เทศบาลตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ (เบอร์โทรศัพท์ 053-387062)
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
คำขวัญเทศบาลตำบลแม่คือ
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ
อำนาจและหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างสภาเทศบาล
รายชื่อคณะผู้บริหารเทศบาล
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
รายชื่อบุคลากรเทศบาล
ปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คือ
แผนยุทธศาสตร์/แผนการดำเนินงานประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือการปฎิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและบริการ
E-Service (ระบบบริการแบบออนไลน์)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
อัตรากำลังของเทศบาล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การส่งเสริมความโปร่งใสฯ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
บุคคลสำคัญในตำบลแม่คือ
ข้อมูลสถิติรายได้ของ เทศบาล
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่คือ
Facebook
รายงานผลการดำเนินงานตามแผน
แผนปฏิบัติการงานสาธารณสุข
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลแม่คือ
คลินิกกฎหมายบริการประชาชน เทศบาลตำบลแม่คือ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานป้องกันทุจริตประจำปี รอบ6เดือน
รายงานการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ITA
 
 
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลแม่คือ
 
 
สถิิติการเข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้ 26 คน
สถิติวันนี้ 96 คน
สถิติเดือนนี้ 12988 คน
สถิติปีนี้ 127415 คน
สถิติทั้งหมด 1756677 คน
ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2549
ข่าวสารและกิจกรรม
 

   

ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่คือ เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่คือ สมัยสามัญสมัยที่ 3/2553 <11/10/53>
ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่คือ เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่คือ สมัยสามัญสมัยที่ 3/2553 240_334_pasum.JPG (318 KB.)ประกาศเทศบาลตำบลแม่คือ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง <28/09/53>

ประกาศเทศบาลตำบลแม่คือ
เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
------------------------------

ตามที่ เทศบาลตำบลแม่คือ ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
ตามประกาศเทศบาลตำบลแม่คือ เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2553 ลงวันที่ 1 กันยายน 2553 ซึ่งได้ดำเนินการไปเมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2553 นั้น

คณะกรรมการฯได้ดำเนินการรวมคะแนนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเรียงตามลำดับคะแนน ตามตารางแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะซึ่งได้คะแนนในลำดับที่ 1 ให้มารายงานตัว ณ เทศบาลตำบลแม่คือ ในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 เวลา 09.00 น. หากผู้ผ่านการประเมินฯไม่มารายงานตัวหรือสละสิทธิ์ เทศบาลตำบลแม่คือจะเรียกผู้ที่ได้คะแนนในลำดับถัดไปเพื่อมารายงานตัว ต่อไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2553


(นายอุดม อิ่นคำ)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือประกาศเทศบาลตำบลแม่คือ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 201_266_name.doc (93 KB.)ประกาศจากอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง การรับสมัครบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง <20/09/53>

ประกาศจากอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง การรับสมัครบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง
ตามกฏกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง พ.ศ. 2553 ข้อ 3 กำหนดให้ในหนึ่งอำเภอ ให้มีบัญชีรายชื่อบุคคลที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ย ตามที่นายอำเภอเห็นสมควร แต่ต้องไม่น้อยกว่า 20 คน เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการรับสมัครผู้ไกล่เกลี่ยเป็นไปตามกฏกระทรวงดังกล่าว อำเภอจึงประกาศรับสมัครบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง...รายละเอียดการรับสมัครตามเอกสาร downloadประกาศ การรับสมัครบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง 200_263_News Law.pdf (360 KB.)ประกาศเทศบาลตำบลแม่คือ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2553 <20/09/53>

ประกาศเทศบาลตำบลแม่คือ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประจำปีงบประมาณ 2553
-------------------------------------------

ตามที่ เทศบาลตำบลแม่คือ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ ตามประกาศฯ ลงวันที่ 1 กันยายน 2553 กำหนดเวลารับสมัครระหว่างวันที่ 8 กันยายน - 17 กันยายน 2553 นั้น

คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ดังรายชื่อตามตารางแนบท้ายประกาศ ทั้งนี้ เทศบาลตำบลแม่คือ จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ในวันที่ 21 กันยายน 2553
เวลา 08.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่คือ ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ นำบัตรประจำตัวสอบ และบัตรประจำตัวประชาชนมาเป็นหลักฐานในการเข้าห้องสอบด้วย

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2553


(นายอุดม อิ่นคำ)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเป็นพนักงานจ้าง 197_262_Job net.pdf (464 KB.)เทศบาลตำบลแม่คือ มีความประสงค์ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2553 <09/09/53>

ด้วยเทศบาลตำบลแม่คือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ดังนั้นจึงอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ (ก.ท.จ.เชียงใหม่ ) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ประกาศ หมวดที่ 4 ข้อ 18 และ ข้อ 19 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดังนี้
1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา ดังนี้
1) สำนักปลัดเทศบาล
- ผู้ช่วย เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 อัตรา ๆ ละ 5,760 บาท
- ผู้ช่วย เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา ๆ ละ 5,760 บาท
- พนักงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา ๆ ละ 5,760 บาท
2. พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง 3 อัตรา ดังนี้
1) สำนักปลัดเทศบาล
- คนงานทั่วไป (งานธุรการ) จำนวน 1 อัตรา ๆ ละ 5,080 บาท
- คนงานทั่วไป (งานสาธารณสุข) จำนวน 1 อัตรา ๆ ละ 5,080 บาท
2) กองการศึกษา
- คนงานทั่วไป (งานธุรการ) จำนวน 1 อัตรา ๆ ละ 5,080 บาท
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
ผู้ที่ประสงค์จะเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลแม่คือ จะต้องมีคุณสมบัติตาม ข้อ 4 ยกเว้นข้อ 4 (9) แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ดังนี้
1) มีสัญชาติไทย
2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปี เว้นแต่พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ อายุไม่เกินเจ็ดสิบปี
3) ไม่เป็น.........
3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานเทศบาล
5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
6) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
8) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
9) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
10) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
3. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร
1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 ใบ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
4. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกไห้ไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันตรวจร่างกาย จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาภาพถ่ายใบปริญญาบัตรและระเบียนแสดงผลการเรียน จำนวน 1 ฉบับ
6. หนังสือรับรองการทำงานจากผู้บังคับบัญชา ( ถ้ามี ) จำนวน 1 ฉบับ
7. กรณีเพศชาย ให้แนบใบสำคัญทางทหาร ( สด.9 ) หรือหลักฐานแสดงว่าได้ผ่านการตรวจเลือด
ทหารมาแล้ว ( สด.43 ) หรือหลักฐานแสดงว่าเป็นทหารกองหนุนพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
8. เอกสารอื่น (ถ้ามี) (ระบุ ) จำนวน......................ฉบับ
4. วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ด้วยตนเองได้ที่ สำนักปลัดเทศบาล สำนักงานเทศบาลตำบลแม่คือ 149 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 8 ถึง 17 กันยายน 2553 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ)

5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
เทศบาลตำบลแม่คือ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ 20 กันยายน 2553 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามใบสมัครและหลักฐานที่ยื่นสมัคร
6. วัน เวลา และสถานที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรร
เทศบาลตำบลแม่คือ จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ในวันที่ 21 กันยายน 2554 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
7. วิธีการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร
ใช้การประเมินสมรรถนะ โดยการประเมินจากความเหมาะสมกับตำแหน่ง ด้วยวิธีการสัมภาษณ์
หรือวิธีอื่นที่เหมาะสมและจากประสบการณ์ในการทำงานโดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามใบสมัครและหลักฐาน
ที่ยื่นสมัคร
8. การประกาศผลการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร
เทศบาลตำบลแม่คือจะประกาศผลการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่ 28 กันยายน 2553 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ www.maekhu.go.th
9. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรร จะต้องเป็นผู้สอบได้ตามหลักเกณฑ์และการประเมินสมรรถนะที่คณะกรรมการฯ กำหนดไว้โดยได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรร
เทศบาลตำบลแม่คือ จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร โดยเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และจะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
11. การบรรจุแต่งตั้งและค่าตอบแทน
ผู้ที่ได้รับการสรรหาและเลือกสรรบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลแม่คือ จะได้รับอัตราค่าจ้างตามตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร หรือคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรที่ได้รับการแต่งตั้ง อาจพิจารณาอัตราค่าตอบแทน ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2547 หมวด 5 ว่าด้วยค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ ข้อ 26, 27 และข้อ 28 และที่แก้ไขเพิ่มเติมก็ได้

เทศบาลตำบลแม่คือ จะบรรจุแต่งตั้งผู้ที่ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเมื่อผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ ในอัตราค่าจ้างดังกล่าวข้างต้นและเทศบาลตำบลแม่คือ จะไม่บรรจุแต่งตั้งบุคคลใด หากตรวจสอบภายหลังว่าผู้ที่เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรได้ขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครหรือไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติงาน
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2553(นายอุดม อิ่นคำ)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ


เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลแม่คือ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งพนักงานจ้าง
******************
1. พนักงานจ้างตามภารกิจ
1) คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ รหัสสอบ 01
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.ท.
รับรองซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
2) คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ รหัสสอบ 02
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า
ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
3) คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง พนักงานขับรถ รหัสสอบ 03
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ หรือหากมีคุณวุฒิที่ต่ำกว่า ปวช.
จะต้อง จะต้องเป็นผู้มีความสามารถและทักษะ โดยได้ปฏิบัติงานด้านขับรถมาไม่ต่ำกว่า 5 ปี และมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานและระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน มีใบอนุญาตขับรถตรงตามที่กฎหมายกำหนด

2. พนักงานจ้างทั่วไป
1) คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง คนงานทั่วไป รหัสสอบ 04
ได้รับคุณวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และมีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

**************************
ประกาศรับสมัคร 195_260_Job 53.pdf (230 KB.)
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 [41] 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54  


 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
Copyright 2006-2021 โดย เทศบาลตําบลแม่คือ - http://www.maekhu.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่คือ 149 ม.2 ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com