เทศบาลตำบลแม่คือ ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างเทศบาล
โครงสร้างคณะผู้บริหาร
โครงสร้างสภาเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
คำขวัญเทศบาลตำบลแม่คือ
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ
อัตรากำลังของเทศบาล
ปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คือ
แผนพัฒนาตำบลแม่คือ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อมูลสถิติรายได้ของ เทศบาล
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อในพื้นที่
บุคคลสำคัญในตำบลแม่คือ
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเทศบาลตำบลแม่คือ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
เทศบัญญัติตำบลแม่คือ/กฎหมาย ระเบียบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่คือ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับดูแลรอบ 6 เดือน
social network
facebook
มาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน
คู่มือการปฎิบัติงาน
แผนปฏิบัติการงานสาธารณสุข
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานตามแผน
รายงานผลความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและบริการ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลแม่คือ
กิจการสภาเทศบาลตำบลแม่คือ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลแม่คือ
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลแม่คือ
คลินิกกฎหมายบริการประชาชน เทศบาลตำบลแม่คือ
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลแม่คือ
 
 
สถิิติการเข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้ 14 คน
สถิติวันนี้ 668 คน
สถิติเดือนนี้ 14405 คน
สถิติปีนี้ 256081 คน
สถิติทั้งหมด 1605570 คน
ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2549
ข่าวสารและกิจกรรม
 

   

โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ต้านภัยยาเสพติด เด็กและเยาวชนตำบลแม่คือ <12/07/53>
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ต้านภัยยาเสพติด เด็กและเยาวชนตำบลแม่คือ 191_259_mammam.doc (52 KB.)รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่คือ สมัยสามัญ วิสมัยที่ 1/2553 ครั้งที่ 1 <23/06/53>
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่คือ สมัยสามัญ วิสมัยที่ 1/2553 ครั้งที่ 1 210_272_vee1.doc (226 KB.)ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่คือ เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่คือ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2553 <18/06/53>
ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่คือ เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่คือ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2553 217_282_18.JPG (406 KB.)ประกาศเทศบาลตำบลแม่คือ เรื่อง ผลการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง <07/06/53>

ตามที่ เทศบาลตำบลแม่คือ ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้างตามภารกิจ ตามประกาศเทศบาลตำบลแม่คือ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 23 เมษายน 2553 และได้ดำเนินการสรรหาไป เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2553 นั้น

คณะกรรมการได้ดำเนินการตรวจข้อสอบ และรวมคะแนนทั้งภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้ผ่านการสอบเรียงตามลำดับคะแนน ตามตารางแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ผู้ที่สอบได้ลำดับที่ 1 ให้มารายงานตัวต่อเทศบาลตำบลแม่คือ ในวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เวลา 09.00 น. หากมีผู้เข้าสอบสละสิทธิ์ เทศบาลตำบลแม่คือจะเรียกผู้ที่สอบได้ในลำดับถัดไปเพื่อมารายงานตัว ต่อไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2553


(นายอุดม อิ่นคำ)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือผลการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้างตามภารกิจ ตามประกาศเทศบาลตำบลแม่คือ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวัน 187_245_name.xls (36 KB.)
ประกาศผลสอบพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ 187_246_notice.doc (63 KB.)ประกาศเทศบาลตำบลแม่คือ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเป็นพนักงานจ้าง <01/06/53>

ประกาศเทศบาลตำบลแม่คือ
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเป็นพนักงานจ้าง
-------------------------------------------

ตามที่ เทศบาลตำบลแม่คือ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตามประกาศฯ ลงวันที่ 20 เมษายน 2553 กำหนดเวลารับสมัครระหว่างวันที่ 4 พฤษภาคม - 27 พฤษภาคม 2553 นั้น

คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ดังรายชื่อตามตารางแนบท้ายประกาศนี้

เทศบาลตำบลแม่คือ จะดำเนินการสอบแข่งขัน ในวันที่ 4 มิถุนายน 2553 สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (สอบข้อเขียน) เวลา 10.00 - 12.00 น. และสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ เทศบาลตำบลแม่คือ ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ นำบัตรประจำตัวสอบ และบัตรประจำตัวประชาชนมาเป็นหลักฐานในการเข้าห้องสอบด้วย

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2553


(นายอุดม อิ่นคำ)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ

รายชื่อตารางแนบท้ายประกาศ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป
ตำแหน่ง คนงานทั่วไป
เลขประจำตัวสอบ ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ
001 นายบรรดิษฐ์ ขันธปราบ
002 นายณรงค์ชัย เฉียบแหลม
003 นายชูศักดิ์ คงมูล
004 นายมงคล เพ็ชรใส
005 นายประยูร ดวงพระเนตร
006 นายนิธิศ กีรติภูมิภัทร

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป
ตำแหน่ง นักการภารโรง
เลขประจำตัวสอบ ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ
001 นางบัวผัน บุญมา
002 นายปรัญชัย หล้าหลอด
003 นายชูชาติ ตื้อเป็ง


รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา
เลขประจำตัวสอบ ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ
001 นายอภิวัฒน์ ชัยมหาวัน
002 นายณรงค์ มะโนคำ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเป็นพนักงานจ้าง 185_244_name.doc (81 KB.)
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 [39] 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50  


 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
Copyright 2006-2020 โดย เทศบาลตําบลแม่คือ - http://www.maekhu.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่คือ 149 ม.2 ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com