ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลแม่คือ                               วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ "ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาชีวิต เศรษฐกิจดี ประเพณีท้องถิ่น"
 ข้อมูลเทศบาล

นายนนทวัฒน์ วรรณา

นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
โทร.081-5686072

msgสายตรงนายก

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์ - ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ<br>โทร. 081-9939492

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์

ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ
โทร. 081-9939492


hornข่าวกิจกรรม

ประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่คือสมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2565

  • 6 มิถุนายน 2565
  • อ่าน 40 ครั้ง

          วันที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลแม่คือได้จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่คือสมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2565 โดยมีนายธีรศานต์  เดชปัญญา ทำหน้าที่ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่คือ และนายนนทวัฒน์ วรรณา นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ และนายจำนง วรรณา รองนายกเทศมนตรี นายเกษม เสวียง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และนายจตุพรพงศ์ สุทธิคำ เลขานุการนายกเทศมนตรี เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้
การประชุมครั้งนี้ มีสมาชิกสภาเทศบาลจากทั้ง 2 เขตเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 12 ท่านมีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญคือการตั้งกระทู้ถามการทำงานของนายกเทศมนตรีตำบลแม่คือการพิจารณาร่างเทศบัญญัติตำบลแม่คือ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทคาราโอเกะ พ.ศ.2565 การโอนงบประมาณรายจ่าย และการพิจารณาการเปลี่ยนสภาพที่ดิน โดยได้มีการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ ซึ่งคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนตำบลแม่คือ เป็นหลักแชร์หน้านี้: