทุกงานเพื่อตำบลแม่คือ มาตลอดทั้งปี ได้ร่วมกันพบปะสังสรรค์ เพื่อสรุปผลการทำงานตลอดปี และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตำบลแม่คือ อย่างต่อเนื่องตลอดไป

กิจกรรมในงานมีการนำของขวัญปีใหม่มาแลกเปลี่ยนกันระหว่างผู้มาร่วมงาน , มีพิธีมอบเกียรติบัตรพนักงานดีเด่น ประจำปี 2551 และเช็คของขวัญ ซึ่งได้แก่

พนักงานดีเด่น ด้านการประสานงานยอดเยี่ยม
ได้แก่ น.ส.เกษศิรินทร์ กันทะอินทร์ เจ้าพนักงานธุรการ

พนักงานดีเด่น ด้านซื่อสัตย์ และขยัน
ได้แก่ นายอภิชัย ทุนผลงาม ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

พนักงานดีเด่น ด้านมุ่งผลสำเร็จของงาน
ได้แก่ นายชวารินทร์ เขื่อนจินดาวงศ์ นายช่างโยธา

พนักงานดีเด่น ด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ได้แก่ นายวิศิษฐ์ ตุ่มศิริ นักวิชาการเกษตร

ชมการแสดง การร้องเพลงบนเวที การจุดพลุ แสง สี เสียง การปล่อยโคมลอย
การร่วมร้องเพลงปีใหม่ การเต้นรำ การจับฉลากแจกรางวัลพนักงานเจ้าหน้าที่ ของ อบต.


ชมภาพความสนุกสนานได้เลยค่ะโครงการ ฟังเทศน์ดับทุกข์ สร้างสุขด้วยธรรมะ <09/12/51>

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คือ จึงได้จัดทำโครงการ ฟังเทศน์ดับทุกข์ สร้างสุขด้วยธรรมะ
โดย พระพิศาลธรรมพาที (พระพยอม กัลยาโณ) จากวัดสวนแก้ว หัวข้อ “ผ่าวิกฤตด้วยชีวิตพอเพียงเพื่อเข้ารับฟังเทศน์ และทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อให้มีการปลูกฝังศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม โดยอาศัยธรรมะในขึ้นพื้นฐาน ฟื้นฟูจิตใจ โดยมุ่งเน้นธรรมะที่จะต้องใช้ในชีวิตประจำวัน สำหรับทุกเพศ ทุกวัย อย่างเช่น หิริ คือความละอาย ความละอายที่จะกระทำบาป บาปหมายถึงสิ่งที่ไม่ดีทุกอย่าง ไม่ว่าในที่ต่อหน้าและลับหลัง และไม่ละอายที่จะกระทำบุญทุกอย่าง บุญหมายถึงสิ่งที่ดีงามทุกอย่าง สิ่งที่ถูกจารีตประเพณีอันดีงามของบ้านเมือง ซึ่งก็จัดว่าเป็นบุญ และโอตตัปปะ คือความเกรงกลัว ความเกรงกลัวต่อผลแห่งบาปที่จะได้รับเมื่อทำบาป และความยินดีต่อผลแห่งบุญที่จะได้รับเมื่อทำบุญคือสิ่งที่ดี ๆ สิ่งที่สังคมยอมรับว่าถูกจารีตประเพณี ฯลฯ

โครงการดังกล่าว เป็นโครงการฯ ที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทางด้านจิตใจในการทำงานของพนักงาน เจ้าหน้าที่ เพื่อให้งานที่ได้มีประสิทธิภาพ สภาพจิตใจในการทำงานดีขึ้น มีสติสมาธิในการทำงาน และมีความประพฤติที่ดียิ่งขึ้น เป็นแนวทางการปฏิบัติที่ดี ที่ถูกต้อง โดยเน้นการขัดเกลาอุปนิสัย กิริยามารยาท รวมทั้งให้ความรู้ ความเข้าใจ ความคุ้นเคยในการปฏิบัติธรรม เพื่อพัฒนาจิตของแต่ละบุคคลอันจะให้เกิดประโยชน์ สูงสุดแก่ตนเอง ครอบครัว ที่ทำงาน สังคม และเพื่อรักษาไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา ในการการปลูกฝังศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรมให้เกิดขึ้นในจิตใจของประชาชน เพื่อร่วมกันพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคตโครงการกิจกรรมงานวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2551 <05/12/51>

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2551 เป็นวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มีพระชนมายุครบ 81 พรรษา องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คือ ขอร่วมเทิดพระเกียรติ และถวายเป็นราชสักการะแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงได้จัดกิจกรรมงานวันพ่อแห่งชาติขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ ส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีในชุมชน เป็นชุมชนเข้มแข็งต่อไป องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คือ จึงขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ โรงเรียนแม่คือวิทยา สถานีอนามัยตำบลแม่คือ ตู้ยามตำบลแม่คือ ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ประชาคม และกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในตำบลแม่คือ ร่วมกันจัดงานดังกล่าวขึ้น ซึ่งกิจกรรมในงานประกอบด้วยภาคเช้า การทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ ตั้งแต่ หน้าตลาดแม่คือ ถึง หน้าวัดเทพินทราราม , กิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ จาก หน้าวัดเทพินทราราม ถึง อบต.แม่คือ , เชิญชวนนำจักรยานมาปั่นพร้อมรับหางบัตรที่จุดลงทะเบียน , จับรางวัลผู้ร่วมปั่นจักรยาน รับรางวัลมากมาย ที่ อบต.แม่คือ , การแจกเมล็ดพันธุ์พืช อภินันทนาการจาก กำนันจุมพล ชัยรุ่งเรือง


ภาคค่ำ ประชาชนทุกคนร่วมลงนามถวายพระพร , พิธีแจกเบี้ยยังชีพคนชรา จำนวน 244 คน , คนพิการ 73 คน , พิธีเปิดการจัดเลี้ยงโรงทาน , ชมการแสดงของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่คือ อนุบาลสุมาลี และโรงเรียนแม่คือวิทยา , มอบเกียรติบัตรพ่อดีเด่น บุคคลตัวอย่าง , พิธีกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล , พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร , ชมการจุดพลุ แสง สี เสียง , ประชาชนร่วมปล่อยโคมลอย , การมอบรางวัลหน้าบ้านหน้ามอง , การมอบเครื่องห่มกันหนาว จำนวน 180 ราย , การแจกออมสินฟรี อภินันทนาการจาก ธนาคารกรุงไทยสาขาบ่อสร้าง , การแจกซิมการ์ดโทรศัพท์มือถือฟรีโทรฟรี อภินันทนาการจากคุณสุรินทร์ คำเปียง

พ่อดีเด่น หมู่ที่ 1 นายปัน ไชยทอน

พ่อดีเด่น หมู่ที่ 2 นายเจริญ ปฏิมา

พ่อดีเด่น หมู่ที่ 3 นายทอง ไชยเทพ

พ่อดีเด่น หมู่ที่ 4 นายเชย วงศ์ศรี

พ่อดีเด่น หมู่ที่ 5 นายต่อม บุญมา

พ่อดีเด่น หมู่ที่ 6 นายทองฤทธิ์ ไชยยาน

บุคคลตัวอย่าง หมู่ที่ 2 นางเรือน เฉลียว

บุคคลตัวอย่าง หมู่ที่ 3 นายทวีสิน มูลเทพ

บุคคลตัวอย่าง หมู่ที่ 4 นายสมพล พรมภักดี

บุคคลตัวอย่าง หมู่ที่ 5นายธวัช บุญมาอบต.แม่คือ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ผลโหวตสื่อประชาสัมพันธ์ ทางอินเตอร์เนต <23/11/51>

อบต.แม่คือ ได้ส่งสื่อประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการประกวด ของมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ที่รู้จักกันในนาม OKRD ซึ่ง อบต.แม่คือ ได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การทำงานในด้านการศึกษา เข้าประกวดตามโครงการดังกล่าว และเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2551 อบต.แม่คือ ก็ได้รับผลโหวตสื่อที่คะแนนสูงสุดทางอินเตอร์เนต ได้รับรางวัลชนะเลิศ และได้รับรางวัลชมเชยด้านการจัดทำสื่อด้านการศึกษา ซึ่งนาย อุดม อิ่นคำ นายก อบต.แม่คือ ขึ้นรับรางวัลแห่งความประทับใจในครั้งนี้

ทั้งนี้ อบต.แม่คือ ยังได้จัดทำขบวนแห่ ของตำบลแม่คือ เข้าร่วมขบวนในพิธีปิดโครงการด้วย ณ ถนนคนเดินเชียงใหม่ โดยได้รับความร่วมมือจาก ผู้บริหาร ส.อบต. พนักงานเจ้าหน้าที่ และกลุ่มผู้นำชุมชน ร่วมนำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีชื่อเสียงถือร่วมขบวนด้วย เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานของ อบต.แม่คือ สู่สายตานักท่องเที่ยวที่ถนนคนเดินในวันนั้นด้วย ซึ่งมีชาวต่างชาติ ถ่ายรูปสินค้าต่าง ๆ ของ อบต.แม่คือ เป็นจำนวนมาก

ชมภาพความน่ารัก และความประทับใจได้เลยค่ะงานพิธีส่งมอบอาคารเรียนศรีศุภอักษร โรงเรียนแม่คือวิทยา และงานประเพณียี่เป็ง ตำบลแม่คือ <20/11/51>

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คือ ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมตำบล และโรงเรียนแม่คือ จัดงานพิธีส่งมอบอาคารเรียนศรีศรีศุภอักษร โรงเรียนแม่คือวิทยา และงานประเพณียี่เป็งตำบลแม่คือ ซึ่งกิจกรรมในงานช่วงบ่ายพิธีทางศาสนาเจริญพระพุทธมนต์ , ขบวนแห่งเครื่องไทยานของหน่วยงานชุมชนตำบลแม่คือ , นักเรียนฟ้อนเล็บต้อนรับ , ประธานในพิธีตรวจเยี่ยมอาคาร และชมนิทรรศการของนักเรียน , ชมการปล่อยโคมลอยโชว์ , การตีกลองโชว์ , การแข่งขันบอกไฟลูกหนู ภาคค่ำ ร่วมแข่งขันขึ้นเสาน้ำมัน , การแข่งขันทำกระทงเล็ก , การประกวดร้องเพลงประชาชน , การแข่งขันกีฬาตะกร้อลอดห่วง และการแข่งขันโคมไฟ มีประชาชนร่วมทำกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก


ชมภาพความประทับใจ และความสนุกสนานได้เลยค่ะ
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 [93] 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107  


 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
Copyright 2006-2021 โดย เทศบาลตําบลแม่คือ - http://www.maekhu.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่คือ 149 ม.2 ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com