เทศบาลตำบลแม่คือ ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างเทศบาล
คำขวัญเทศบาลตำบลแม่คือ
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ
อัตรากำลังของเทศบาล
ปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คือ
แผนพัฒนาตำบลแม่คือ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อมูลสถิติรายได้ของ เทศบาล
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อในพื้นที่
บุคคลสำคัญในตำบลแม่คือ
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเทศบาลตำบลแม่คือ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
เทศบัญญัติตำบลแม่คือ/กฎหมาย ระเบียบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่คือ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับดูแลรอบ 6 เดือน
social network
facebook
มาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการ
คู่มือการปฎิบัติงาน
รายงานผลความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและบริการ
มาตรการป้องกันการทุจริต
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลแม่คือ
 
 
สถิิติการเข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้ 7 คน
สถิติวันนี้ 237 คน
สถิติเดือนนี้ 17879 คน
สถิติปีนี้ 17879 คน
สถิติทั้งหมด 1367368 คน
ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2549
ข่าวสารและกิจกรรม
 

   

ประกาศจากอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง การรับสมัครบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง <20/09/53>

ประกาศจากอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง การรับสมัครบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง
ตามกฏกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง พ.ศ. 2553 ข้อ 3 กำหนดให้ในหนึ่งอำเภอ ให้มีบัญชีรายชื่อบุคคลที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ย ตามที่นายอำเภอเห็นสมควร แต่ต้องไม่น้อยกว่า 20 คน เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการรับสมัครผู้ไกล่เกลี่ยเป็นไปตามกฏกระทรวงดังกล่าว อำเภอจึงประกาศรับสมัครบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง...รายละเอียดการรับสมัครตามเอกสาร downloadประกาศ การรับสมัครบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง 200_263_News Law.pdf (360 KB.)ประกาศเทศบาลตำบลแม่คือ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2553 <20/09/53>

ประกาศเทศบาลตำบลแม่คือ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประจำปีงบประมาณ 2553
-------------------------------------------

ตามที่ เทศบาลตำบลแม่คือ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ ตามประกาศฯ ลงวันที่ 1 กันยายน 2553 กำหนดเวลารับสมัครระหว่างวันที่ 8 กันยายน - 17 กันยายน 2553 นั้น

คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ดังรายชื่อตามตารางแนบท้ายประกาศ ทั้งนี้ เทศบาลตำบลแม่คือ จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ในวันที่ 21 กันยายน 2553
เวลา 08.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่คือ ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ นำบัตรประจำตัวสอบ และบัตรประจำตัวประชาชนมาเป็นหลักฐานในการเข้าห้องสอบด้วย

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2553


(นายอุดม อิ่นคำ)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเป็นพนักงานจ้าง 197_262_Job net.pdf (464 KB.)เทศบาลตำบลแม่คือ มีความประสงค์ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2553 <09/09/53>

ด้วยเทศบาลตำบลแม่คือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ดังนั้นจึงอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ (ก.ท.จ.เชียงใหม่ ) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ประกาศ หมวดที่ 4 ข้อ 18 และ ข้อ 19 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดังนี้
1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา ดังนี้
1) สำนักปลัดเทศบาล
- ผู้ช่วย เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 อัตรา ๆ ละ 5,760 บาท
- ผู้ช่วย เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา ๆ ละ 5,760 บาท
- พนักงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา ๆ ละ 5,760 บาท
2. พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง 3 อัตรา ดังนี้
1) สำนักปลัดเทศบาล
- คนงานทั่วไป (งานธุรการ) จำนวน 1 อัตรา ๆ ละ 5,080 บาท
- คนงานทั่วไป (งานสาธารณสุข) จำนวน 1 อัตรา ๆ ละ 5,080 บาท
2) กองการศึกษา
- คนงานทั่วไป (งานธุรการ) จำนวน 1 อัตรา ๆ ละ 5,080 บาท
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
ผู้ที่ประสงค์จะเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลแม่คือ จะต้องมีคุณสมบัติตาม ข้อ 4 ยกเว้นข้อ 4 (9) แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ดังนี้
1) มีสัญชาติไทย
2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปี เว้นแต่พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ อายุไม่เกินเจ็ดสิบปี
3) ไม่เป็น.........
3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานเทศบาล
5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
6) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
8) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
9) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
10) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
3. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร
1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 ใบ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
4. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกไห้ไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันตรวจร่างกาย จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาภาพถ่ายใบปริญญาบัตรและระเบียนแสดงผลการเรียน จำนวน 1 ฉบับ
6. หนังสือรับรองการทำงานจากผู้บังคับบัญชา ( ถ้ามี ) จำนวน 1 ฉบับ
7. กรณีเพศชาย ให้แนบใบสำคัญทางทหาร ( สด.9 ) หรือหลักฐานแสดงว่าได้ผ่านการตรวจเลือด
ทหารมาแล้ว ( สด.43 ) หรือหลักฐานแสดงว่าเป็นทหารกองหนุนพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
8. เอกสารอื่น (ถ้ามี) (ระบุ ) จำนวน......................ฉบับ
4. วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ด้วยตนเองได้ที่ สำนักปลัดเทศบาล สำนักงานเทศบาลตำบลแม่คือ 149 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 8 ถึง 17 กันยายน 2553 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ)

5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
เทศบาลตำบลแม่คือ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ 20 กันยายน 2553 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามใบสมัครและหลักฐานที่ยื่นสมัคร
6. วัน เวลา และสถานที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรร
เทศบาลตำบลแม่คือ จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ในวันที่ 21 กันยายน 2554 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
7. วิธีการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร
ใช้การประเมินสมรรถนะ โดยการประเมินจากความเหมาะสมกับตำแหน่ง ด้วยวิธีการสัมภาษณ์
หรือวิธีอื่นที่เหมาะสมและจากประสบการณ์ในการทำงานโดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามใบสมัครและหลักฐาน
ที่ยื่นสมัคร
8. การประกาศผลการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร
เทศบาลตำบลแม่คือจะประกาศผลการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่ 28 กันยายน 2553 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ www.maekhu.go.th
9. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรร จะต้องเป็นผู้สอบได้ตามหลักเกณฑ์และการประเมินสมรรถนะที่คณะกรรมการฯ กำหนดไว้โดยได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรร
เทศบาลตำบลแม่คือ จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร โดยเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และจะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
11. การบรรจุแต่งตั้งและค่าตอบแทน
ผู้ที่ได้รับการสรรหาและเลือกสรรบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลแม่คือ จะได้รับอัตราค่าจ้างตามตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร หรือคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรที่ได้รับการแต่งตั้ง อาจพิจารณาอัตราค่าตอบแทน ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2547 หมวด 5 ว่าด้วยค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ ข้อ 26, 27 และข้อ 28 และที่แก้ไขเพิ่มเติมก็ได้

เทศบาลตำบลแม่คือ จะบรรจุแต่งตั้งผู้ที่ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเมื่อผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ ในอัตราค่าจ้างดังกล่าวข้างต้นและเทศบาลตำบลแม่คือ จะไม่บรรจุแต่งตั้งบุคคลใด หากตรวจสอบภายหลังว่าผู้ที่เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรได้ขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครหรือไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติงาน
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2553(นายอุดม อิ่นคำ)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ


เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลแม่คือ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งพนักงานจ้าง
******************
1. พนักงานจ้างตามภารกิจ
1) คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ รหัสสอบ 01
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.ท.
รับรองซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
2) คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ รหัสสอบ 02
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า
ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
3) คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง พนักงานขับรถ รหัสสอบ 03
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ หรือหากมีคุณวุฒิที่ต่ำกว่า ปวช.
จะต้อง จะต้องเป็นผู้มีความสามารถและทักษะ โดยได้ปฏิบัติงานด้านขับรถมาไม่ต่ำกว่า 5 ปี และมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานและระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน มีใบอนุญาตขับรถตรงตามที่กฎหมายกำหนด

2. พนักงานจ้างทั่วไป
1) คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง คนงานทั่วไป รหัสสอบ 04
ได้รับคุณวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และมีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

**************************
ประกาศรับสมัคร 195_260_Job 53.pdf (230 KB.)เทศบาลตำบลแม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ มีความประสงค์รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล จำนวน 4 อัตรา <02/09/53>

เทศบาลตำบลแม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
มีความประสงค์รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล จำนวน 4 อัตรา ดังนี้
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 2-4/5
บุคลากร 3-5/6ว
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2-4/5
วิศวะกรโยธา 3-5/6ว
สนใจติดต่อ สำนักปลัด 053-386128

สามารถมาติดต่อด้วยตนเอง หรือ ส่งเอกสารประวัติพร้อมรูปถ่าย มาที่ e-mail dewey232001@hotmail.comรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่คือ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2553 ครั้งที่ 2 <18/08/53>
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่คือ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2553 ครั้งที่ 2 213_278_sa2.2.doc (102 KB.)
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [29] 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41  


 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
Copyright 2006-2020 โดย เทศบาลตําบลแม่คือ - http://www.maekhu.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่คือ 149 ม.2 ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com