เทศบาลตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ (เบอร์โทรศัพท์ 053-387062)
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
คำขวัญเทศบาลตำบลแม่คือ
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ
อำนาจและหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างสภาเทศบาล
รายชื่อคณะผู้บริหารเทศบาล
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
รายชื่อบุคลากรเทศบาล
ปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คือ
แผนยุทธศาสตร์/แผนการดำเนินงานประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือการปฎิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและบริการ
E-Service (ระบบบริการแบบออนไลน์)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
อัตรากำลังของเทศบาล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การส่งเสริมความโปร่งใสฯ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
บุคคลสำคัญในตำบลแม่คือ
ข้อมูลสถิติรายได้ของ เทศบาล
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่คือ
Facebook
รายงานผลการดำเนินงานตามแผน
แผนปฏิบัติการงานสาธารณสุข
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลแม่คือ
คลินิกกฎหมายบริการประชาชน เทศบาลตำบลแม่คือ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานป้องกันทุจริตประจำปี รอบ6เดือน
รายงานการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ITA
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลแม่คือ
 
 
สถิิติการเข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้ 22 คน
สถิติวันนี้ 82 คน
สถิติเดือนนี้ 12974 คน
สถิติปีนี้ 127401 คน
สถิติทั้งหมด 1756663 คน
ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2549
ข่าวสารและกิจกรรม
 

   

โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2551 <25/08/51>

เนื่องในศุภวาระที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 76 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2551 จึงนับเป็นมหามงคลสมัยพิเศษยิ่ง ยังความปลาบปลื้มปิติยินดีมาสู่ประเทศชาติ และประชาชนอย่างอเนกอนันต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คือ จังได้จัดงานเฉลิมฉลองเพื่อถวายเป็นราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล รวมทั้ง เพื่อให้ประชาชนในตำบลได้แสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

กิจกรรมในงานประกอบด้วย ภาคเช้าการร่วมลงนามถวายพระพร การทำบุญตักบาตรการฟังเทศวันแม่ การมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่นประจำหมู่บ้าน การมอบเกียรติบัตรบุคคลตัวอย่าง การจัดนิทรรศการวันแม่ของนักเรียนในตำบล การแสดงของนักเรียนโรงเรียนแม่คือวิทยา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่คือ และโรงเรียนอนุบาลสุมาลี อาทิ การแสดงลิเกเด็ก การรำประกอบเพลง การบริการตรวจเช็คสุขภาพร่างกายฟรี การจัดเลี้ยงอาหารกลางวันฟรี การมอบเบี้ยยงชีพสำหรับคนพิการ การมอบจักรยานสำหรับเด็กนักเรียนเพื่อใช้เป็นพาหนะในการเดินทางมาเรียนหนังสือ การมอบแว่นตาตามโครงการแก้วตาดี ชีวีมีสุข การเล่นเกมส์ระหว่างคุณแม่ และคุณลูก จัดกิจกรรมโดยสภาเด็กและเยาวชนตำบลแม่คือ ภาคค่ำมีการจุดเทียนชัยถวายพระพร และการจัดหางบัตรแจกรางวัลมากมาย ฯลฯผู้บริหาร ส.อบต. พนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน และประชาชน ร่วมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา <16/07/51>

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2551 นายอุดม อิ่นคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คือ ร่วมกับ ส.อบต. พนักงานเจ้าหน้าที่ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อสม. กลุ่มสตรีแม่บ้าน ประชาคม ศูนย์กีฬาตำบล สภาเด็กและเยาวชน กลุ่มผู้สูงอายุ และประชาชนทุกหมู่เหล่า

ร่วมกันนำเทียนพรรษา ถวายวัดทุกวัดในตำบลแม่คือ อาทิ วัดป่าแพ่ง วัดแม่คือ วัดไชยพฤกษาวาส วัดป่าแพ่ง วัดนาคาสถิตย์ วัดสารภี และวัดสันต้นม่วงใต้ เนื่องในวันเข้าพรรษา

ชมภาพได้เลยค่ะประชาชนตำบลแม่คือ พร้อมใจกันประหยัดอดออม <08/07/51>

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คือ ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยบ่อสร้าง ร่วมกันส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักอดออม ออมเงิน เพื่อเก็บเงินไว้ใช้ในอนาคต

ซึ่งธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยบ่อสร้าง ได้นำร่องหมู่ที่ 3 บ้านสันต้นแหน โดยการนำออมสินมาแจกจ่ายให้ประชาชน เพื่อไว้เก็บออมในครัวเรือน และเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2551 ธนาคารกรุงไทย ได้จัดส่งเจ้าหน้าทีธนาคารพบปะประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมทุบกระปุกออมสินที่ได้แจกไว้ เพื่อนำเงินจากกระปุกออมสิน นำฝากยังธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยบ่อสร้างต่อไป

กิจกรรมดังกล่าว ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก และทำการขยายโครงการให้ครอบคลุมไปทุก ๆ หมู่แล้วในขณะนี้

ชมภาพได้เลยค่ะศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรและหมอดินอาสา ประจำตำบลแม่คือ จัดอบรม และดูงานนอกสถานที่ <30/06/51>

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2551 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรและหมอดินอาสา ประจำตำบลแม่คือ จัดอบรม และดูงานนอกสถานที่ ณ โครงการพิเศษสวนเกษตรเมืองงาย ในพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

เพื่อให้สมาชิกศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรและสมาชิกกลุ่มหมอดินอาสา ประจำตำบลแม่คือ ได้เข้ารับการฝึกอบรมการปฏิบัติงานจริงด้านการเกษตร และเยี่ยมชมการบริหารจัดการงานเกษตรครบวงจร เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับการทำการเกษตรในพื้นที่ตำบลแม่คือ

โดยมีสมาชิกเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นกว่า 50 คน ซึ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คือ ได้อุดหนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการตามโครงการฯ จำนวน 30,000 บาท

ชมภาพความประทับใจได้เลยค่ะโครงการธนาคารวัสดุรีไซเคิลเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 80 ชุมชน <06/06/51>

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คือ ร่วมกับกลุ่มผู้นำชุมชน อาทิ กลุ่ม อสม. ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. กลุ่มแม่บ้าน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันดำเนินการ โครงการธนาคารวัสดุรีไซเคิลเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 80 ชุมชน

โดยทำการจัดตั้งธนาคารวัสดุรีไซเคิล รับซื้อขยะ ของเก่า และวัสดุรีไซเคิลจากประชาชน เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาขยะในพื้นที่ และร่วมรณรงค์การลดมลพิษทางอากาศ ช่วยลดภาวะโลกร้อนในพื้นที่ตำบลแม่คือ และให้ประชาชนได้ตระหนักถึงการจัดการขยะที่ถูกสุขอานามัยด้วย

โดยมีประชาชนเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก เชิญชมภาพการดำเนินงานตามโครงการได้เลยค่ะ
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 [95] 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107  


 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
Copyright 2006-2021 โดย เทศบาลตําบลแม่คือ - http://www.maekhu.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่คือ 149 ม.2 ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com