เทศบาลตำบลแม่คือ ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างเทศบาล
โครงสร้างคณะผู้บริหาร
โครงสร้างสภาเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
คำขวัญเทศบาลตำบลแม่คือ
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ
อัตรากำลังของเทศบาล
ปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คือ
แผนพัฒนาตำบลแม่คือ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อมูลสถิติรายได้ของ เทศบาล
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อในพื้นที่
บุคคลสำคัญในตำบลแม่คือ
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเทศบาลตำบลแม่คือ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
เทศบัญญัติตำบลแม่คือ/กฎหมาย ระเบียบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่คือ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับดูแลรอบ 6 เดือน
social network
facebook
มาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน
คู่มือการปฎิบัติงาน
แผนปฏิบัติการงานสาธารณสุข
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานตามแผน
รายงานผลความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและบริการ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลแม่คือ
กิจการสภาเทศบาลตำบลแม่คือ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลแม่คือ
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลแม่คือ
คลินิกกฎหมายบริการประชาชน เทศบาลตำบลแม่คือ
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลแม่คือ
 
 
สถิิติการเข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้ 11 คน
สถิติวันนี้ 165 คน
สถิติเดือนนี้ 13378 คน
สถิติปีนี้ 255054 คน
สถิติทั้งหมด 1604543 คน
ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2549
ข่าวสารและกิจกรรม
 

   

ประชาสัมพันธ์การแจกเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2563 <24/03/63>

ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) มีแนวโน้มการแพร่ระบาดที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อป้องกัน และลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อ เทศบาลตำบลแม่คือ จึงกำหนดออกหน่วยให้บริการการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ ประจำเดือนเมษายน 2563 ในวันศุกร์ ที่ 3 เมษายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึง 12.00 น. ณ จุดบริการของแต่ละหมู่บ้าน
*หมายเหตุ* เฉพาะผู้ป่วยติดเชื้อ สามารถมารับเบี้ยยังชีพได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลแม่คือ ในวันศุกร์ ที่ 3 เมษายน 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 16.30 น.
หมู่ที่ 1 สถานที่ ณ ศาลาเอกประสงค์ SML หมู่ที่ 1
หมู่ที่ 2 สถานที่ ณ ศาลาเกริก หน้าวัดแม่คือ
หมู่ที่ 3 สถานที่ ณ ตลาดประชารัฐ หมู่ที่ 3
หมู่ที่ 4 สถานที่ ณ ศาลาที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน
หมู่ที่ 5 สถานที่ ณ ศาลาเอกประสงค์ SML หมู่ที่ 5
หมู่ที่ 6 สถานที่ ณ วัดหนองงูประกาศเทศบาลตำบลแม่คือ เรื่อง แจ้งปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คือ ตั้งแต่วันที่ 14-31 มีนาคม 2563 และจะเปิดวันที่ 1 เมษายน 2563 <20/03/63>
ร่างรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น <10/03/63>

เทศบาลตำบลแม่คือได้จัดทำร่างรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งจำนวน 3 รูปแบบตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ หากท่านใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ให้จัดทำเป็นหนังสือส่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ภายในวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2563 เพื่อจะได้นำเสนอคณะกรรมการการแบ่งเขตเลือกตั้ง และคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาให้ความเห็นต่อไปกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น <14/02/63>
ประกาศรับสมัครคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่คือ <27/01/63>

เทศบาลตำบลแม่คือ
รับสมัครบุุคคลเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่คือ
รับสมัครระหว่างวันที่ 3 - 7 กุมภาพันธ์ 2563
ระหว่างเวลา 08.30 น.- 16.30 น.
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่คือ
โดยมีหลักฐาน
1.ใบสมัคร
2. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
4. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือหลักฐานที่แสดงว่ามีภูมิลำเนา
5.ใบรับรองแพทย์ ที่แสดงว่าไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบและติดยาเสพติดให้โทษ
6. สำเนาหลักฐานที่แสดงวุฒิการศึกษาสูงสุด (ถ้ามี) เช่น สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาหลักฐานอื่นใดที่แสดงว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาใบสมัคร 972_913_apply.doc (102 KB.)
 
     
หน้า   1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50  


 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
Copyright 2006-2020 โดย เทศบาลตําบลแม่คือ - http://www.maekhu.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่คือ 149 ม.2 ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com