ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลแม่คือ                               วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ "ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาชีวิต เศรษฐกิจดี ประเพณีท้องถิ่น"
 ข้อมูลเทศบาล

นายนนทวัฒน์ วรรณา

นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
โทร.081-5686072

msgสายตรงนายก

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์ - ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ<br>โทร. 081-9939492

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์

ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ
โทร. 081-9939492


map locationข้อมูลตำบลแม่คือ

เลือกหมวดข้อมูล

รายชื่ออาจารย์และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนแม่คือวิทยา

  • 10 กันยายน 2564
  • อ่าน 134 ครั้ง


1

นายสุริยน สุริโยดร

ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่คือ

2

นางประกายดาวษ์ จิระธนันวัฒน์

ครูชำนาญการพิเศษ

3

นางชลิตดา สิทธิโชค

ครู ชำนาญการพิเศษ

4

นางอรุณวดี หล้าอูป

ครู ชำนาญการพิเศษ

5

นางสุมาลี ศิริมงคล

ครู ชำนาญการพิเศษ

6

นางเพ็ญแข ปานหมอก

ครู ชำนาญการพิเศษ

7

นายกษิดิศ สล่าปัน

ครู ชำนาญการพิเศษ

8

นางกัลยา รักสัตย์

ครู ชำนาญการพิเศษ

9

นางทัศนีย์ พันธุ์กาหลง

ครู ชำนาญการพิเศษ

10

นางเสาวนีย์ ใจยา

ครู ชำนาญการพิเศษ

11

นางสุภัสสร ชินะใจ

ครู ชำนาญการ

12

นางสาวศิริยาภรณ์ สุวรรณ

ครู

13

นายศราวุธ คำมา

ครู

14

นายปณิธิ ทองคำ

ครู

15

นางสิริลักษมี สมเกตุ

ครูผู้ช่วย

16

นายอลงกรณ์ ดวงอาภัย

ครูผู้ช่วย

17

นางสาวชลธิรา แก้วเสมอใจ

ครูผู้ช่วย

18

นางสาวนิษฐ์วรา เมธีธันยนันท์

ครูธุรการ

19

นายประณิธาน มะลิคำ

นักการภารโรง

20

นายพิษณุพงษ์ จันทร์หอม

ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

21

นางรัตนา พันธ์ศรีวงค์

ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

เว็บไซต์โรงเรียนแม่คือวิทยา https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1050130161แชร์หน้านี้: