เทศบาลตำบลแม่คือ ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างเทศบาล
โครงสร้างคณะผู้บริหาร
โครงสร้างสภาเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
คำขวัญเทศบาลตำบลแม่คือ
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ
อัตรากำลังของเทศบาล
ปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คือ
แผนพัฒนาตำบลแม่คือ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อมูลสถิติรายได้ของ เทศบาล
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อในพื้นที่
บุคคลสำคัญในตำบลแม่คือ
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเทศบาลตำบลแม่คือ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
เทศบัญญัติตำบลแม่คือ/กฎหมาย ระเบียบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่คือ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับดูแลรอบ 6 เดือน
social network
facebook
มาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน
คู่มือการปฎิบัติงาน
แผนปฏิบัติการงานสาธารณสุข
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานตามแผน
รายงานผลความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและบริการ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลแม่คือ
กิจการสภาเทศบาลตำบลแม่คือ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลแม่คือ
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลแม่คือ
คลินิกกฎหมายบริการประชาชน เทศบาลตำบลแม่คือ
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลแม่คือ
 
 
สถิิติการเข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้ 13 คน
สถิติวันนี้ 100 คน
สถิติเดือนนี้ 15026 คน
สถิติปีนี้ 256702 คน
สถิติทั้งหมด 1606191 คน
ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2549
ข่าวสารและกิจกรรม
 

   

โครงการส่งเสริมสุขภาพทางสายตาของผู้สูงอายุ <18/03/51>

อบต.แม่คือ โดยนายอุดม อิ่นคำ นายก อบต.แม่คือ ได้จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพทางสายตาของผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพทางด้านสายตาดียิ่งขึ้น จากการจัดประชุมประชาคมของแต่ละหมู่บ้าน ได้รับทราบปัญหาของผู้สูงอายุ ด้านสายตา ซึ่งเป็นปัญหาในการดำเนินชีวิตประจำวันเป็นอย่างยิ่ง

อบต.แม่คือ เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพทางสายตาของผู้สูงอายุ ขึ้น โดยให้ผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านสายตามาวัดสายตาโดยช่างผู้ชำนาญการ และจัดหาแว่นตาให้เหมาะสมกับสายตาของแต่ละคน ซึ่งมีผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก และเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2551 นายอุดม อิ่นคำ นายก อบต. ร่วมกับ ส.อบต.แต่ละหมู่บ้าน ร่วมกันมอบแว่นตาให้ผู้สูงอายุ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คือโครงการฝึกอบรม และดูงานเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการบริหารงาน อบต.แม่คือ <17/03/51>

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คือ จัดโครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิ์ภาพในการทำงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คือ ระหว่างวันที่ 12 – 17 มีนาคม 2551 ณ เทศบาลเมืองชะอำ จ.เพชรบุรี , เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ และเทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร เพื่อศึกษาด้านการบริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาล เพื่อรองรับการกระจายอำนาจและการถ่ายโอนภารกิจ รวมถึงการบริหารงานภายในองค์กรในส่วนต่าง ๆ และรวมถึงการศึกษาการใช้พลังงานทดแทน

โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้น 48 คน อาทิ ผู้บริหาร , ส.อบต. , พนักงาน เจ้าหน้าที่ ,ประชาคม , ศูนย์กีฬาฯ , อสม. , กลุ่มแม่บ้าน , กลุ่มเกษตรกร และ กลุ่มผู้นำชุมชนหน่วยงานอื่น ๆ ในตำบลแม่คือ

ซึ่งหลังจากไปดูงานในสถานที่ดังกล่าวแล้ว อบต.แม่คือ ได้จัดการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพความเป็นผู้นำในหน่วยงานต่าง ๆ และสรุปผลการดำเนินโครงการ รวมทั้งสรุปความรู้ที่ได้ และแนวทางที่จะนำไปปฏิบัติจริงในท้องถิ่น

ชมภาพความประทับใจได้เลยค่ะโครงการ ประชาคมหมู่บ้านและตำบล เพื่อฟังความคิดเห็นของประชาชนตำบลแม่คือ <07/03/51>

ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คือ ได้จัดทำโครงการประชาคมหมู่บ้านและตำบล เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตำบลแม่คือ โดยออกประชาคม ตั้งแต่ หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 6 เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาคน รับฟังปัญหา แนวทางแก้ไขปัญหา และแนวทางในการพัฒนาของแต่ละหมู่บ้าน รวมทั้งให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานของแต่ละหมู่บ้านร่วมกับ อบต.แม่คือ

โดยในการออกประชาคมครั้งนี้ อบต.แม่คือ ยังได้จัดทำโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2551 เพื่ออำนวยความสะดวกในด้านการเสียภาษี อาทิ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน , ภาษีบำรุงท้องที่ , และภาษีป้าย โดยมีพนักงาน ออกไปตั้งจุดเสียภาษีในแต่ละหมู่ด้วย

อีกทั้งยังได้จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพทางสายตาของผู้สูงอายุ ควบคู่ไปด้วย เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มาวัดสายตา และหากสายตามีปัญหาก็จะทำการตัดแว่นตาให้เหมาะสมกับปัญหาสายตาของแต่ละคน ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างดี

ชมภาพการทำประชาคมของแต่ละหมู่บ้านได้เลยค่ะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่คือ นำเด็กเข้าวัดเวียนเทียน วันมาฆบูชา <22/02/51>

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2551 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่คือ นำโดย นายศรีไว ยะจา ประธานศูนย์ฯ นำพนักงาน เจ้าหน้าที่ คณะครู และเด็กนักเรียนทุกคน ไปทำพิธีทางศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ที่วัดป่าแพ่ง หมู่ที่ 2

นักเรียนทุกคนเข้าไปในวิหารวัดป่าแพ่ง กราบพระ และขอพรจากเจ้าอาวาสวัดป่าแพ่ง หลังจากนั้น เจ้าอาวาสวัด นำเด็กนักเรียนทุกคน เวียนเทียนรอบพระธาตุ ซึ่งผู้ปกครองนักเรียนแต่ละคน ได้จัดเตรียมกรวยดอกไม้ไว้ให้สำหรับนำไปเวียนเทียน โดยเด็ก ๆ ทุกคนอยู่ในความสงบเสงี่ยม มีความสำรวม

จากกิจกรรมดังกล่าว ทำให้เด็กนักเรียนได้ร่วมกันรักษาวัฒนธรรม ประเพณี และกิจกรรมทางศาสนา ให้เด็กได้ซึมซับหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา ต่อไป

ชมภาพความน่ารักของเด็ก ๆ ได้เลยค่ะ
อบต.แม่คือ ร่วมงาน ซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด <20/02/51>

ระหว่าง วันที่ 8 - 10 กุมภาพันธ์ 2551 องค์การบริหาส่วนตำบลแม่คือ และประชาขนร่วมงาน ซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด ที่อำเภอดอยสะเก็ด จัดขึ้น เพื่อร่วมกันจัดนิทรรศการของหน่วยราชการ และกลุ่มอาชีพ การแนะนำของดีที่มีอยู่ในพื้นที่ เช่น สถานที่ท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ชุมชน เล่าขานตำนานดอยสะเก็ด และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน การออกร้าน กาดหมั้วครัวฮอม และอาหารที่เป็นต้นตำหรับของดอยสะเก็ด ตลอดงาน

โดยตำบลแม่คือ ได้นำคณะผู้นำชุมชนทุกหน่วยงาน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพ สินค้า OTOP มาร่วามงานในครั้งนี้ด้วย

ชมภาพได้เลยค่ะ (บางส่วนเท่านั้นน่ะค่ะ กำลังอยู่ระหว่างการคัดเลือกรุปภาพที่สวยงาม)
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 [95] 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106  


 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
Copyright 2006-2020 โดย เทศบาลตําบลแม่คือ - http://www.maekhu.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่คือ 149 ม.2 ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com