ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลแม่คือ                               วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ "ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาชีวิต เศรษฐกิจดี ประเพณีท้องถิ่น"
 ข้อมูลเทศบาล

นายนนทวัฒน์ วรรณา

นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
โทร.081-5686072

msgสายตรงนายก

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์ - ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ<br>โทร. 081-9939492

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์

ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ
โทร. 081-9939492


hornข่าวกิจกรรม

ประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่คือสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566

  • 20 กันยายน 2566
  • อ่าน 138 ครั้ง

วันที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น.
สภาเทศบาลตำบลแม่คือ โดยนางศรีไว ยะจา ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่คือ ได้ประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่คือ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566 โดยมีวาระที่สำคัญ
1. ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวาระที่ 2 และ 3 โดยมีมติเห็นชอบกับร่างเทศบัญญัติฯ ด้วยงบประมาณ 53,200,000.-บาท
2. เห็นชอบโอนงบประมาณในการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 1
3. เห็นชอบในการโอนงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ของสำนักปลัด
4. เห็นชอบกันเงินแบบไม่ก่อหนี้ จำนวน 1 โครงการ
5. ถอนญัตติการใช้เงินสะสมเรื่องการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า และปรับปรุงอาคารอุดมสุข

ทั้งนี้จะได้นำร่างเทศบัญญัติฯเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นชอบต่อไป ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทั้ง 6 ท่านในการเข้าประชุมและพิจารณาบนพื้นฐานเพื่อประโยชน์ของประชาชนตำบลแม่คือเป็นหลัก

*การบันทึกภาพนิ่งในกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลแม่คือเท่านั้น 
(ภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562)
แชร์หน้านี้: