ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลแม่คือ                               วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ "ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาชีวิต เศรษฐกิจดี ประเพณีท้องถิ่น"
 ข้อมูลเทศบาล

นายนนทวัฒน์ วรรณา

นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
โทร.081-5686072

msgสายตรงนายก

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์ - ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ<br>โทร. 081-9939492

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์

ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ
โทร. 081-9939492


hornข่าวกิจกรรม

ประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่คือสมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1

  • 7 มีนาคม 2566
  • อ่าน 247 ครั้ง

วันที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.

เทศบาลตำบลแม่คือได้จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่คือสมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2566 โดยมีนายธีรศานต์  เดชปัญญา ทำหน้าที่ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่คือ และนายนนทวัฒน์ วรรณา นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ และนายจำนง วรรณา รองนายกเทศมนตรี นายเกษม เสวียง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และนายจตุพรพงศ์ สุทธิคำ เลขานุการนายกเทศมนตรี เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

การประชุมครั้งนี้ มีสมาชิกสภาเทศบาลจากทั้ง 2 เขตเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 12 ท่าน มีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญคือการตั้งกระทู้ถามการทำงานของนายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ  การรายงานผลการปฎิบัติงาน ตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และการพิจารณากำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2566 และกำหนดวันเริ่มประชุม สามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2567 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่คือ และการพิจารณาการโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยได้มีการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คือ ซึ่งคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนตำบลแม่คือ เป็นหลัก

*การบันทึกภาพนิ่งในกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลแม่คือเท่านั้น

(ภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562)
แชร์หน้านี้: