เทศบาลตำบลแม่คือ ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างเทศบาล
คำขวัญเทศบาลตำบลแม่คือ
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ
อัตรากำลังของเทศบาล
ปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คือ
แผนพัฒนาตำบลแม่คือ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อมูลสถิติรายได้ของ เทศบาล
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อในพื้นที่
บุคคลสำคัญในตำบลแม่คือ
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเทศบาลตำบลแม่คือ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
เทศบัญญัติตำบลแม่คือ/กฎหมาย ระเบียบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่คือ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับดูแลรอบ 6 เดือน
social network
facebook
มาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการ
คู่มือการปฎิบัติงาน
รายงานผลความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและบริการ
มาตรการป้องกันการทุจริต
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลแม่คือ
 
 
สถิิติการเข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้ 17 คน
สถิติวันนี้ 301 คน
สถิติเดือนนี้ 3463 คน
สถิติปีนี้ 149242 คน
สถิติทั้งหมด 1498731 คน
ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2549
ข่าวสารและกิจกรรม
 

   

โครงการส่งเสริมสุขภาพทางสายตาของผู้สูงอายุ <18/03/51>

อบต.แม่คือ โดยนายอุดม อิ่นคำ นายก อบต.แม่คือ ได้จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพทางสายตาของผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพทางด้านสายตาดียิ่งขึ้น จากการจัดประชุมประชาคมของแต่ละหมู่บ้าน ได้รับทราบปัญหาของผู้สูงอายุ ด้านสายตา ซึ่งเป็นปัญหาในการดำเนินชีวิตประจำวันเป็นอย่างยิ่ง

อบต.แม่คือ เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพทางสายตาของผู้สูงอายุ ขึ้น โดยให้ผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านสายตามาวัดสายตาโดยช่างผู้ชำนาญการ และจัดหาแว่นตาให้เหมาะสมกับสายตาของแต่ละคน ซึ่งมีผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก และเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2551 นายอุดม อิ่นคำ นายก อบต. ร่วมกับ ส.อบต.แต่ละหมู่บ้าน ร่วมกันมอบแว่นตาให้ผู้สูงอายุ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คือโครงการฝึกอบรม และดูงานเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการบริหารงาน อบต.แม่คือ <17/03/51>

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คือ จัดโครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิ์ภาพในการทำงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คือ ระหว่างวันที่ 12 – 17 มีนาคม 2551 ณ เทศบาลเมืองชะอำ จ.เพชรบุรี , เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ และเทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร เพื่อศึกษาด้านการบริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาล เพื่อรองรับการกระจายอำนาจและการถ่ายโอนภารกิจ รวมถึงการบริหารงานภายในองค์กรในส่วนต่าง ๆ และรวมถึงการศึกษาการใช้พลังงานทดแทน

โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้น 48 คน อาทิ ผู้บริหาร , ส.อบต. , พนักงาน เจ้าหน้าที่ ,ประชาคม , ศูนย์กีฬาฯ , อสม. , กลุ่มแม่บ้าน , กลุ่มเกษตรกร และ กลุ่มผู้นำชุมชนหน่วยงานอื่น ๆ ในตำบลแม่คือ

ซึ่งหลังจากไปดูงานในสถานที่ดังกล่าวแล้ว อบต.แม่คือ ได้จัดการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพความเป็นผู้นำในหน่วยงานต่าง ๆ และสรุปผลการดำเนินโครงการ รวมทั้งสรุปความรู้ที่ได้ และแนวทางที่จะนำไปปฏิบัติจริงในท้องถิ่น

ชมภาพความประทับใจได้เลยค่ะโครงการ ประชาคมหมู่บ้านและตำบล เพื่อฟังความคิดเห็นของประชาชนตำบลแม่คือ <07/03/51>

ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คือ ได้จัดทำโครงการประชาคมหมู่บ้านและตำบล เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตำบลแม่คือ โดยออกประชาคม ตั้งแต่ หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 6 เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาคน รับฟังปัญหา แนวทางแก้ไขปัญหา และแนวทางในการพัฒนาของแต่ละหมู่บ้าน รวมทั้งให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานของแต่ละหมู่บ้านร่วมกับ อบต.แม่คือ

โดยในการออกประชาคมครั้งนี้ อบต.แม่คือ ยังได้จัดทำโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2551 เพื่ออำนวยความสะดวกในด้านการเสียภาษี อาทิ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน , ภาษีบำรุงท้องที่ , และภาษีป้าย โดยมีพนักงาน ออกไปตั้งจุดเสียภาษีในแต่ละหมู่ด้วย

อีกทั้งยังได้จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพทางสายตาของผู้สูงอายุ ควบคู่ไปด้วย เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มาวัดสายตา และหากสายตามีปัญหาก็จะทำการตัดแว่นตาให้เหมาะสมกับปัญหาสายตาของแต่ละคน ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างดี

ชมภาพการทำประชาคมของแต่ละหมู่บ้านได้เลยค่ะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่คือ นำเด็กเข้าวัดเวียนเทียน วันมาฆบูชา <22/02/51>

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2551 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่คือ นำโดย นายศรีไว ยะจา ประธานศูนย์ฯ นำพนักงาน เจ้าหน้าที่ คณะครู และเด็กนักเรียนทุกคน ไปทำพิธีทางศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ที่วัดป่าแพ่ง หมู่ที่ 2

นักเรียนทุกคนเข้าไปในวิหารวัดป่าแพ่ง กราบพระ และขอพรจากเจ้าอาวาสวัดป่าแพ่ง หลังจากนั้น เจ้าอาวาสวัด นำเด็กนักเรียนทุกคน เวียนเทียนรอบพระธาตุ ซึ่งผู้ปกครองนักเรียนแต่ละคน ได้จัดเตรียมกรวยดอกไม้ไว้ให้สำหรับนำไปเวียนเทียน โดยเด็ก ๆ ทุกคนอยู่ในความสงบเสงี่ยม มีความสำรวม

จากกิจกรรมดังกล่าว ทำให้เด็กนักเรียนได้ร่วมกันรักษาวัฒนธรรม ประเพณี และกิจกรรมทางศาสนา ให้เด็กได้ซึมซับหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา ต่อไป

ชมภาพความน่ารักของเด็ก ๆ ได้เลยค่ะ
อบต.แม่คือ ร่วมงาน ซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด <20/02/51>

ระหว่าง วันที่ 8 - 10 กุมภาพันธ์ 2551 องค์การบริหาส่วนตำบลแม่คือ และประชาขนร่วมงาน ซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด ที่อำเภอดอยสะเก็ด จัดขึ้น เพื่อร่วมกันจัดนิทรรศการของหน่วยราชการ และกลุ่มอาชีพ การแนะนำของดีที่มีอยู่ในพื้นที่ เช่น สถานที่ท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ชุมชน เล่าขานตำนานดอยสะเก็ด และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน การออกร้าน กาดหมั้วครัวฮอม และอาหารที่เป็นต้นตำหรับของดอยสะเก็ด ตลอดงาน

โดยตำบลแม่คือ ได้นำคณะผู้นำชุมชนทุกหน่วยงาน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพ สินค้า OTOP มาร่วามงานในครั้งนี้ด้วย

ชมภาพได้เลยค่ะ (บางส่วนเท่านั้นน่ะค่ะ กำลังอยู่ระหว่างการคัดเลือกรุปภาพที่สวยงาม)
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 [93] 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104  


 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
Copyright 2006-2020 โดย เทศบาลตําบลแม่คือ - http://www.maekhu.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่คือ 149 ม.2 ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com