เทศบาลตำบลแม่คือ ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างเทศบาล
โครงสร้างคณะผู้บริหาร
โครงสร้างสภาเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
คำขวัญเทศบาลตำบลแม่คือ
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ
อัตรากำลังของเทศบาล
ปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คือ
แผนพัฒนาตำบลแม่คือ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อมูลสถิติรายได้ของ เทศบาล
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อในพื้นที่
บุคคลสำคัญในตำบลแม่คือ
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเทศบาลตำบลแม่คือ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
เทศบัญญัติตำบลแม่คือ/กฎหมาย ระเบียบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่คือ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับดูแลรอบ 6 เดือน
social network
facebook
มาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน
คู่มือการปฎิบัติงาน
แผนปฏิบัติการงานสาธารณสุข
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานตามแผน
รายงานผลความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและบริการ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลแม่คือ
กิจการสภาเทศบาลตำบลแม่คือ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลแม่คือ
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลแม่คือ
คลินิกกฎหมายบริการประชาชน เทศบาลตำบลแม่คือ
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลแม่คือ
 
 
สถิิติการเข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้ 15 คน
สถิติวันนี้ 68 คน
สถิติเดือนนี้ 14994 คน
สถิติปีนี้ 256670 คน
สถิติทั้งหมด 1606159 คน
ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2549
ข่าวสารและกิจกรรม
 

   

เทศบาลตำบลแม่คือ มีความประสงค์ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2553 <09/09/53>

ด้วยเทศบาลตำบลแม่คือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ดังนั้นจึงอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ (ก.ท.จ.เชียงใหม่ ) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ประกาศ หมวดที่ 4 ข้อ 18 และ ข้อ 19 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดังนี้
1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา ดังนี้
1) สำนักปลัดเทศบาล
- ผู้ช่วย เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 อัตรา ๆ ละ 5,760 บาท
- ผู้ช่วย เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา ๆ ละ 5,760 บาท
- พนักงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา ๆ ละ 5,760 บาท
2. พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง 3 อัตรา ดังนี้
1) สำนักปลัดเทศบาล
- คนงานทั่วไป (งานธุรการ) จำนวน 1 อัตรา ๆ ละ 5,080 บาท
- คนงานทั่วไป (งานสาธารณสุข) จำนวน 1 อัตรา ๆ ละ 5,080 บาท
2) กองการศึกษา
- คนงานทั่วไป (งานธุรการ) จำนวน 1 อัตรา ๆ ละ 5,080 บาท
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
ผู้ที่ประสงค์จะเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลแม่คือ จะต้องมีคุณสมบัติตาม ข้อ 4 ยกเว้นข้อ 4 (9) แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ดังนี้
1) มีสัญชาติไทย
2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปี เว้นแต่พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ อายุไม่เกินเจ็ดสิบปี
3) ไม่เป็น.........
3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานเทศบาล
5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
6) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
8) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
9) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
10) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
3. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร
1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 ใบ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
4. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกไห้ไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันตรวจร่างกาย จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาภาพถ่ายใบปริญญาบัตรและระเบียนแสดงผลการเรียน จำนวน 1 ฉบับ
6. หนังสือรับรองการทำงานจากผู้บังคับบัญชา ( ถ้ามี ) จำนวน 1 ฉบับ
7. กรณีเพศชาย ให้แนบใบสำคัญทางทหาร ( สด.9 ) หรือหลักฐานแสดงว่าได้ผ่านการตรวจเลือด
ทหารมาแล้ว ( สด.43 ) หรือหลักฐานแสดงว่าเป็นทหารกองหนุนพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
8. เอกสารอื่น (ถ้ามี) (ระบุ ) จำนวน......................ฉบับ
4. วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ด้วยตนเองได้ที่ สำนักปลัดเทศบาล สำนักงานเทศบาลตำบลแม่คือ 149 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 8 ถึง 17 กันยายน 2553 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ)

5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
เทศบาลตำบลแม่คือ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ 20 กันยายน 2553 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามใบสมัครและหลักฐานที่ยื่นสมัคร
6. วัน เวลา และสถานที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรร
เทศบาลตำบลแม่คือ จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ในวันที่ 21 กันยายน 2554 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
7. วิธีการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร
ใช้การประเมินสมรรถนะ โดยการประเมินจากความเหมาะสมกับตำแหน่ง ด้วยวิธีการสัมภาษณ์
หรือวิธีอื่นที่เหมาะสมและจากประสบการณ์ในการทำงานโดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามใบสมัครและหลักฐาน
ที่ยื่นสมัคร
8. การประกาศผลการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร
เทศบาลตำบลแม่คือจะประกาศผลการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่ 28 กันยายน 2553 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ www.maekhu.go.th
9. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรร จะต้องเป็นผู้สอบได้ตามหลักเกณฑ์และการประเมินสมรรถนะที่คณะกรรมการฯ กำหนดไว้โดยได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรร
เทศบาลตำบลแม่คือ จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร โดยเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และจะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
11. การบรรจุแต่งตั้งและค่าตอบแทน
ผู้ที่ได้รับการสรรหาและเลือกสรรบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลแม่คือ จะได้รับอัตราค่าจ้างตามตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร หรือคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรที่ได้รับการแต่งตั้ง อาจพิจารณาอัตราค่าตอบแทน ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2547 หมวด 5 ว่าด้วยค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ ข้อ 26, 27 และข้อ 28 และที่แก้ไขเพิ่มเติมก็ได้

เทศบาลตำบลแม่คือ จะบรรจุแต่งตั้งผู้ที่ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเมื่อผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ ในอัตราค่าจ้างดังกล่าวข้างต้นและเทศบาลตำบลแม่คือ จะไม่บรรจุแต่งตั้งบุคคลใด หากตรวจสอบภายหลังว่าผู้ที่เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรได้ขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครหรือไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติงาน
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2553(นายอุดม อิ่นคำ)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ


เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลแม่คือ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งพนักงานจ้าง
******************
1. พนักงานจ้างตามภารกิจ
1) คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ รหัสสอบ 01
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.ท.
รับรองซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
2) คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ รหัสสอบ 02
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า
ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
3) คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง พนักงานขับรถ รหัสสอบ 03
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ หรือหากมีคุณวุฒิที่ต่ำกว่า ปวช.
จะต้อง จะต้องเป็นผู้มีความสามารถและทักษะ โดยได้ปฏิบัติงานด้านขับรถมาไม่ต่ำกว่า 5 ปี และมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานและระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน มีใบอนุญาตขับรถตรงตามที่กฎหมายกำหนด

2. พนักงานจ้างทั่วไป
1) คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง คนงานทั่วไป รหัสสอบ 04
ได้รับคุณวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และมีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

**************************
ประกาศรับสมัคร 195_260_Job 53.pdf (230 KB.)เทศบาลตำบลแม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ มีความประสงค์รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล จำนวน 4 อัตรา <02/09/53>

เทศบาลตำบลแม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
มีความประสงค์รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล จำนวน 4 อัตรา ดังนี้
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 2-4/5
บุคลากร 3-5/6ว
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2-4/5
วิศวะกรโยธา 3-5/6ว
สนใจติดต่อ สำนักปลัด 053-386128

สามารถมาติดต่อด้วยตนเอง หรือ ส่งเอกสารประวัติพร้อมรูปถ่าย มาที่ e-mail dewey232001@hotmail.comรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่คือ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2553 ครั้งที่ 2 <18/08/53>
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่คือ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2553 ครั้งที่ 2 213_278_sa2.2.doc (102 KB.)รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่คือ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2553 ครั้งที่ 1 <09/08/53>
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่คือ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2553 ครั้งที่ 1 212_277_sa2.1.doc (202 KB.)ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่คือ เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่คือ สมัยสามัญสมัยที่ 2/2553 <03/08/53>
ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่คือ เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่คือ สมัยสามัญสมัยที่ 2/2553 220_287_3.JPG (332 KB.)
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 [38] 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50  


 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
Copyright 2006-2020 โดย เทศบาลตําบลแม่คือ - http://www.maekhu.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่คือ 149 ม.2 ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com