ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลแม่คือ                               วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คือ "ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาชีวิต เศรษฐกิจดี ประเพณีท้องถิ่น"
 ข้อมูลเทศบาล

นายนนทวัฒน์ วรรณา

นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ
โทร.081-5686072

msgสายตรงนายก

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์ - ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ<br>โทร. 081-9939492

นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์

ปลัดเทศบาลตำบลแม่คือ
โทร. 081-9939492


map locationข้อมูลตำบลแม่คือ

เลือกหมวดข้อมูล

อาสาพัฒนาชุมชนตำบลแม่คือ

  • 20 กันยายน 2564
  • อ่าน 161 ครั้ง

ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนตำบลแม่คือ (ผู้นำ อช.)  
 
  1.นางจันทร์เพ็ญ  ปาลี
  2.นายสมพล  พรมภักดี
 

อาสาพัฒนาชุมชน หมู่ที่  1  (อช.)  
 
  1.นางแสงวิภา  ทิพพรหมราช
  2.นางบัวผัด  ยอดคำแปง
  3.นางหน้อย  หนุนแปง
  4.นางเกษร  มณีเกี๋ยง


อาสาพัฒนาชุมชน หมู่ที่  2  (อช.)  
 
  1.นางผ่องศรี  ชัยรุ่งเรือง
  2.นางประดับพลอย  เปรมเพ็ชร
  3.นายลิขิต  สุวรรณ์
  4.นางพิทยา  เตชะ


อาสาพัฒนาชุมชน หมู่ที่  3  (อช.)

  1.นางจันทร์เพ็ญ  ปาลี
  2.นางศรีพันธ์  อินยา
  3.นายอิ่นคำ  สุริวรรณ
  4.นายจรูญ  เชื้อมูลริน


อาสาพัฒนาชุมชน หมู่ที่  4  (อช.)

  1.นางทองเพียร  วิทยาเลิศกุล
  2.นายสิงห์  คำเปียง
  3.นายสมพล  พรมภักดี
  4.นายแสวง  ศรีวิชัย


อาสาพัฒนาชุมชน หมู่ที่  5  (อช.)

  1.นางทองใบ  เชื้อสุข
  2.นางสุภาพ  เชื้อเต๋
  3.นางสายทอง  ภาวีอิ่น
  4.นายพิรุณ  ช่างกล่อม


อาสาพัฒนาชุมชน หมู่ที่  6  (อช.)

  1.นางพรรณี  หนุนแปง
  2.น.ส.พัชรินทร์  ถาปินตา
  3.นายประดิษฐ์  ไชยขันธ์
  4.นายสงกรานต์  คำเป้า


    
 แชร์หน้านี้: