เทศบาลตำบลแม่คือ ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างเทศบาล
โครงสร้างคณะผู้บริหาร
โครงสร้างสภาเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
คำขวัญเทศบาลตำบลแม่คือ
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ
อัตรากำลังของเทศบาล
ปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คือ
แผนพัฒนาตำบลแม่คือ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อมูลสถิติรายได้ของ เทศบาล
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อในพื้นที่
บุคคลสำคัญในตำบลแม่คือ
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเทศบาลตำบลแม่คือ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
เทศบัญญัติตำบลแม่คือ/กฎหมาย ระเบียบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่คือ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับดูแลรอบ 6 เดือน
social network
facebook
มาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน
คู่มือการปฎิบัติงาน
แผนปฏิบัติการงานสาธารณสุข
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานตามแผน
รายงานผลความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและบริการ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลแม่คือ
กิจการสภาเทศบาลตำบลแม่คือ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลแม่คือ
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลแม่คือ
คลินิกกฎหมายบริการประชาชน เทศบาลตำบลแม่คือ
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลแม่คือ
 
 
สถิิติการเข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้ 7 คน
สถิติวันนี้ 333 คน
สถิติเดือนนี้ 18780 คน
สถิติปีนี้ 241391 คน
สถิติทั้งหมด 1590880 คน
ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2549
ข่าวสารและกิจกรรม
 

   

เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือและนายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ <26/10/63>
เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คือ <08/10/63>

ตามที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำ
ร่างแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คือ ในคราวประชุมเมื่อ
วันที่ 28 กันยายน 2563 นั้น
เทศบาลตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จึงประกาศใช้แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คือ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 <01/10/63>

ตามที่ เทศบาลตำบลแม่คือได้จัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลแม่คือ ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 และเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พิจารณาตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 62 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 นั้น
บัดนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้พิจารณาเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 เรียบร้อยแล้ว เทศบาลตำบลแม่คือจึงขอประกาศใช้เป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไปเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 1072_993_money 2564.pdf (3.07 MB.)รับสมัครผู้ที่ประสงค์เข้าอบรมเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น <04/08/63>

เทศบาลตำบลแม่คือมีความประสงค์รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นของเทศบาลตำบลแม่คือ จำนวน 2 อัตรา
โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 - 7 สิงหาคม 2563 นี้
โดยผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องเข้าอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง จำนวน 70 ชั่วโมงของกรมอนามัย และเมื่อได้รับแต่งตั้งจะได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 5,000.-บาท โดยมีคุณสมบัติดังนี้
(1) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
(2) มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลแม่คือ
(3) ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายโดยได้รับค่าตอบแทนประจำ
สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัคร ได้ที่ งานสาธารณสุข เทศบาลตำบลแม่คือ โทร 0-5338-7062 ต่อ 11การประกาศโมษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย <23/07/63>

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จึงส่งประกาศโฆษณาคำขอจำทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์ไทยดังกล่่าว มาเพื่อปิดประกาศให้รับทราบโดยทั่วกันหากบุคคลใดเห็นว่าตนมีสิทธิจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยให้ยื่นคำคัดค้าดต่อนายทะเบียนกลางพร้อมทั้งแสดงหลักฐาน ณ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลิอก กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดชวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ภายใน 60 วัน นับแต่วันกระกาศโฆษณา1021_939_CCF23072563.pdf (1.33 MB.)
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  


 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
Copyright 2006-2020 โดย เทศบาลตําบลแม่คือ - http://www.maekhu.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่คือ 149 ม.2 ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com