เทศบาลตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ (เบอร์โทรศัพท์ 053-387062)
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
คำขวัญเทศบาลตำบลแม่คือ
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ
อำนาจและหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างสภาเทศบาล
รายชื่อคณะผู้บริหารเทศบาล
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
รายชื่อบุคลากรเทศบาล
ปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คือ
แผนยุทธศาสตร์/แผนการดำเนินงานประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือการปฎิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและบริการ
E-Service (ระบบบริการแบบออนไลน์)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
อัตรากำลังของเทศบาล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การส่งเสริมความโปร่งใสฯ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
บุคคลสำคัญในตำบลแม่คือ
ข้อมูลสถิติรายได้ของ เทศบาล
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่คือ
Facebook
รายงานผลการดำเนินงานตามแผน
แผนปฏิบัติการงานสาธารณสุข
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลแม่คือ
คลินิกกฎหมายบริการประชาชน เทศบาลตำบลแม่คือ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานป้องกันทุจริตประจำปี รอบ6เดือน
รายงานการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ITA
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลแม่คือ
 
 
สถิิติการเข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้ 22 คน
สถิติวันนี้ 75 คน
สถิติเดือนนี้ 12967 คน
สถิติปีนี้ 127394 คน
สถิติทั้งหมด 1756656 คน
ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2549
ข่าวสารและกิจกรรม
 

   

โครงการ ปู่ย่าสอนหลาน สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นพื้นบ้านล้านนา <10/11/51>

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คือ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนส่งเสริมการจัดดสวัสดิการสังคมจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 10,000 บาท เพื่อนำมาดำเนินการตามโครงการ ปู่ย่าสอนหลาน สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นพื้นบ้านล้านนา


โดยให้เด็ก และเยาวชน และประชาชนที่สนใจกิจกรรมการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นพื้นบ้านล้านนา อาทิ การเล่นดนตรีพื้นเมือง ได้แก่ สะล้อ ซึง ขลุ่ย กลอง และฉิ่ง โดยได้รับเกียรติจาก คุณอานนท์ หล้าบุญมา ผู้ชำนาญการด้านดนตรีพื้นเมือง เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ สอนให้ความรู้แก่ผู้สนใจ อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก คุณยายอวน ชุ่มผัด ผู้ชำนาญการด้านการทำบายศรี ขันผูกมือ ทำจ่อ ทำตุง และเครื่องประกอบพิธีของประเพณีพื้นบ้านล้านนา มาให้ความรู้ด้านดังกล่าว แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนที่สนใจ เข้ารับการเรียนการสอน ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2551 – วันที่ 14 พฤศจิกายน 2551

ชมภาพกิจกรรมที่ เด็ก เยาวชน และประชาชนที่สนใจเข้ารับการเรียน ได้เลยค่ะโครงการ เปิดใจ ใส่ธรรม อบรมผู้บริหาร ส.อบต. พนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน เยาวชน และประชาชนตำบลแม่คือ <25/09/51>

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คือ ได้จัดทำโครงการ เปิดใจ ใส่ธรรม อบรม ผู้บริหาร ส.อบต. พนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน เยาวชน และประชาชนตำบลแม่คือ ณ ห้องจริยธรรม อาคารเรียนศรีศุภอักษร โรงเรียนแม่คือวิทยา เพื่อเข้ารับฟังเทศน์ และทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อให้มีการปลูกฝังศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม โดยอาศัยธรรมะในขึ้นพื้นฐาน ฟื้นฟูจิตใจ โดยมุ่งเน้นธรรมะที่จะต้องใช้ในชีวิตประจำวัน สำหรับทุกเพศ ทุกวัย อย่างเช่น หิริ คือความละอาย ความละอายที่จะกระทำบาป บาปหมายถึงสิ่งที่ไม่ดีทุกอย่าง ไม่ว่าในที่ต่อหน้าและลับหลัง และไม่ละอายที่จะกระทำบุญทุกอย่าง บุญหมายถึงสิ่งที่ดีงามทุกอย่าง สิ่งที่ถูกจารีตประเพณีอันดีงามของบ้านเมือง ซึ่งก็จัดว่าเป็นบุญ และโอตตัปปะ คือความเกรงกลัว ความเกรงกลัวต่อผลแห่งบาปที่จะได้รับเมื่อทำบาป และความยินดีต่อผลแห่งบุญที่จะได้รับเมื่อทำบุญคือสิ่งที่ดี ๆ สิ่งที่สังคมยอมรับว่าถูกจารีตประเพณี ฯลฯ
โดยได้รับเกียรติจาก ทีมพระวิทยากร นำทีมโดย พระมหาสกุล มหาวีโร จาก วัดชัยศรีภูมิ์ เชียงใหม่ มาเทศนาธรรม เรื่อง เปิดใจ ใส่ธรรม เพื่อเป็นการปลูกฝังศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม ให้แก่ กลุ่มผู้นำชุมชน พนักงาน เจ้าหน้าที่ และ ประชาชน โดยให้นำเอาหลักธรรมคำสอน ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นกับการศึกษาเล่าเรียน การทำงาน การอยู่ร่วมกันในสังคม อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทางด้านจิตใจในการทำงานของพนักงาน เจ้าหน้าที่ เพื่อให้งานที่ได้มีประสิทธิภาพ และมีสภาพจิตใจในการทำงานที่ดี มีสติสมาธิในการทำงาน และมีความประพฤติที่ดียิ่งขึ้น เป็นแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง โดยเน้นการขัดเกลาอุปนิสัย กิริยามารยาท รวมทั้งให้ความรู้ ความเข้าใจ ความคุ้นเคยในการปฏิบัติธรรม เพื่อพัฒนาจิตของแต่ละบุคคลอันจะให้เกิดประโยชน์ สูงสุดแก่ตนเอง ครอบครัว ที่ทำงาน สังคม ช่วยขจัดและบรรเทาปัญหาต่าง ๆ จากสภาพเหตุการณ์ปัจจุบัน และที่สำคัญเพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา
และหลังจากรับฟังเทศนาธรรมจบเรียบร้อยแล้ว ยังมีกิจกรรมการตอบปัญหาธรรมะ โดยนำความรู้ที่ได้จากทีมพระวิทยากร นำมาเป็นปัญหาถาม – ตอบ เพื่อเป็นการทบทวน และเสริมสร้างทักษะในการตอบปัญหา กล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าทำ ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วม และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี สร้างความสมัครสมานสามัคคีให้เกิดขึ้นระหว่างกันของทุก ๆ หน่วยงานด้วยโครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ บ้านพี่เมืองน้อง <24/09/51>

ด้วย ศูนย์กีฬาตำบลแม่คือ ได้รับการประสานงานจากองค์การบริหารส่วนตำบล แม่คือ ว่า เทศบาลตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ และ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คือ ได้ร่วมโครงการสานสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์และสามัคคี และได้ผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬา ซึ่งเมื่อครั้งที่แล้ว เทศบาลตำบลหนองผึ้ง ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันไปแล้ว และครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คือ ก็จะได้เป็นเจ้าในการจัดงานดังกล่าว
เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์กีฬาตำบลแม่คือ จึงได้จัดทำโครงการแข่งขันกีฬา เชื่อมความสัมพันธ์ บ้านพี่เมืองน้องขึ้น ในวันที่ 19 กันยายน 2551 ระหว่าง นักกีฬาของเทศบาลตำบลหนองผึ้ง และ นักกีฬาขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่คือ โดยจัดการแข่งขันกีฬา 3 ชนิดกีฬา คือ 1.ฟุตบอลชาย 2.แชร์บอลหญิง 3.เปตองชาย-หญิง โดยทำการแข่งขันกีฬา ณ สนามกีฬาโรงเรียนแม่คือวิทยา และ ลานกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คือ ตั้งแต่เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป
นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันของทั้งสององค์การ คือ ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน เจ้าหน้าที่ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน แลกเปลี่ยนทัศนะวิสัยของกันและกัน โดยใช้การแข่งขันกีฬาเป็นสื่อเชื่อมความสัมพันธ์ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง สมบูรณ์ มีสภาพร่างกายและจิตใจที่ดี เพื่อเป็นประโยชน์ในการทำงานด้านบริการสาธารณะแก่พี่น้องประชาชนของทั้งสององค์กรด้วย ศูนย์กีฬาตำบลแม่คือ ในฐานะผู้จัดโครงการฯ จะดำเนินงานตามโครงการ เพื่อให้การจัดทำโครงการฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกประการรวมพลังร่วมโหวตให้อบต.แม่คือการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ <23/09/51>

รวมพลังชาวแม่คือช่วยโหวตกันเยอะๆด้วยนะคะ

เวปเข้าชมวีดีโอ OK27 แม่คือ

http://www.sml.okrd.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=39&Itemid=57&limitstart=24โครงการเยี่ยมเยียน และสำรวจข้อมูล พร้อมตรวจสุขภาพร่างกายคนพิการตำบลแม่คือ <12/09/51>

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คือ ได้จัดส่งพนักงานส่วนตำบลเข้ารับการอบรมอาสาสมัครเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจคนพิการ และการดำรงชีวิตอิสระคนพิการ ระหว่างวันที่ 25 - 27 สิงหาคม 2551 ณ ห้องประชุม ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกิจกรรมในโครงการฯ ดังกล่าว ให้สำรวจข้อมูลคนพิการของตำบลแม่คือด้วยนั้น


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คือ พร้อมคณะ อสม. ที่อาสาให้ความช่วยเหลือคนพิการในเขตพื้นที่ตำบลแม่คือ ได้ออกพื้นที่ เพื่อเยี่ยมเยียน และสำรวจข้อมูล พร้อมตรวจสุขภาพร่างกายคนพิการ จำนวน 9 ราย โดยได้นำชุดอุปโภคบริโภคแจกจ่ายให้คนพิการตามจำนวนดังกล่วด้วย


ชมภาพประทับใจได้เลยค่ะ


 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 [94] 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107  


 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
Copyright 2006-2021 โดย เทศบาลตําบลแม่คือ - http://www.maekhu.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่คือ 149 ม.2 ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com