เทศบาลตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ (เบอร์โทรศัพท์ 053-387062)
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
คำขวัญเทศบาลตำบลแม่คือ
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ
อำนาจและหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างสภาเทศบาล
รายชื่อคณะผู้บริหารเทศบาล
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
รายชื่อบุคลากรเทศบาล
ปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คือ
แผนยุทธศาสตร์/แผนการดำเนินงานประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือการปฎิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและบริการ
E-Service (ระบบบริการแบบออนไลน์)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
อัตรากำลังของเทศบาล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การส่งเสริมความโปร่งใสฯ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
บุคคลสำคัญในตำบลแม่คือ
ข้อมูลสถิติรายได้ของ เทศบาล
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่คือ
Facebook
รายงานผลการดำเนินงานตามแผน
แผนปฏิบัติการงานสาธารณสุข
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลแม่คือ
คลินิกกฎหมายบริการประชาชน เทศบาลตำบลแม่คือ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานป้องกันทุจริตประจำปี รอบ6เดือน
รายงานการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ITA
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลแม่คือ
 
 
สถิิติการเข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้ 27 คน
สถิติวันนี้ 58 คน
สถิติเดือนนี้ 12950 คน
สถิติปีนี้ 127377 คน
สถิติทั้งหมด 1756639 คน
ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2549
ข่าวสารและกิจกรรม
 

   

รับสมัครผู้ที่ประสงค์เข้าอบรมเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น <04/08/63>

เทศบาลตำบลแม่คือมีความประสงค์รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นของเทศบาลตำบลแม่คือ จำนวน 2 อัตรา
โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 - 7 สิงหาคม 2563 นี้
โดยผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องเข้าอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง จำนวน 70 ชั่วโมงของกรมอนามัย และเมื่อได้รับแต่งตั้งจะได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 5,000.-บาท โดยมีคุณสมบัติดังนี้
(1) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
(2) มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลแม่คือ
(3) ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายโดยได้รับค่าตอบแทนประจำ
สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัคร ได้ที่ งานสาธารณสุข เทศบาลตำบลแม่คือ โทร 0-5338-7062 ต่อ 11การประกาศโมษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย <23/07/63>

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จึงส่งประกาศโฆษณาคำขอจำทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์ไทยดังกล่่าว มาเพื่อปิดประกาศให้รับทราบโดยทั่วกันหากบุคคลใดเห็นว่าตนมีสิทธิจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยให้ยื่นคำคัดค้าดต่อนายทะเบียนกลางพร้อมทั้งแสดงหลักฐาน ณ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลิอก กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดชวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ภายใน 60 วัน นับแต่วันกระกาศโฆษณา1021_939_CCF23072563.pdf (1.33 MB.)เทศบาลตำบลแม่คือขอแจ้งประชาสัมพันธ์รายชื่อกลุ่มเปราะบาง จำนวน 3 กลุ่มที่ได้รับเงินเยียวยาจำนวน 3,000.-บาท <20/07/63>

เทศบาลตำบลแม่คือขอแจ้งประชาสัมพันธ์รายชื่อกลุ่มเปราะบาง จำนวน 3 กลุ่มที่ได้รับเงินเยียวยาจำนวน 3,000.-บาท ดังนี้
1. กลุ่มผู้สูงอายุในตำบลแม่คือ ได้รับเงินเยียวยา จำนวน 443 ราย
1.1 แยกเป็นเข้าบัญชีธนาคาร จำนวน 171 ราย ได้รับเงินเข้าฐัญชีในวันนี้ (20 กรกฎาคม 2563) ขอให้ท่านตรวจสอบยอดเงินในบัญชีธนาคารด้วย
1.2 รับเป็นเงินสด จำนวน 272 ราย เทศบาลตำบลแม่คือ จะกำหนดการเบิกจ่ายภายใน 15 วัน ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป
2. กลุ่มผู้พิการ ได้รับเงินเยียวยา จำนวน 98 ราย
2.1 แยกเป็นเข้าบัญชีธนาคาร จำนวน 45 ราย ได้รับเงินเข้าบัญชีในวันนี้ (20 กรกฎาคม 2563) ขอให้ท่านตรวจสอบยอดเงินในบัญชีธนาคารด้วย
2.2 รับเป็นเงินสด จำนวน 53 ราย เทศบาลตำบลแม่คือ จะกำหนดการเบิกจ่ายภายใน 15 วัน ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป
3. กลุ่มเด็กที่ได้รับการอุดหนุนเด็กแรกเกิด จำนวน 97 ราย (นับถึงผู้ที่ได้เงินอุดหนุนเดือนพฤษภาคม 2563) ขอให้ท่านที่มีรายชื่อตรวจสอบยอดเงินในบัญชีต่อไป
ท่านสามารถ ตรวจสอบ สิทธิเปราะบาง ได้ที่ http://covid.m-society.go.th/1018_931_pikancash.xls (44 KB.)
1018_932_pikanacc.xls (44 KB.)
1018_933_oldacc.xls (80 KB.)
1018_934_oldcash.xls (86 KB.)
1018_935_child.xlsx (25 KB.)ประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำและแผนการส่งน้ำฤดูฝน ปี พ.ศ. 2563 (โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา) <24/06/63>

ตามที่ได้มีการพิจารณาและวางแผนการบริหารจัดการน้ำในฤดูฝน 2563 โดยมีผลการประชุม 3 ประเด็นสำคัญดังนี้

1.สถานการณ์น้ำในเขื่อนขณะนี้มีปริมาณน้ำทั้งสิ้น 63 ล้านลูกบาศก์เมตรของความจุ แต่สามารถใช้น้ำได้เพียง 49 ล้านลูกบาศกเมตร

2.ตามสถานการณ์ที่ 1 จึงมีมติให้โครงการเริ่มกาารส่งน้ำในทุกสายคลอง เพื่อช่วยเหลือการเพาะปลูกฤดูฝนในวันที่ 15 ก.ค. 25653

3.การส่งน้ำในห้วงตามแผนในกรณีที่มีฝนตก หรือได้รับแจ้งจากกลุ่มผู้ใช้น้ำว่ามีฝนตกในพื้นที่โครงการจะหยุดการส่งน้ำทันทีเมื่อประเมินแล้ว่าปริมาณฝนนั้งเพียงพอต่อความต้องของข้าวหรือพื้อที่ปลูก

*รอบเวรการส่งน้ำ ดังเอกสารที่ได้แนบไว้*ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวัตถุอันตราย พาราควอต และ คลอร์ไพริฟอส <24/06/63>

จากการรับแจ้งจากจังหวัดเชียงใหม่ เร่ื่องวัตถุอันตราย 2 ชนิด ได้แก่ พาราควอต และ คลอร์ไพริฟอส ซึ่งประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมและคำสั่งกรมวิชาการเกษตร ได้ประกาศเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 โดยสารทั้ง 2 ชนิด ไม่สามารถมีไว้ในครอบครองและใช้ได้
โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2563 สำหรับเกษตรกรหรือผู้มีไว้ครอบครอง ต้องส่งมอบคืนวัตถุอันตราบแก่ผู้ขาย ที่ตนซื้อมาให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ไม่เกินวันที่ 29 สิงหาคม 2563) หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามจะมีบทลงโทษตามกฏหมาย.
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54  


 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
Copyright 2006-2021 โดย เทศบาลตําบลแม่คือ - http://www.maekhu.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่คือ 149 ม.2 ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com