เทศบาลตำบลแม่คือ ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างเทศบาล
คำขวัญเทศบาลตำบลแม่คือ
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ
อัตรากำลังของเทศบาล
ปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คือ
แผนพัฒนาตำบลแม่คือ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อมูลสถิติรายได้ของ เทศบาล
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อในพื้นที่
บุคคลสำคัญในตำบลแม่คือ
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเทศบาลตำบลแม่คือ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
เทศบัญญัติตำบลแม่คือ/กฎหมาย ระเบียบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่คือ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับดูแลรอบ 6 เดือน
social network
facebook
มาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการ
คู่มือการปฎิบัติงาน
รายงานผลความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและบริการ
มาตรการป้องกันการทุจริต
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลแม่คือ
 
 
สถิิติการเข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้ 38 คน
สถิติวันนี้ 414 คน
สถิติเดือนนี้ 12320 คน
สถิติปีนี้ 158099 คน
สถิติทั้งหมด 1507588 คน
ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2549
ข่าวสารและกิจกรรม
 

   

ประกาศเทศบาลตำบลแม่คือ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเป็นพนักงานจ้าง <01/06/53>

ประกาศเทศบาลตำบลแม่คือ
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเป็นพนักงานจ้าง
-------------------------------------------

ตามที่ เทศบาลตำบลแม่คือ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตามประกาศฯ ลงวันที่ 20 เมษายน 2553 กำหนดเวลารับสมัครระหว่างวันที่ 4 พฤษภาคม - 27 พฤษภาคม 2553 นั้น

คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ดังรายชื่อตามตารางแนบท้ายประกาศนี้

เทศบาลตำบลแม่คือ จะดำเนินการสอบแข่งขัน ในวันที่ 4 มิถุนายน 2553 สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (สอบข้อเขียน) เวลา 10.00 - 12.00 น. และสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ เทศบาลตำบลแม่คือ ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ นำบัตรประจำตัวสอบ และบัตรประจำตัวประชาชนมาเป็นหลักฐานในการเข้าห้องสอบด้วย

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2553


(นายอุดม อิ่นคำ)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ

รายชื่อตารางแนบท้ายประกาศ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป
ตำแหน่ง คนงานทั่วไป
เลขประจำตัวสอบ ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ
001 นายบรรดิษฐ์ ขันธปราบ
002 นายณรงค์ชัย เฉียบแหลม
003 นายชูศักดิ์ คงมูล
004 นายมงคล เพ็ชรใส
005 นายประยูร ดวงพระเนตร
006 นายนิธิศ กีรติภูมิภัทร

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป
ตำแหน่ง นักการภารโรง
เลขประจำตัวสอบ ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ
001 นางบัวผัน บุญมา
002 นายปรัญชัย หล้าหลอด
003 นายชูชาติ ตื้อเป็ง


รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา
เลขประจำตัวสอบ ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ
001 นายอภิวัฒน์ ชัยมหาวัน
002 นายณรงค์ มะโนคำ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเป็นพนักงานจ้าง 185_244_name.doc (81 KB.)เทศบาลตำบลแม่คือมีความประสงค์รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ที่ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร จำนวน 1 อัตรา <11/05/53>

เทศบาลตำบลแม่คือมีความประสงค์รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นที่ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด(นักบริหารงานทั่วไป 6) จำนวน 2 อัตรา รายระเอียดตามเอกสารแนบท้าย

รายละเอียด

ประกาศเทศบาลตำบลแม่คือ
เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นที่ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

ด้วยเทศบาลตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มีตำแหน่ง พนักงานเทศบาล
สายงานผู้บริหารว่าง ดังนี้

1. ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป 6 ) จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่ง หัวหน้ากองการศึกษา (นักบริหารการศึกษา 6 ) จำนวน 1 อัตรา

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2545 ข้อ 152 , 155 จึงประกาศให้พนักงานเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งในระดับเดียวกันกับตำแหน่งที่ว่าง หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ที่ดำรงตำแหน่งสายงานนักบริหาร ในตำแหน่งและระดับเดียวกันกับตำแหน่งที่ว่าง และ มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามที่ ก.ท.กำหนด (แนบท้ายประกาศนี้) ที่ประสงค์จะขอโอนยื่นเอกสารดังต่อไปนี้
1. คำร้องขอโอน
2. สำเนาบัตรประวัติพนักงานส่วนท้องถิ่น
3. หนังสือยินยอมให้โอนจากผู้บริหารต้นสังกัด
4. หนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด
5. เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

โดยยื่นเอกสารได้ที่ เทศบาลตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้น
ไป ในวันและเวลาราชการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2553


(ลงชื่อ)
(นายอุดม อิ่นคำ)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ


ชื่อตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป 6

ตำแหน่งประเภท บริหาร

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานเทียบเท่ากองในเทศบาล ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ความยาก และคุณภาพของงานค่อนข้างสูงมาก หรือในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบเท่าได้ระดับเดียวกัน รับผิดชอบการบริหารงานทั่วไป โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วยงานและปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจำนวนมากพอสมควร และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ ทำความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ และดำเนินการปฏิบัติงานบริหารทั่วไปที่ยากมาก โดยควบคุมตรวจสอบการจัดการงานต่าง ๆ หลายด้าน เช่น งานธุรการ งานสัญญางานบุคคล งานนิติการ งานประชาสัมพันธ์ งานทะเบียน งานนโยบายและแผน งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวมข้อมูลสถิติ เป็นต้น หรือปฏิบัติงานเลขานุการที่ยากมาก เช่น ร่างหนังสือโต้ตอบ แปลเอกสาร กำกับควบคุมการเตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม การบันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม การทำรายงานการประชุมและรายงานอื่น ๆ การทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การติดตามผลการปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าส่วนราชการ เป็นต้น ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังทำหน้าที่ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย
ในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ทำหน้าที่ช่วยหัวหน้าหน่วยงานปฏิบัติงานตามที่ได้รับ มอบหมาย


คุณสมบัติเฉพาะ


คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.ท.รับรอง และ
2. ได้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 6 หรือที่ ก.ท.เทียบเท่า และได้ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล งานธุรการ งานสารบรรณ งานทะเบียนและบัตร งานประชาสัมพันธ์ งานนิติการ งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง งานวิเคราะห์นโยบาย และแผน งานส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานระเบียบเผยแพร่ งานระบบข้อมูล งานสัญญา หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. มีความรู้ในวิชาการบริหารงานทั่วไปอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่
2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบพนักงานเทศบาลและกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่น ๆ ที่ใช้
ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
3. มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแผนงานด้านต่าง ๆ ของส่วนราชการที่สังกัด
4. มีความสามารถในการจัดทำแผนงาน ควบคุมตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำและเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
5. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
6. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน
7. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารงานบุคคล
8. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
9. มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์ในการจัดทำแผ่นตารางทำการประกาศเทศบาลตำบลแม่คือ เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นที่ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร 183_243_666666666666666666.doc (77 KB.)รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่คือ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2553 ครั้งที่ 2 <10/05/53>
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่คือ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2553 ครั้งที่ 2 209_271_sa1.2.doc (216 KB.)ประกาศเทศบาลตำบลแม่คือ เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง <23/04/53>
ประกาศเทศบาลตำบลแม่คือ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 184_242_11111111.doc (116 KB.)เทศบาลตำบลแม่คือมีความประสงค์รับโอนผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือ <21/04/53>

เทศบาลตำบลแม่คือมีความประสงค์รับโอนผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือ รายระเอียดตามเอกสารที่ได้แนบมาด้วย
สอบถามข้อมูลได้ที่ เทศบาลตำบลแม่คือ กองการศึกษารายละเอียดการรับโอนผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือ 182_240_รับโอนย้าย ผอ.โรงเรียน.pdf (96 KB.)
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 [34] 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44  


 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
Copyright 2006-2020 โดย เทศบาลตําบลแม่คือ - http://www.maekhu.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่คือ 149 ม.2 ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com