ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลแม่คือ                               วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ "ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาชีวิต เศรษฐกิจดี ประเพณีท้องถิ่น"
 ข้อมูลเทศบาล

นายนนทวัฒน์ วรรณา

นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
โทร.081-5686072

msgสายตรงนายก

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์ - ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ<br>โทร. 081-9939492

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์

ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ
โทร. 081-9939492


hornข่าวกิจกรรม

ประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่คือสมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1

  • 1 มิถุนายน 2566
  • อ่าน 93 ครั้ง

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น.

เทศบาลตำบลแม่คือได้จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่คือสมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2566 โดยมีนายธีรศานต์  เดชปัญญา ทำหน้าที่ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่คือ นายนนทวัฒน์ วรรณา นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ นายจำนง วรรณา รองนายกเทศมนตรี นายเกษม เสวียง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และนายจตุพรพงศ์ สุทธิคำ เลขานุการนายกเทศมนตรี เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

การประชุมครั้งนี้ มีสมาชิกสภาเทศบาลจากทั้ง 2 เขตเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 12 ท่าน มีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญคือการตั้งกระทู้ถามการทำงานของนายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ และการพิจารณาให้ความเห็นชอบ เรื่องการจ่ายเงินอุดหนุน โครงการจัดบริการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่14) พ.ศ.2562 มาตรา 67 ทวิ และการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด โดยได้มีการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ ซึ่งคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนตำบลแม่คือ เป็นหลัก

*การบันทึกภาพนิ่งในกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลแม่คือเท่านั้น

(ภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562)แชร์หน้านี้: