ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลแม่คือ                               วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ "ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาชีวิต เศรษฐกิจดี ประเพณีท้องถิ่น"
 ข้อมูลเทศบาล

นายนนทวัฒน์ วรรณา

นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
โทร.081-5686072

msgสายตรงนายก

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์ - ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ<br>โทร. 081-9939492

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์

ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ
โทร. 081-9939492


hornข่าวประชาสัมพันธ์

24 พฤษภาคม 2566 วันป่าชุมชนแห่งชาติ

  • 20 พฤษภาคม 2566
  • อ่าน 68 ครั้ง

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 เห็นชอบให้วันที่ 24 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันป่าชุมชนแห่งชาติ 

สืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เพื่อเป็นการน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย และเป็นการสืบสานพระราชปณิธาน ในด้านการส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ ที่มุ่งหมายให้ชุมชนสามารถจัดการป่าชุมชนและได้ประโยชน์จากป่าชุมชน อันจะส่งผลให้ชุมชนดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศให้มีความสมบูรณ์และยั่งยืน ตลอดจนเพื่อให้พี่องค์กรภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป ตระหนักถึงความสําคัญของป่าชุมชนโดยร่วมกันจัดกิจกรรมการต่าง ๆ อาทิเช่น การปลูกต้นไม้การบํารุงรักษาป่าชุมชน การทําฝายชะลอน้ํา การลาดตระเวน หรือการทําแนวกันไฟ ในวันดังกล่าว เพื่อสืบสานพระราชปณิธานในการดําเนินการส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ ทําให้ป่าเกิดความอุดมสมบูรณ์ ยั่งยืน สืบทอดเป็นมรดกตกทอดไปสู่รุ่นลูก รุ่นหลานสืบไป ''ป่าชุมชน ป่ายั่งยืน ประชาชนได้ประโยชน์''
แชร์หน้านี้: