เทศบาลตำบลแม่คือ ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างเทศบาล
โครงสร้างคณะผู้บริหาร
โครงสร้างสภาเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
คำขวัญเทศบาลตำบลแม่คือ
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ
อัตรากำลังของเทศบาล
ปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คือ
แผนพัฒนาตำบลแม่คือ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อมูลสถิติรายได้ของ เทศบาล
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อในพื้นที่
บุคคลสำคัญในตำบลแม่คือ
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเทศบาลตำบลแม่คือ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
เทศบัญญัติตำบลแม่คือ/กฎหมาย ระเบียบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่คือ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับดูแลรอบ 6 เดือน
social network
facebook
มาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน
คู่มือการปฎิบัติงาน
แผนปฏิบัติการงานสาธารณสุข
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานตามแผน
รายงานผลความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและบริการ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลแม่คือ
กิจการสภาเทศบาลตำบลแม่คือ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลแม่คือ
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลแม่คือ
คลินิกกฎหมายบริการประชาชน เทศบาลตำบลแม่คือ
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลแม่คือ
 
 
สถิิติการเข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้ 13 คน
สถิติวันนี้ 117 คน
สถิติเดือนนี้ 13330 คน
สถิติปีนี้ 255006 คน
สถิติทั้งหมด 1604495 คน
ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2549
ข่าวสารและกิจกรรม
 

   

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 <01/10/63>

ตามที่ เทศบาลตำบลแม่คือได้จัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลแม่คือ ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 และเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พิจารณาตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 62 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 นั้น
บัดนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้พิจารณาเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 เรียบร้อยแล้ว เทศบาลตำบลแม่คือจึงขอประกาศใช้เป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไปเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 1072_993_money 2564.pdf (3.07 MB.)รับสมัครผู้ที่ประสงค์เข้าอบรมเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น <04/08/63>

เทศบาลตำบลแม่คือมีความประสงค์รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นของเทศบาลตำบลแม่คือ จำนวน 2 อัตรา
โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 - 7 สิงหาคม 2563 นี้
โดยผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องเข้าอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง จำนวน 70 ชั่วโมงของกรมอนามัย และเมื่อได้รับแต่งตั้งจะได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 5,000.-บาท โดยมีคุณสมบัติดังนี้
(1) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
(2) มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลแม่คือ
(3) ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายโดยได้รับค่าตอบแทนประจำ
สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัคร ได้ที่ งานสาธารณสุข เทศบาลตำบลแม่คือ โทร 0-5338-7062 ต่อ 11การประกาศโมษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย <23/07/63>

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จึงส่งประกาศโฆษณาคำขอจำทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์ไทยดังกล่่าว มาเพื่อปิดประกาศให้รับทราบโดยทั่วกันหากบุคคลใดเห็นว่าตนมีสิทธิจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยให้ยื่นคำคัดค้าดต่อนายทะเบียนกลางพร้อมทั้งแสดงหลักฐาน ณ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลิอก กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดชวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ภายใน 60 วัน นับแต่วันกระกาศโฆษณา1021_939_CCF23072563.pdf (1.33 MB.)เทศบาลตำบลแม่คือขอแจ้งประชาสัมพันธ์รายชื่อกลุ่มเปราะบาง จำนวน 3 กลุ่มที่ได้รับเงินเยียวยาจำนวน 3,000.-บาท <20/07/63>

เทศบาลตำบลแม่คือขอแจ้งประชาสัมพันธ์รายชื่อกลุ่มเปราะบาง จำนวน 3 กลุ่มที่ได้รับเงินเยียวยาจำนวน 3,000.-บาท ดังนี้
1. กลุ่มผู้สูงอายุในตำบลแม่คือ ได้รับเงินเยียวยา จำนวน 443 ราย
1.1 แยกเป็นเข้าบัญชีธนาคาร จำนวน 171 ราย ได้รับเงินเข้าฐัญชีในวันนี้ (20 กรกฎาคม 2563) ขอให้ท่านตรวจสอบยอดเงินในบัญชีธนาคารด้วย
1.2 รับเป็นเงินสด จำนวน 272 ราย เทศบาลตำบลแม่คือ จะกำหนดการเบิกจ่ายภายใน 15 วัน ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป
2. กลุ่มผู้พิการ ได้รับเงินเยียวยา จำนวน 98 ราย
2.1 แยกเป็นเข้าบัญชีธนาคาร จำนวน 45 ราย ได้รับเงินเข้าบัญชีในวันนี้ (20 กรกฎาคม 2563) ขอให้ท่านตรวจสอบยอดเงินในบัญชีธนาคารด้วย
2.2 รับเป็นเงินสด จำนวน 53 ราย เทศบาลตำบลแม่คือ จะกำหนดการเบิกจ่ายภายใน 15 วัน ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป
3. กลุ่มเด็กที่ได้รับการอุดหนุนเด็กแรกเกิด จำนวน 97 ราย (นับถึงผู้ที่ได้เงินอุดหนุนเดือนพฤษภาคม 2563) ขอให้ท่านที่มีรายชื่อตรวจสอบยอดเงินในบัญชีต่อไป
ท่านสามารถ ตรวจสอบ สิทธิเปราะบาง ได้ที่ http://covid.m-society.go.th/1018_931_pikancash.xls (44 KB.)
1018_932_pikanacc.xls (44 KB.)
1018_933_oldacc.xls (80 KB.)
1018_934_oldcash.xls (86 KB.)
1018_935_child.xlsx (25 KB.)ประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำและแผนการส่งน้ำฤดูฝน ปี พ.ศ. 2563 (โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา) <24/06/63>

ตามที่ได้มีการพิจารณาและวางแผนการบริหารจัดการน้ำในฤดูฝน 2563 โดยมีผลการประชุม 3 ประเด็นสำคัญดังนี้

1.สถานการณ์น้ำในเขื่อนขณะนี้มีปริมาณน้ำทั้งสิ้น 63 ล้านลูกบาศก์เมตรของความจุ แต่สามารถใช้น้ำได้เพียง 49 ล้านลูกบาศกเมตร

2.ตามสถานการณ์ที่ 1 จึงมีมติให้โครงการเริ่มกาารส่งน้ำในทุกสายคลอง เพื่อช่วยเหลือการเพาะปลูกฤดูฝนในวันที่ 15 ก.ค. 25653

3.การส่งน้ำในห้วงตามแผนในกรณีที่มีฝนตก หรือได้รับแจ้งจากกลุ่มผู้ใช้น้ำว่ามีฝนตกในพื้นที่โครงการจะหยุดการส่งน้ำทันทีเมื่อประเมินแล้ว่าปริมาณฝนนั้งเพียงพอต่อความต้องของข้าวหรือพื้อที่ปลูก

*รอบเวรการส่งน้ำ ดังเอกสารที่ได้แนบไว้*
 
     
หน้า   1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50  


 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
Copyright 2006-2020 โดย เทศบาลตําบลแม่คือ - http://www.maekhu.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่คือ 149 ม.2 ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com