เทศบาลตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ (เบอร์โทรศัพท์ 053-387062)
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
คำขวัญเทศบาลตำบลแม่คือ
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ
อำนาจและหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างสภาเทศบาล
รายชื่อคณะผู้บริหารเทศบาล
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
รายชื่อบุคลากรเทศบาล
ปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คือ
แผนยุทธศาสตร์/แผนการดำเนินงานประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือการปฎิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและบริการ
E-Service (ระบบบริการแบบออนไลน์)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
อัตรากำลังของเทศบาล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การส่งเสริมความโปร่งใสฯ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
บุคคลสำคัญในตำบลแม่คือ
ข้อมูลสถิติรายได้ของ เทศบาล
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่คือ
Facebook
รายงานผลการดำเนินงานตามแผน
แผนปฏิบัติการงานสาธารณสุข
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลแม่คือ
คลินิกกฎหมายบริการประชาชน เทศบาลตำบลแม่คือ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานป้องกันทุจริตประจำปี รอบ6เดือน
รายงานการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ITA
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลแม่คือ
 
 
สถิิติการเข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้ 22 คน
สถิติวันนี้ 22 คน
สถิติเดือนนี้ 12914 คน
สถิติปีนี้ 127341 คน
สถิติทั้งหมด 1756603 คน
ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2549
ข่าวสารและกิจกรรม
 

   

เทศบาลตำบลแม่คือ การแจกเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ในวันศุกร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2564 ณ ลานเอนกประสงค์หน้าเทศบาล (โดม) <06/05/64>
1107_1028_121.jpg (176 KB.)เทศบาลตำบลแม่คือได้พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) <05/05/64>

หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจโรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจแล้ว วันนี้เทศบาลตำบลแม่คือได้พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่าบริเวณ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คือ อาคารอนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือ และอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแม่คือ
จากบริษัทอินเตอร์นัมเบอร์อโกรเทคจำกัด โดยนายภานุวัชร คำวงค์ใส กำนันตำบลสำราญราษฎร์ ซึ่งให้การอนุเคราะห์โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อให้อาคารมีความปลอดภัย สำหรับผู้มาติดต่องานต่อไป เทศบาลตำบลแม่คือข อขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ1106_1020_picture.pdf (4.02 MB.)ขอประชาสัมพันธ์ แจ้งยอดเงินบริจาคให้โรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจเทศบาลตำบลแม่คือ ณ วันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. จำนวน 847,418.57 บาท และค่าใช้จ่ายในรอบแรก <28/04/64>

ขอแจ้งค่าใช้จ่ายรอบแรกดังนี้
1. จัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ Panasonicแบบกำจัดไวรัส จำนวน 3 เครื่อง ตามคำแนะนำแพทย์ แยกเป็นขนาด 26 ตร.ม. จำนวน 2 เครื่อง และ ขนาด 42 ตร.ม. จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 24,970 บาท
2. จัดซื้อหน้ากากกรองอากาศป้องกันระบบทางเดินหายใจ จำนวน 2 เครื่อง สำหรับแพทย์และพยาบาลที่ใส่ชุด PPE เข้าไปดูแลเด็ก เป็นเงิน 60,000 บาท
3. จัดซื้อไส้กรอง Hepa filter จำนวน 3 อัน เป็นเงิน 2,100 บาท
4. จัดซื้อเครื่องซักผ้า Panasonic ขนาด 16 กิโล เป็นเงิน 13,490 บาท
5. จัดซื้อเครื่องอบผ้า Whirlpool ขนาด 15 กิโล เป็นเงิน 32,990 บาท
รวมเป็นรายจ่ายรอบแรกจำนวน 133,550 บาท คงเหลือ 703,868.57 บาท
ขอขอบพระคุณผู้บริจาคเงินทุกท่าน ในการสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ในการดูแลเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คือครั้งนี้ค่ะ
สำหรับการใช้จ่ายในครั้งต่อไปจะรายงานให้ทุกท่านทราบต่อไปค่ะขอประชาสัมพันธ์ งดรับบริจาคเงินเข้าบัญชีโรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจ เนื่องจากได้รับบริจาคเงินเพียงพอต่อการบริหารจัดการแล้ว ขอขอบคุณผู้ที่บริจาคทุกท่าน หากท่านใดต้องการใบอนุโมทนาบัตรหรือหนังสือขอบคุณ แจ้งความประสงค์ได้ที่เทศบาลตำบลแม่คือ หรือทางเพจ facebook : Maekhu Municipality <28/04/64>

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อเทศบาลตำบลแม่คือ
053-387062ขณะนี้ กกต.ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ จำนวน 1 รายและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ จำนวน 12 ราย ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 49/2564 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบ <27/04/64>
1103_1019_pdf_merged.pdf (446 KB.)
 
     
หน้า   1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54  


 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
Copyright 2006-2021 โดย เทศบาลตําบลแม่คือ - http://www.maekhu.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่คือ 149 ม.2 ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com